Επαγγελματική Εκπαίδευση featured

Επαγγελματική Εκπαίδευση και καινοτομία

Η συμβολή του έργου VETin3D

Η ενίσχυση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) αποτελεί τα τελευταία χρόνια έναν από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο λόγος είναι πως η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση λειτουργεί ως μέσο υποστήριξης της οικονομικής και κοινωνικής καινοτομίας.

Ταυτόχρονα όμως, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο CEDEFOP, η καινοτομία υπό τη μορφή:

  • νέων μορφών συνεργασίας,
  • στοχευμένων αλλαγών στα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις μεθόδους διδασκαλίας
  • ολοένα μεγαλύτερης και πιο εξειδικευμένης χρήσης της τεχνολογίας,

συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Η σημασία της ΕΕΚ σε διάφορους τομείς της οικονομίας και κοινωνίας διαφαίνεται μέσα από την ανάπτυξη και υλοποίηση ποικίλων δράσεων και έργων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια από αυτές τις δράσεις είναι το έργο VETin3D.

 

Τι αφορά το VETin3D;

Το έργο VETin3D στοχεύει στην:Επαγγελματική Εκπαίδευση και καινοτομία 1

  • ανάπτυξη δράσεων, μέσα από τις οποίες φορείς ΕΕΚ από όλη την Ευρώπη θα έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και να συζητήσουν για θέματα καινοτομίας.
  • βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ΕΕΚ σε ό,τι αφορά νέες – καινοτόμους μεθόδους εκπαίδευσης.
  • ενίσχυση της σημασίας των 3 βασικών κατευθύνσεων της ΕΕΚ: επιχειρηματικότητα, κοινωνική ενσωμάτωση, τεχνολογία.
  • υλοποίηση πρωτοβουλιών για την στοχευμένη ανάπτυξη ικανοτήτων στο πλαίσιο της ΕΕΚ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • δικτύωση παρόχων ΕΕΚ με συναφή θεματικά αντικείμενα και δημιουργία θεματικών ομάδων, με στόχο κοινές δράσεις και ευρωπαϊκές συνεργασίες.

 

Δράσεις που θα αναπτυχθούν

  • 1 Stop Shop Διακρατικό Συνέδριο. Το Συνέδριο που θα υλοποιηθεί θα ακολουθεί μια νέα, καινοτόμα διαδικασία, καθώς θα προβάλει ως επί τω πλείστων καλές πρακτικές στην ΕΕΚ. Ταυτόχρονα η υλοποίηση του θα γίνει μέσα από την οργάνωση και συνεργασία θεματικών ομάδων σε συγκεκριμένους τομείς όπως η επιχειρηματικότητα, η κοινωνική ενσωμάτωση, η τεχνολογία.
  • 2 εξειδικευμένα θεματικά σεμινάρια. Τα σεμινάρια που θα οργανωθούν (σε πανευρωπαϊκό επίπεδο) θα αφορούν τους τρεις βασικούς τομείς πάνω στους οποίους αναπτύσσεται το έργο: την επιχειρηματικότητα, την κοινωνική ενσωμάτωση και την τεχνολογία. Ταυτόχρονα, όμως, κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων οι ανωτέρω τομείς θα εξειδικευθούν σε 2 από τους βασικότερους πυλώνες της ΕΕΚ: τον τουρισμό και την πράσινη οικονομία.

Η p-consulting.gr ως εταίρος του έργου συμμετέχει στην οργάνωση και υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων, τόσο σε εθνικό, όσο και πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για να μάθετε περισσότερα για το VETin3D και τις δράσεις του!

Scroll to Top