η γνώση
 • είναι δύναμη
 • είναι πλούτος
 • είναι ισχύς
 • είναι εξέλιξη

Στο εξελισσόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον που δραστηριοποιούμαστε είναι φανερή η ανάγκη που προκύπτει για προσαρμογή σε νέες τεχνολογίες και νέες μεθόδους μάθησης, με σκοπό την ενίσχυση της αποδοτικότητας των εργαζομένων. Πιστεύουμε ότι η επένδυση στην εκπαίδευση των εργαζομένων μιας επιχείρησης συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη και την επιτυχία. Ένα άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό είναι ικανό να επιτυγχάνει τους στόχους της επιχείρησης.

 • ταξιδεύουμε

 • ανταλλάζουμε απόψεις

 • μελετάμε

 • σχεδιάζουμε

 • εκπαιδεύουμε

Η π-consulting απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς οι οποίοι επιθυμούν να εκπαιδεύσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους για να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητά τους. Σχεδιάζουμε εκπαιδευτικά προγράμματα που προσαρμόζονται στις ανάγκες των εργαζομένων σας και έχουν ως κυριότερους στόχους:

 • Να αναπτύξουν τις υπάρχουσες επαγγελματικές τους δεξιότητες
 • Να αναπτύξουν διαφορετικές δεξιότητες στην ανάληψη νέων καθηκόντων
 • Να συμβαδίζουν με τις νέες τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις

Για την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων δίνουμε έμφαση στον κατάλληλο σχεδιασμό και στην εφαρμογή του προγράμματος έτσι ώστε να δημιουργηθούν ικανοποιητικές συνθήκες για την παρακολούθησή του.

[:en]
η γνώση
 • knowledge
 • is wealth
 • is power
 • is evolution

In the developing business environment that we are involved, customizing new technologies and new methods of learning, targeted to reinforce the productiveness of the workforce, is a very obvious need. We believe that the investment in education to the personnel of a company decisively contributes in the development and success. A well-educated personnel is capable of succeeding the targets of the company.

 • we travel

 • we exchange knowledge

 • we study

 • we plan

 • we train

p-consulting is addressed to all these companies and organizations which desire to educate their personnel and maximize their efficiency. We plan and design educational programs adapted to the needs of your employees which have the following targets:

 • To develop their existing professional skills
 • To develop several different skills in new tasks undertaking
 • To keep up with new technological and scientific developments

In order to achieve high effectiveness of the educational programs , we emphasize to the proper planning and implementation of the Program so as to create good conditions for its mentoring.