Έρευνα για την εγκατάλειψη των σπουδών

Έρευνα του International Journal of  Educational Innovation

Σκοπός του International Journal of Educational Innovation είναι η δημοσίευση επιστημονικών εργασιών που προωθούν οποιαδήποτε μορφή εκπαιδευτικής καινοτομίας σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, καθώς επίσης και με κάθε άλλη πτυχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της σχολικής ή ακαδημαϊκής ζωής.

Στο International Journal of Educational Innovation δημοσιεύθηκε έρευνα με θέμα την Διαρροή καταρτιζομένων από το ΔΠΙΕΚ Πάτρας όπου καταγράφηκαν πολλά χρήσιμα στοιχεία. Η έρευνα διεξήχθη, με την χρήση ερωτηματολογίων, από τους Γιωτόπουλο Γεώργιο  ( PhD(c), M.Ed., M.Sc., Υποδιευθυντή στο ΔΠΙΕΚ Πάτρας) και Απέργη Όλγα ( M.Ed., Εκπαιδευτικός της ΓΓΕΕΚΔΒΜΝ στο ΔΠΙΕΚ Πάτρας)  με 53 σπουδαστές που εγκατάλειψαν τις σπουδές τους.

Τα ερωτήματα, απαντήθηκαν από σπουδαστές που εγκατέλειψαν τις σπουδές τους και αφορούσαν στα κίνητρα φοίτησης, στους λόγους της διακοπής των σπουδών και την κατάθεση προτάσεων τους για τη βελτίωση των σπουδών – υπηρεσιών, του ΔΠΙΕΚ Πάτρας.

Αποτελέσματα έρευνας

Παρακάτω, αποτυπώνονται κάποια βασικά αποτελέσματα της έρευνας, για το  ΔΠΙΕΚ Πάτρας όπως:

 • Κίνητρα εγγραφής
 • Λόγοι διακοπής σπουδών
 • Προτάσεις βελτίωσης παρεχόμενων σπουδών – υπηρεσιών

Σχετικά με τα κίνητρα εγγραφής των σπουδαστών, στο ΔΠΙΕΚ Πάτρας, παρουσιάζεται το παρακάτω γράφημα:

Λόγοι εγγραφής σπουδαστών στο ΔΠΙΕΚ Πάτρας

Όπου Α, με ποσοστό 60%, οι ερωτηθέντες που δήλωσαν ότι ο βασικότερος λόγος εγγραφής τους, ήταν η εύρεση εργασίας στο αντικείμενο της κατάρτισης που επέλεξαν.

Όπου Β, με ποσοστό 58%, οι ερωτηθέντες που δήλωσαν ότι ο βασικότερος λόγος ήταν η απόκτηση ενός επιπλέον τίτλου σπουδών και

Όπου Γ, με ποσοστό 30% οι ερωτηθέντες που δήλωσαν ότι εγγράφθηκαν στο ΔΠΙΕΚ Πάτρας για να μην έχουν σαν μοναδικό προσόν, για την εύρεση εργασίας, ένα απολυτήριο Λυκείου.

Επίσης, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι περίπου 6 στους 10 ερωτηθέντες (60,4%) είναι εργαζόμενοι σήμερα, εκ των οποίων το 9,4% απάντησε πως η εργασία του είναι σχετική με την ειδικότητα του ΔΠΙΕΚ Πάτρας που δεν ολοκλήρωσε.

Οι λόγοι διακοπής των σπουδών

Στο παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1) αποτυπώνονται τα ποσοστά των σπουδαστών που εγκατέλειψαν τις σπουδές τους από το Β’ Εξάμηνο του 2013 έως το Β’ Εξάμηνο του 2020.

Υψίστης σημασίας είναι να αποτυπωθούν οι λόγοι διακοπής των σπουδών. Μια από της ερωτήσεις της έρευνας, η οποία απαντήθηκε από 37 άτομα, ήταν ο λόγος διακοπής των σπουδών από το ΔΠΙΕΚ Πάτρας.

Παρακάτω, παρουσιάζεται γράφημα που αποτυπώνει τους λόγους διακοπής των σπουδών από το  ΔΠΙΕΚ Πάτρας.

Λόγοι διαρροής (ποιοτική διάσταση)

Μια από τις κυριότερες αιτίες διακοπής των σπουδών με ποσοστό 41% είναι η εργασία. Αμέσως μετά, οι απαιτήσεις των σπουδών με ποσοστό  35% (στις οποίες  υποχρεώσεις/ απαιτήσεις εμπεριέχεται το θέμα του ωραρίου και των απουσιών), ύστερα οι οικογενειακές υποχρεώσεις με ποσοστό 14% και με ποσοστό 10%, το θέμα της ενσωμάτωσης στην ομάδα μάθησης.

Συνοπτικά, οι κυριότεροι λόγοι διακοπής της φοίτησης από το  ΔΠΙΕΚ Πάτρας, σύμφωνα με τους σπουδαστές, αποτελούν:

 • η παράλληλη εργασία,
 • οι απαιτήσεις των σπουδών – οι οποίες κατά κύριο λόγο σχετίζονται με το απογευματινό ωράριο–
 • οι οικογενειακές υποχρεώσεις
 • η έλλειψη ενσωμάτωσης στην ομάδα μάθησης
 • οι έκτακτες οικονομικές υποχρεώσεις ή δυσκολίες που αντιμετώπισαν και
 • η άγνοιά τους για τον κανονισμό σπουδών που προβλέπει υποχρεωτικές παρουσίες.

