Επιτυχής πιλοτική συνεδρία για το έργο Digequal στην Πάτρα.

Στις 24 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα μια πιλοτική συνεδρία για το έργο DigEqual, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τον ψηφιακό αποκλεισμό και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Το έργο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων και μεθόδων για τη βελτίωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ αρχών και πολιτών, καθώς και στη βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των ενηλίκων με σχετικές χαμηλές δεξιότητες. Μία από τις βασικές λύσεις που αναπτύσσει το έργο είναι μια διαδραστική διαδικτυακή εφαρμογή βασισμένη σε ερωτήσεις, η οποία ακολουθεί μια παιχνιδοποιημένη προσέγγιση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως εκπαιδευτικό εργαλείο όσο και ως εργαλείο αυτοεκπαίδευσης. Η διαδικτυακή εφαρμογή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τις μη οικονομικά αδύναμες και πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες που μπορεί να αντιμετωπίζουν πρόσθετα εμπόδια στην πρόσβαση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.Το έργο DigEqual είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που επιδιώκει να καθορίσει τις κύριες δεξιότητες και προσδοκίες για την αλληλεπίδραση των ενηλίκων με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, να αναπτύξει καινοτόμες λύσεις για εκπαιδευτικά κέντρα που εργάζονται με ενήλικες και να βελτιώσει τις δεξιότητες και τις ικανότητες των εκπαιδευτών ενηλίκων και των ενηλίκων με χαμηλά προσόντα, με το έργο να έχει βαθιές ρίζες στις καθημερινές δραστηριότητες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και έχει ως στόχο να καταστήσει την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση απλούστερη για όλους.

Μετά την επιτυχημένη πιλοτική συνεδρία που διοργανώσαμε, οι συμμετέχοντες βρήκαν το έργο DigEqual και την ηλεκτρονική πλατφόρμα αρκετά ενδιαφέρουσα και εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για τη χρήση της τόσο ως εκπαιδευτικό εργαλείο όσο και ως εργαλείο αυτοεκπαίδευσης και ανυπομονούν να χρησιμοποιήσουν και να δοκιμάσουν τη διαδικτυακή εφαρμογή.

Scroll to Top