Αποφεύγουμε να
  • εκτυπώνουμε!
  • οδηγούμε!
  • καταναλώνουμε ρεύμα!
  • ξοδεύουμε νερό!

Πιστεύουμε έντονα ότι είναι υποχρέωσή μας να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο, όχι μόνο για εμάς αλλά και για τις επόμενες γενιές. Μέρος της υπεραξίας μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, οφείλει να διοχετεύεται στην τοπική κοινωνία. Γιατί μαζί με την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, αναπτύσσεται περαιτέρω και η επιχειρηματική δραστηριότητα. Η ουσιαστική συμβολή στην δημιουργία ενός υγιούς κοινωνικού περιβάλλοντος, αποτελούν τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές πάνω στις οποίες κινούνται οι δραστηριότητες και οι αξίες μας. Η ενδυνάμωση και η υποστήριξη της κοινωνικής συνοχής σημαίνει την καθημερινή επιβεβαίωση των προσπαθειών μας και την επίτευξη των στόχων μας για μια επιχειρηματικότητα κοινωνικά συμβατή και βιώσιμη.

...ας κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο...

Προσπαθούμε για αυτό το σκοπό τόσο κοινωνικά όσο και οικολογικά! Μειώνουμε στα πλαίσια της οικολογικής συνείδησης το ενεργειακό μας αποτύπωμα. Υιοθετούμε πολιτικές αποτρεπτικές για την άσκοπη εκτύπωση εγγράφων το οποία μπορούν να διακινηθούν ηλεκτρονικά. Προωθούμε συνεργασίες με επιχειρήσεις οικολογικά ευαισθητοποιημένες. Αναδεικνύουμε τις περιβαλλοντολογικές πολιτικές των συνεργατών μας και ανακυκλώνουμε τα απορρίμματα που μπορούν να ανακυκλωθούν υποστηρίζοντας τις προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος. Μεταδίδουμε αυτή μας την φιλοσοφία σε όλους μας τους συνεργάτες προσπαθώντας να αναπτύσσουμε συνεργασίες που προωθούν την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντολογικά θέματα.

...αγαπάμε τον τόπο μας...

Το υψηλό αίσθημα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αποτελεί βασικό συστατικό της φιλοσοφίας της εταιρείας μας, τόσο αναφορικά με τη διαχείριση των έργων της όσο και με το κοινωνικό αποτύπωμα που αυτά αφήνουν. Εργαζόμαστε προς ένα αποτέλεσμα κοινωνικά αποδοτικό, επιχειρηματικά βιώσιμο και καινοτόμο. Επιδιώκουμε να είμαστε το «αύριο» στις κοινωνικό-επιχειρηματικές σχέσεις, δραστηριοποιούμενοι σε ένα εταιρικό περιβάλλον σύγχρονο, καινοτόμο και βιώσιμο.

...τιμούμε και σεβόμαστε το περιβάλλον και την κοινωνία μας...