Έρευνα για τις ΤΠΕ στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Η  p-consulting.gr, διεξάγει έρευνα σχετικά με τις δυνατότητες των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα της Προσχολικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας (ΠΕΦ) και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ KA2 Digital ECEC.

Η έρευνα

Στην παρούσα φάση υλοποίησης του έργου, διεξάγουμε έρευνα, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που δραστηριοποιούνται οι εταίροι του Digital ECEC, προκειμένου να συλλέξουμε στοιχεία και δεδομένα, στατιστικά, μεθόδους, εμπόδια, προκλήσεις και προσεγγίσεις, σχετικά με τις δυνατότητες των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα της Προσχολικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας (ΠΕΦ) και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (για μαθητές/ριες έως 6 ετών).

Στην έρευνα μπορούν να συμμετέχουν:

  • Εκπαιδευτικοί που απασχολούνται σε μονάδες προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (για μαθητές/ριες έως 6 ετών).
  • Στελέχη διοίκησης μονάδων προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα ενσωματωθούν στα παραδοτέα που πρόκειται να αναπτυχθούν. Για το λόγο αυτό, σας καλούμε να αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας και να συμπληρώσετε τα δύο online ερωτηματολόγια για την καταγραφή των εμπειριών/απόψεων σας. Όσοι και όσες ενδιαφέρονται μπορούν να συμμετέχουν συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο:

Ο μέγιστος χρόνος που απαιτείται για τη συμπλήρωση κάθε ερωτηματολογίου είναι 10 λεπτά.

Το έργο

Το έργο Digital ECEC στοχεύει:

  1. στην καταγραφή και δημιουργία ενός  ψηφιακού ευρετηρίου καινοτόμων και αποτελεσματικών καλών πρακτικών σε ότι αφορά ψηφιακά εργαλεία στον τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας (ΠΕΦ) και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (για μαθητές/ριες έως 6 ετών), από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως τις χώρες προέλευσης των εταίρων του έργου  (Λιθουανία, Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα.)
  2. στην ανάπτυξη ενός online εκπαιδευτικού προγράμματος και μιας ψηφιακής πλατφόρμας, για εκπαιδευτικούς αυτών των βαθμίδων, με σκοπό τη δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου βασισμένο στις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας) και ειδικότερα τη δημιουργία κινούμενων σχεδίων και
  3. στη δημιουργία ενός πλαισίου διασφάλισης ποιότητας με σκοπό την αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο τα ψηφιακά  εργαλεία επηρεάζουν τις 5 Ευρωπαϊκές Αρχές Ποιότητας.

Το έργο υλοποιείται από εξειδικευμένους φορείς, επιχειρήσεις, και εκπαιδευτικούς οργανισμούς από τη Λιθουανία, Ιταλία, Ισπανία, και Ελλάδα.

Η συμμετοχή σας είναι σημαντική για την έρευνά μας!

Scroll to Top