Με το βλέμμα στην Ε.Ε.Κ. Dropping out from VET

Με το βλέμμα στην Ε.Ε.Κ.

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αντιμέτωπη με ένα πρόβλημα μείζονος σημασίας και αυτό είναι ότι οι σπουδαστές εγκαταλείπουν πρόωρα τις σπουδές τους.

Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. προσπαθούν να παρέχουν στους πολίτες τους την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς επίσης, έχουν καθορίσει πλαίσιο όσον αφορά την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την αμοιβαία μάθηση. Στοχεύοντας στην μείωση του ποσοστού της πρόωρης εγκατάλειψης της Ε.Ε.Κ., δημιουργήθηκε το έργο Dropping the Baggage”.

Το Έργο “Dropping the Baggage”Με το βλέμμα στην Ε.Ε.Κ.

Το “Dropping the Baggage – Investing in the future”,ανήκει στα έργα Erasmus+ και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και μεθόδων που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς:

  • να κατανοήσουν πώς μπορούν να στηρίξουν περισσότερο τους σπουδαστές τους και
  • να βοηθήσουν περισσότερο αυτούς που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν πρόωρα τις σπουδές τους

Έρευνα σε εκπαιδευτές και σπουδαστές

Καθώς η συλλογή πρωτογενών δεδομένων είναι σημαντική για την ανάπτυξη των ψηφιακών εργαλείων, υλοποιείται πρωτογενής έρευνα σε εκπαιδευτές και σε σπουδαστές της Επαγγελματική Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στην Ελλάδα, την Ολλανδία, τη Φινλανδία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η έρευνα στοχεύει στην καταγραφή των απόψεων τους σε θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία, το εκπαιδευτικό περιβάλλον και τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις.

Στην Ελλάδα η έρευνα διεξάγεται από την p-consulting.gr , η οποία συμμετέχει στο έργο ως εταίρος.

Πως μπορώ να συμμετέχω;

Εάν είσαι εκπαιδευτής ακολούθησε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Εάν είσαι σπουδαστής ακολούθησε τον παρακάτω σύνδεσμο:

 

Μείνετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για το Έργο και τις δράσεις του!

Scroll to Top