Έργο AGORA: 2η Διακρατική Συνάντηση στη Λευκωσία, στην Κύπρο

Στη γραφική Λευκωσία της Κύπρου, η Eurosuccess ήταν ο εταίρος που φιλοξένησε τη 2η Διακρατική Συνάντηση Έργου από τις 2 έως τις 3 Νοεμβρίου, συγκεντρώνοντας όλους τους οργανισμούς της σύμπραξης για μια σειρά από συζητήσεις, παρουσιάσεις και προγραμματικές συνεδρίες. Η ατζέντα ήταν γεμάτη με δραστηριότητες που αποσκοπούσαν στην ομαλή υλοποίηση του έργου.

Η συνάντηση ξεκίνησε με μια εισαγωγική ενότητα του συντονιστή του έργου, η οποία έδωσε το στίγμα των εργασιών της ημέρας. Ήταν μια ημέρα γεμάτη με ουσιαστικές συζητήσεις για τη διαχείριση του έργου, ιδίως σχετικά με τη συνεχή και μεσοπρόθεσμη υποβολή αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες του έργου.

Στη συνέχεια, το επίκεντρο μετατοπίστηκε στη συλλογή βέλτιστων πρακτικών από τις υπάρχουσες εμπειρίες αναγεννητικού τουρισμού που πραγματοποιήθηκαν από όλους τους εταίρους. Παρουσιάστηκε επίσης η ανάπτυξη οδηγού βιωσιμότητας για εμπειρίες αγροτικού &  διατροφικού τουρισμού, όπου όλοι οι εταίροι του έργου συμμετείχαν σε συζητήσεις, μοιράστηκαν απόψεις και παρείχαν ανατροφοδότηση. Αυτή η συνεργατική ανταλλαγή ιδεών διευκόλυνε τη βαθύτερη κατανόηση της προόδου που σημειώθηκε και των προκλήσεων που αντιμετωπίστηκαν στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων του έργου.

Η επόμενη συνεδρία εμβάθυνε στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός ανοικτού εκπαιδευτικού εργαλείου με ένα τμήμα αφιερωμένο στις βέλτιστες πρακτικές και στον οδηγό βιωσιμότητας, καθώς και στην υποδομή που απαιτείται για την αποτελεσματική ενσωμάτωση όλων των παραδοτέων του έργου. Η δημιουργία και η διαχείριση του Ανοικτού Εκπαιδευτικού Προγράμματος αποτελεί σημαντικό στοιχείο του έργου και η παρουσίαση της DomSpain έριξε φως σε αυτή την καθοριστική παράμετρο.

Η ατζέντα συνεχίστηκε με έμφαση στην ανάπτυξη και οργάνωση του συνδυασμένου εκπαιδευτικού προγράμματος (για ενήλικες εκπαιδευόμενους). Η ενότητα αυτή επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη και οργάνωση της μικτής κατάρτισης, με παρουσίαση ενός αρχικού πλάνου εργασίας.

Η διασφάλιση της ποιότητας και η αποτελεσματική επικοινωνία είναι καθοριστικές πτυχές κάθε επιτυχημένου έργου, στις οποίες δόθηκε η δέουσα προσοχή κατά τη διάρκεια της συνάντησης στη Λευκωσία. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την EURAKOM να ηγείται και όλους τους εταίρους να συνεισφέρουν, σε μια συνεδρία για την επικοινωνία και τη διάδοση, τονίζοντας τη σημασία της αποτελεσματικής μετάδοσης των πρόσφατων ενημερώσεων και των αποτελεσμάτων του έργου στους βασικούς ενδιαφερόμενους. Οι παρατηρήσεις τους συνέβαλαν στη δημιουργία μιας ισχυρής βάσης για τις στρατηγικές επικοινωνίας και διάδοσης του έργου, που είναι ζωτικής σημασίας για την τελική επιτυχία του.

Η 2η Διακρατική Συνάντηση του AGORA, στη Λευκωσία, ήταν μια απόδειξη του συνεργατικού πνεύματος των εταίρων του έργου. Η προσεκτικά διαμορφωμένη ατζέντα διασφάλισε ότι όλες οι πτυχές του έργου εξετάστηκαν διεξοδικά, θέτοντας τις βάσεις για συνεχή επιτυχία και πρόοδο.

Μείνετε συντονισμένοι για νεότερα σχετικά με την πρόοδο και τα αποτελέσματα του έργου AGORA, καθώς ξεκινούμε αυτό το ταξίδι προσανατολισμού προς ένα χωρίς αποκλεισμούς, αναγεννητικό μέλλον τουρισμού!

Επιπλέον ακολουθείτε εδώ:

Facebook                           Instagram                           LinkedIn

Scroll to Top