Έρευνα για τις ανάγκες των ηλικιωμένων με νοητική αναπηρία και την ενεργό τους γήρανση

Έρευνα για τις ανάγκες των ηλικιωμένων με νοητική αναπηρία και την ενεργό τους γήρανση

Η p-consulting.gr είναι μέλος μιας ευρωπαϊκής ερευνητικής ομάδας που εργάζεται στο Έργο “Ενεργός γήρανση των ηλικιωμένων με νοητική αναπηρία – AIDA” (2020-1-ES01-KA202-082528 E), το οποίο υλοποιείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω του προγράμματος Erasmus+.

Το Έργο υλοποιείται από οργανισμούς και εκπαιδευτικούς φορείς, από τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες: Ισπανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και Δανία. Στην Ελλάδα φορέας υλοποίησης του Έργου είναι η p-consulting.gr

Σκοπός του AIDAΈρευνα για τις ανάγκες των ηλικιωμένων με νοητική αναπηρία και την ενεργό τους γήρανση_02

Κύριος σκοπός του Έργου είναι να ενισχύσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των εκπαιδευτών σε προγράμματα φροντίδας ατόμων με νοητική αναπηρία και ηλικιωμένων, και των φροντιστών ατόμων με νοητική αναπηρία, σε ό,τι αφορά την ενεργό γήρανση των ατόμων με νοητική αναπηρία. Για το σκοπό αυτό θα αναπτυχθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο θα βασίζεται σε δεδομένα που θα προκύψουν από την ανάλυση των βιολογικών-ψυχολογικών-κοινωνικών αναγκών των ηλικιωμένων με νοητική αναπηρία και των εκπαιδευτικών αναγκών των φροντιστών τους.

Τι αφορά η έρευνα;

Στην παρούσα φάση διεξάγεται έρευνα σε επαγγελματίες και φορείς φροντίδας ατόμων με νοητική αναπηρία και σε φορείς φροντίδας ηλικιωμένων με νοητική αναπηρία. Στόχος της έρευνας είναι η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις κύριες βιολογικές-ψυχολογικές-κοινωνικές ανάγκες των ηλικιωμένων με νοητική αναπηρία και την ενεργό γήρανση τους, καθώς επίσης η συλλογή πληροφοριών για την εκπαίδευση των επαγγελματιών σε ό,τι αφορά την φροντίδα των ηλικιωμένων με νοητική αναπηρία και την ενεργό γήρανση.

Πως μπορώ να συμμετέχω;

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται online, στον ακόλουθο σύνδεσμο: Ερωτηματολόγιο έρευνας.

Έρευνα για τις ανάγκες των ηλικιωμένων με νοητική αναπηρία και την ενεργό τους γήρανση_0

Σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ή για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα έργου της p-consulting.gr στο τηλέφωνο 2611.811.200 ή να στείλουν μήνυμα στα ακόλουθα emails: info@p-consulting.gr, mt@p-consulting.gr, cms@p-consulting.gr.

Όλες οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν κατά τη διάρκεια της έρευνας θα παραμείνουν εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από την ομάδα του Έργου AIDA, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ ΕΕ και το ισχύον εθνικό και Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Μείνετε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της έρευνας!

Scroll to Top