Αξιολόγηση


ΘΕΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ : Πολιτικές
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : Παναγιώτης Γ. Αναστασόπουλος, Αγγελική Αντζουλάτου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ : 16/06/22

Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις με βαθμολόγηση από 1 έως 5, όπου: 1 = καθόλου ικανοποιητικά, 2 = μέτρια, 3 = ικανοποιητικά, 4 = πολύ ικανοποιητικά, 5 = άριστα

12345
1.1 Οι στόχοι της ενημέρωσης ήταν ξεκάθαροι;
1.2 Η ενημέρωση τέτοιου τύπου βοηθά την επαγγελματική σας σταδιοδρομία;
1.3 Η ενημέρωση ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις σας;
1.4 Θεωρείτε ότι βελτιώσατε τις γνώσεις / ικανότητές σας;
12345
2.1 Ο χώρος της συνάντησης ήταν κατάλληλος;
2.2. Η διάρκεια της συνάντησης ήταν επαρκής;
12345
3.1 Η ύλη / θεματολογία ήταν ικανοποιητική;
3.2 Σας δόθηκαν ιδέες για εφαρμογή στην πράξη;
3.3. Οι σημειώσεις που δόθηκαν ήταν χρήσιμες;
12345
4.1 Ήταν κατάλληλα προετοιμασμένοι για την ενημέρωση;
4.2 Είχαν ικανότητες μεταδοτικότητας και σαφήνειας;
4.3 Απαντήθηκαν ξεκάθαρα οι ερωτήσεις σας;
ΝΑΙΟΧΙ
Έχετε παρακολουθήσει κάτι παρόμοιο στο παρελθόν;
Θεωρείται ότι ήταν χρήσιμο να επαναληφθεί ενημέρωση με παρόμοιο περιεχόμενο;
Scroll to Top