Preloader logo

επιχειρηματική εκκίνηση

Περιεχόμενα

επιχειρηματική εκκίνηση

«Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας»

%-DΗμέρες:%-HΏρες:%-MΛεπτά:%-SΔεύτερα:

επιχειρηματική εκκίνηση

Στόχοι στην επιχειρηματική εκκίνηση

 • Η Δράση έχει ως βασικό στόχο την προαγωγή επενδύσεων για τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες αγορές/κλάδους, και ειδικότερα πολύ μικρών, μικρών επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης των εταιρικών δομών και ικανοτήτων.
 • Η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης.
 • Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών και σε διεθνές επίπεδο.
 • Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και στην αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης.

Δικαιούχοι στην επιχειρηματική εκκίνηση

επιχειρήσεις με έναρξη

μετά την 1/1/2015

  Νέες   Πολύ Μικρές Μικρές , Υπό σύσταση

Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα με

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Μεταποίηση
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενεργειακές Τεχνολογίες και εφαρμογές
 • Τεχνολογίες και εφαρμογές για το Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία - Φάρμακα - Ευεξία
 • Υπηρεσίες
 • Ηλεκτρονικό Λιανικό Εμπόριο

Υποχρεωτικά για τις επιχειρήσεις

όλες οι επιχειρήσεις
 • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ),
 • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
 • να είναι ΜμΕ και να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε.) και ατομικές επιχειρήσεις,
 • να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.
 • να περιλαμβάνονται στις Μικρές ή πολύ μικρές Επιχειρήσεις (ΜμΕ), όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 και στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.
 • να μην είναι μέλος δικτύου με δικαίωμα δικαιοχρησίας (franchising),
 • να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ της παρούσας πρόσκλησης,
 • να μην είναι υπόχρεες ανάκτησης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Κ., με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά,
 • να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο Πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. Συνδεδεμένες ή Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα υποβολής μόνο μίας πρότασης
 • Να μην έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση ή να μην, κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής τους για ενίσχυση, έχουν προγραμματίσει να προβούν σε παύση της εν λόγω δραστηριότητας εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο ετών
 • να διατηρήσει την επένδυση στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης
 • δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές
όσες διανέμουν κέρδη
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά,
 • Να μην έχουν υποβληθεί πρόστιμα με τελεσίδικη ή δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας (αδήλωτη εργασία και παραβάσεις “υψηλής ή “πολύ υψηλής” σοβαρότητας) • Η κατηγορία Γ2 των δυνητικών δικαιούχων θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με το Καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis), με ελάχιστο όριο Δημόσιας Δαπάνης τις 50.000€. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην ενιαία επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Επομένως προκειμένου να ενταχθεί μία πρόταση λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει εγκριθεί προς την ενιαία επιχείρηση μέσα σε μία τριετία (τρέχον έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
 • Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες χωριστές επιχειρήσεις, η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση καταλογίζεται στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την ενίσχυση, η οποία είναι κατά κανόνα η επιχείρηση που ανέλαβε τις δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση ήσσονος σημασίας. Εάν ο εν λόγω καταλογισμός δεν είναι δυνατός, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να κατανέμονται αναλογικά με βάση τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων κατά την πραγματική ημερομηνία της διάσπασης.
όσες ΔΕΝ διανέμουν κέρδη
 • Να μην είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο.
 • Να είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 • Να μην έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης.
 • Να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης.
 • Να έχουν συσταθεί από 01/01/2015 και μετά.
 • Να μην έχουν προβεί σε διανομή κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καν. 651/2014.
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά,
 • Να μην έχουν υποβληθεί πρόστιμα με τελεσίδικη ή δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας (αδήλωτη εργασία και παραβάσεις “υψηλής ή “πολύ υψηλής” σοβαρότητας).
 • Για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται σε καταχώριση η πενταετής περίοδος επιλεξιμότητας μπορεί να θεωρηθεί ότι αρχίζει από την έναρξη της οικονομικής τους δραστηριότητας ή από τη στιγμή που καθίστανται υπόχρεες καταβολής φόρου για την οικονομική τους δραστηριότητα.
 • Κατ’ εξαίρεση επιχειρήσεις που συστάθηκαν μέσω συγχώνευσης επιχειρήσεων επιλέξιμων για ενίσχυση δυνάμει του παρόντος άρθρου θεωρούνται επίσης επιλέξιμες επιχειρήσεις, έως και πέντε έτη μετά την ημερομηνία καταχώρισης της παλαιότερης επιχείρησης που μετέχει στη συγχώνευση.

Οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις θα μοιραστούν

Συνολικά 6.205.279 €

0

Υπό Σύσταση

2.482.112 €
0

Νέες Πολύ Μικρές

1.861.584 €
0

Νέες Μικρές

1.861.584 €

 Συνολικό Budget ανά επενδυτική πρόταση

από 25.000€

έως 300.000€

Κατηγορίες / Υποκατηγορίες Δαπανών

1.1: Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις για την διευκόλυνση προσβασιμότητας των ΑμεΑ
1.2: Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας
1.3: Κτιριακές παρεμβάσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων
1.4: Χώροι αποθήκευσης εφόσον αποτελούν τμήμα της επένδυσης
1.5: Ειδικές διαμορφώσεις χώρων

2.1: Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
2.2: Εξοπλισμός ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτρια)
2.3: Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
2.4: Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας
2.5: Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
2.6: Μηχανήματα, εξαρτήματα αυτών, επιστημονικά όργανα και εργαλεία που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και σε μόνιμη βάση για την εξυπηρέτηση της ερευνητικής δραστηριότητας
2.7: Μεταφορικά Μέσα για χρήση εντός της επιχείρησης
2.8: Επαγγελματικά οχήματα
2.9: Συστήματα ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστήματα πυρόσβεσης
2.10: Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης (<1.500€/Είδος)

3.1: Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού
3.2: Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου
3.3: Εκπαίδευση προσωπικού & Εταίρων

4.1: Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού
4.2: Ανανέωση αγοράς άδειας χρήσης για υπάρχον λογισμικό στην επιχείρηση
4.3: Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού

5.1: Συμμετοχή σε Επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
5.2: Έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων
5.3: Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού
5.4: Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή
5.5: Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας
5.6: Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης
5.7: Δαπάνες δημιουργίας ή αναβαθμισης ιστοσελίδας
5.8: Έξοδα διοργάνωσης Εκδηλώσεων μικρής διάρκειας

6.1: Δαπάνες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
6.2: Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων

7.1: Ενοίκια επαγγελματικού χώρου
-(60% επιδότηση)-
7.2: Έμμεσες λειτουργικές δαπάνες (30% της κατηγορίας δαπάνης 3.1+3.2 με 100% επιδότηση)
7.3: Έμμεσες λειτουργικές δαπάνες (30% της κατηγορίας δαπάνης 7.1 με 100% επιδότηση)

8.1: Προμήθεια αναλώσιμων υλικών σχετιζόμενα με την λειτουργία
8.2: Προμήθεια πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων σχετιζόμενα με την παραγωγική διαδικασία (όχι εμπορεύματα)

9.1: Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
9.2: Δαπάνες απόκτησης επικύρωσης και προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
9.3: Μελέτες / Υπηρεσίες ανάπτυξης προϊόντος/υπηρεσίας
9.4: Λοιπες δαπάνες για υπηρεσίες πιστοποίησης και δοκιμών προϊόντων/υπηρεσιών
9.5: Κόστος υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων για την ανάπτυξη πρωτοτύπου

Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης

30 μήνες

100%

επιχειρηματική εκκίνηση

επικοινωνείστε μαζί μας

επιχειρηματική εκκίνηση

επιχειρηματική εκκίνηση

επιχειρηματική εκκίνηση

επιχειρηματική εκκίνηση

ΚΑΔ Επιχ Εκκίνηση

επιχειρηματική εκκίνηση