Προτάσεις βελτίωσης παρεχόμενων σπουδών – υπηρεσιών

Στα πλαίσια της έρευνας, ήταν να δοθούν μεταξύ άλλων προτάσεις, για την βελτίωση των σπουδών για το ΔΠΙΕΚ Πάτρας (απαντήθηκαν από 30 άτομα). Με ποσοστό 40%, οι σπουδαστές που εγκατέλειψαν τις σπουδές τους, προτείνουν μείωση του ορίου ή και κατάργηση των απουσιών. Με ποσοστό 30%, υπήρξαν προτάσεις που αφορούσαν τις υποδομές των εργαστηρίων και των εξοπλισμών και οι προτάσεις με το θέμα των εκπαιδευτών, ανήλθαν με ποσοστό 23%. Τέλος, ιδιαίτερης σημασίας είναι ότι καταγράφθηκαν προτάσεις για την εφαρμογή εξ αποστάσεως κατάρτισης/ φοίτησης, είτε μόνο για τα θεωρητικά μαθήματα, είτε για τους σπουδαστές που έχουν εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο.

Συνοπτικά, οι προτάσεις των σπουδαστών, που διέκοψαν τις σπουδές τους, για τη βελτίωση των σπουδών και υπηρεσιών του ΔΠΙΕΚ Πάτρας σχετίζονται με:

 • το ωράριο λειτουργίας του ΔΠΙΕΚ
 • τις απουσίες, για τις οποίες προτείνουν μείωση του ορίου ή/και κατάργησή τους.
 • καταλληλότερους εργαστηριακούς χώρους, υλοποίηση εργαστηριακών μαθημάτων σε χώρους παραγωγής και εκπαιδευτές μέσα από την παραγωγή και
 • εφαρμογή μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σε άτομα που έχουν εργασιακή εμπειρία και επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους με την απόκτηση ενός τίτλου.

Dropping the Baggage – investing in the future

Έρευνα για την εγκατάλειψη των σπουδών 5Το έργο Dropping the Baggage – investing in the future είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο στοχεύει στην μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης των σπουδών από την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Ε.Ε.Κ.).

Tο έργο αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο καθώς μέσω αυτού θα δημιουργηθεί η μέθοδος S.C.R.E.A.M. η οποία θα επικεντρώνεται στο πώς οι εκπαιδευτές μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές Ε.Ε.Κ. να αφήσουν πίσω τους ό,τι τους κρατάει μακριά από την εκπαίδευση και να επενδύσουν στο μέλλον τους.

Μέσω του  Dropping the Baggage – investing in the future αναπτύσσεται ένα διαδικτυακό εγχειρίδιο καθοδήγησης/ιστοσελίδα που εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο οι πάροχοι Ε.Ε.Κ., οι εκπαιδευτικοί, οι βοηθοί των εκπαιδευτικών, οι σύμβουλοι εργασίας, οι νέοι εργαζόμενοι και οι ίδιοι οι μαθητές να  μπορούν να αλλάξουν ό,τι τους κρατάει μακριά από την εκπαίδευση, σε κάτι θετικό μέσω της μεθόδου  S.C.R.E.A.M.

Έρευνα για την εγκατάλειψη των σπουδών 6Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης – CEDEFOP, έχει επισημάνει ότι ο προσδιορισμός των καταρτιζομένων-σπουδαστών, που εγκαταλείπουν πρόωρα τις σπουδές τους από τους φορείς Ε.Ε.Κ., είναι καλό να γίνεται σε τοπικό επίπεδο καθώς με αυτόν τον τρόπο, διευκολύνει τον σχεδιασμό κατάλληλων μέτρων για την παροχή έγκαιρης και κατάλληλης υποστήριξης.

Τα στοιχεία της έρευνας που δημοσιεύθηκαν στο International Journal of Educational Innovation  για το ΔΠΙΕΚ Πάτρας , αποτελούν χρήσιμα στοιχεία για την υλοποίηση του έργου Dropping the Baggage – investing in the future, καθώς αποτυπώνουν την κατάσταση, στην έδρα της p-consulting.gr και εταίρου του έργου, την Πάτρα.

Οι εταίροι του έργου, στην παρούσα φάση του, πραγματοποιούν και αυτοί έρευνα μέσω ερωτηματολογίων, η οποία  έχει ως στόχο την καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτών και των σπουδαστών, σε θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία, το εκπαιδευτικό περιβάλλον και τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις.

Στην Ελλάδα, η έρευνα διεξάγεται από την p-consulting.gr, εταίρος του έργου, η οποία εδρεύει στην Πάτρα. Εάν λοιπόν ανήκετε στην κοινότητα Ε.Ε.Κ.  και επιθυμείτε να βοηθήσετε και  να μοιραστείτε ανώνυμα τις απόψεις μπορείτε να το κάνετε συμμετέχοντας στην έρευνα μας.

 • Για τους εκπαιδευτές, θα βρείτε το ερωτηματολόγιο εδώ!
 • Για τους σπουδαστές, θα βρείτε το ερωτηματολόγιο εδώ!
Scroll to Top