έρευνα 4 start-ups

έρευνα 4 start-ups

Η Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Start Up, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, δημοσίευσε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στο StartUpGreece, αναφορικά με το προφίλ των start up επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Η έρευνα απευθύνθηκε σε υφιστάμενες Start-up επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή είναι ελληνικών συμφερόντων και σε ομάδες ανθρώπων που σκοπεύουν στο άμεσο μέλλον να ιδρύσουν επιχείρηση.

Ο σκοπός της έρευνας, είναι να πραγματοποιηθεί μία πρώτη διερεύνηση των επιχειρηματικών αναγκών των ελληνικών start-up, του προφίλ των συμμετεχουσών υφιστάμενων και υπό σύσταση επιχειρήσεων, και του ποσοστού της συμμετοχής τους σε δομές υποστήριξης της επιχειρηματικότητας (θερμοκοιτίδες, incubators, hubs κ.λ.π). Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο από 21 Οκτωβρίου 2016 έως 25 Νοεμβρίου 2016.

Από το σύνολο των 128 συμπληρωμένων ερωτηματολογίων που συλλέχθηκαν από τις επιχειρήσεις, τα 65 αφορούν υφιστάμενες και τα 63 υπό σύσταση. Το δείγμα της έρευνας χαρτογράφησης επιχειρηματικών αναγκών των start-up, καλύπτει σχεδόν ισομερώς τις υφιστάμενες και υπό σύσταση start-up επιχειρήσεις, με το 25% των τελευταίων να είναι έτοιμο να βρει τους πρώτους πελάτες του.

• Το 76,3% έχει ιδρύσει επιχείρηση την τελευταία πενταετία και το 39,7% είναι ΙΚΕ & Μ.ΙΚΕ.
• Το 95% έχει φορολογική έδρα στην Ελλάδα, με το 38,7% από αυτές στην περιοχή Αθήνας-Πειραιά και περιχώρων.
• Το 35,9% του συνόλου του δείγματος δραστηριοποιούνται ή σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της τεχνολογίας και μόλις το 6,7% στον τομέα της μεταποίησης.
• Σχετικά με την πελατειακή στόχευση, το 60,2% του συνόλου του δείγματος στοχεύει στη διεθνή αγορά, με τις υπό σύσταση επιχειρήσεις να εμφανίζονται αισθητά πιο αισιόδοξες (69,8%) από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις (50,8%).
• Το 83,5% των ερωτώμενων που απάντησαν, δήλωσαν τα ίδια κεφάλαια ως την πηγή της εξασφαλισμένης χρηματοδότησής τους, ενώ μόλις το 4,7% δήλωσε τον δανεισμό από ελληνική τράπεζα.
• Το 38,3% του συνολικού δείγματος δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία δομή υποστήριξης της επιχειρηματικότητας.

Scroll to Top