Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση & VETin3D

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις αναγκαίες δεξιότητες για προσωπική εξέλιξη. Με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα, η έρευνα και η καινοτομία μέσα στις επιχειρήσεις. Το τρίγωνο της γνώσης «Εκπαίδευση, Έρευνα, Επιχειρηματικότητα» είναι αυτό που πυροδοτεί την παγκόσμια εξέλιξη στο χώρο της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Με το «τρίγωνο της γνώσης» δημιουργείται ένα νέο εργασιακό όραμα του οποίου η προστιθέμενη αξία πρέπει να γίνει αντιληπτή και στη χώρα μας.

Για να υλοποιηθεί αυτό το όραμα θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την βάση που είναι η Επαγγελματική Εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ). Ρίχνοντας μια ματιά στα συστήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στην Ευρώπη, παρατηρούμε ότι βασίζονται σε ένα ανεπτυγμένο δίκτυο ενδιαφερόμενων στον τομέα. Όταν αναφερόμαστε σε δίκτυο ενδιαφερόμενων, μιλάμε για εργοδότες, συνδικαλιστικές ενώσεις καθώς και επιμελητήρια συνδέσμους και συλλόγους. Αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, είναι ότι το σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) αποτελεί την αρχική και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση.

Αρχική και Συνεχής Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Για να ξεχωρίσουμε τη διαφορά της αρχικής και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης αρκεί να αποκωδικοποιήσουμε τις εκφράσεις.

«Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» (ΑΕΕΚ) παρέχεται στα πρώτα αρχικά βήματα ενός ατόμου/σπουδαστή. Είναι το πρώτο επίπεδο της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το επίπεδο της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σίγουρα το στάδιο πριν την είσοδο του ατόμου στον επαγγελματικό βίο. Η ΑΕΕΚ πραγματοποιείται σε σχολικό περιβάλλον, στην γνωστή σε όλους μας «τάξη» ή σε εργασιακό περιβάλλον όπως τα κέντρα κατάρτισης.

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση & VETin3D 3«Συνεχής Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» (ΣΕΕΚ) παρέχετε μετά την Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΑΕΕΚ) και συνήθως μετά την είσοδο του ατόμου/σπουδαστή στον επαγγελματικό βίο. Στόχος της ΣΕΕΚ είναι να αναβαθμιστούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες του ατόμου/σπουδαστή. Η ΣΕΕΚ πραγματοποιείται στον χώρο εργασίας.

Στρέφοντας όμως την ματιά μας εγχώρια και κάνοντας μια σύνοψη της κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα παρατηρούμε ότι η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο. Το σχέδιο δράσης για την απασχόληση των νέων στοχεύει να συνδυάσει την εκπαίδευση με την εργασία και διευρύνει τις δυνατότητες επαγγελματικού προσανατολισμού των ενδιαφερόμενων. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η ΕΕΚ μπορεί να προσφέρει οικονομική ανάπτυξη στη χώρα μας.

Η τρέχουσα κατάσταση του συστήματος στην Ελλάδας υστερεί σημαντικά σε σχέση με την ΕΕ, τόσο στην ΑΕΕΚ όσο και στην ΣΕΕΚ, ειδικά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων σε συγκεκριμένα θέματα εκπαίδευσης σε σχέση με την αγορά εργασίας. Από μια πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ πάνω στο θέμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) τα αποτελέσματα είναι το λιγότερο απογοητευτικά για την χώρα μας. Η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση στην ΕΕ με ποσοστό 18,5% σε θέματα συμμετοχής εργαζομένων σε προγράμματα κατάρτισης και το ποσοστό του 21,7% σε θέματα συμμετοχής επιχειρήσεων σε προγράμματα κατάρτισης.

Η εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην υλοποίηση του νέου οράματος διαμορφώνοντας προοπτικές για μια δυναμική χώρα. Για την επίτευξη του στόχου όμως πρέπει να μπουν «γερές βάσεις» και αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με την εκπαίδευση.

Η προσφορά της p-consulting μέσω του VET IN 3D

Θέλοντας να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι στην υλοποίηση του νέου οράματος, η εταιρείας μας συμμετέχει στο έργο  VET IN 3D. Το έργο VET IN 3D στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών στην παροχή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ευρώπη.  Σκοπός του έργου, πέρα από την δημιουργία ευκαιριών για την ανταλλαγή καλών και καινοτόμων πρακτικών, είναι και η βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών/εργαζομένων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Scroll to Top