Οι 7 μορφές επιχειρήσεων

(Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις)

 

κάντε κλικ πάνω στη μορφή της επιχείρησης που σας ενδιαφέρει και δείτε 6 από τα πιο χαρακτηριστικά δεδομένα για κάθε μια από αυτή

ΑΤΟΜΙΚΗ

Είναι η πιο απλή μορφή επιχείρησης, ιδρύεται, οργανώνεται και διοικείται από ένα άτομο

Τα πλεονεκτήματα της ατομικής επιχείρησης είναι η ευελιξία ως προς την δραστηριότητα και ότι δεν απαιτούνται από το νόμο ιδιαίτερες προϋποθέσεις για την σύσταση της.

Γρήγορη έναρξη και χαμηλό λειτουργικό Κόστος

Τα μειονεκτήματα της ατομικής επιχείρησης είναι οι περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες και ότι αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό με μειωμένες δυνατότητες ανάπτυξης.

Δύσκολη μεταβίβαση.

Για την ίδρυσή της δεν απαιτείται σημαντικό κεφάλαιο.

Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει καμία προστασία σε περίπτωση αποτυχίας, η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης εξαρτάται ουσιαστικά από την οικονομική κατάσταση του ιδρυτή.

Η ανάπτυξη της επιχείρησης εξαρτάται αποκλειστικά από τα προσωπικά προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες του ατόμου που την διοικεί.

Το κόστος περιορίζεται στα έξοδα προεγγραφής και εγγραφής στο επιμελητήριο.

Κόστος ίδρυσης  στο ΓΕΜΗ είναι 60€.+

Ο χρόνος ζωής μια ατομικής επιχείρησης είναι για όσο χρόνο θέλει ο επιχειρηματίας να τη χρησιμοποιεί.

 Δεν υπάρχει καταστατικό.

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.)

Για την ίδρυση της Ομόρρυθμής Εταιρείας (Ο.Ε.) συνιστάται μεταξύ δύο ή περισσότερων (φυσικών ή νομικών) προσώπων που έχουν κοινό σκοπό, κατά την έκφραση του νόμου (αρθ. 741 Αστικού Κώδικα) να συνεμπορεύονται υπό εταιρική επωνυμία.

Δεν απαιτείται η τήρηση πολύπλοκων βιβλίων και ο συντελεστής φορολόγησης είναι χαμηλός

Γρήγορη έναρξη και χαμηλό λειτουργικό κόστος

Σε περίπτωση πτώχευσης υπάρχει περίπτωση οι εταίροι να χάσουν ολόκληρη την προσωπική τους περιουσία.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους εταίρους κάνει μια λάθος ενέργεια αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αποτέλεσμα πάνω στην περιουσία των άλλων εταίρων

Δύσκολη μεταβίβαση.

Όλοι οι εταίροι είναι συνυπεύθυνοι. Οι εταίροι της ομόρρυθμης εταιρείας ευθύνονται με ολόκληρη την περιουσία τους για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας, με αλληλέγγυα ευθύνη τους. Με τη λύση της εταιρείας δεν παύει η ευθύνη τους.

Δεν απαιτείται ελάχιστο ύψος κεφαλαίου για την ίδρυση της και συστήνεται με ένα απλό ιδιωτικό συμφωνητικό.

Το κόστος αφορά α)τα έξοδα προεγγραφής και εγγραφής στο επιμελητήριο, β) το Φ.Σ.Κ. 1% επί του κεφαλαίου σύστασης, γ)το Ταμείο Νομικών και τα Ταμεία Πρόνοιας Δικηγόρων 0,5% και 1% επί του εταιρικού κεφαλαίου αντίστοιχα και γ) έξοδα δημοσίευσης στο Πρωτοδικείο

Τα ποσά που απαιτούνται για τη σύσταση εταιρίας μέσω της ΥΜΣ (Υπηρεσία Μιας Στάσης) είναι τα ακόλουθα:

Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 50€ για τις Ο.Ε. Το τέλος καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ, 10,00 ευρώ και το κόστος εγγραφής στο Επιμελητήριο. Για το Επιμελητήριο ανέρχεται στο ποσό των 50€ για τις Ο.Ε. πλέον χαρτοσήμου.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται είτε σε συγκεκριμένο αριθμό ετών, αρχής γενομένης από την καταχώρηση της εταιρίας στο ΓΕΜΗ και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους, είτε αορίστου διάρκειας.

Απαραίτητη η σύνταξη καταστατικού

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ε.)

 

Ετερόρρυθμη εταιρεία είναι η εμπορική προσωπική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, στην οποία ένας ή περισσότεροι εταίροι ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον για τα εταιρικά χρέη (ομόρρυθμοι εταίροι), ενώ άλλοι ένας ή περισσότεροι, δεν ευθύνονται ή ευθύνονται περιορισμένα (ετερόρρυθμοι εταίροι).

Τα ετερόρρυθμα μέλη έχουν περιορισμένη ευθύνη.

Δεν απαιτείται η τήρηση πολύπλοκων βιβλίων και ο συντελεστή φορολόγησης είναι χαμηλός

Οι ετερόρρυθμοι εταίροι δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη διαχείριση της εταιρείας κάτι το οποίο ισχύει για τους ομόρρυθμους εταίρους. Τα μειονεκτήματα για τους ομόρρυθμους εταίρους της Ε.Ε. είναι τα ίδια με τα μειονεκτήματα των ομόρρυθμων εταίρων της Ο.Ε.

Δεν απαιτείται να έχει εταιρικό κεφάλαιο.

Οι εταίροι ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον για τις εταιρικές υποχρεώσεις, εφόσον είναι ομόρρυθμοι. Εφόσον είναι ετερόρρυθμοι ευθύνονται είτε καθόλου είτε μέχρι το ύψος της εισφοράς τους.

Οι ομόρρυθμοι εταίροι αποκτούν την εμπορική ιδιότητα, ενώ οι ετερόρρυθμοι δεν την αποκτούν. Οι ομόρρυθμοι  έχουν 100% ευθύνη και μπορούν ακόμα να «χρεωθούν» από την προσωπική τους περιουσία ενώ οι ετερόρρυθμοι έως το ποσό της εισφοράς τους.

Εταιρικό Κεφάλαιο: το εταιρικό κεφάλαιο διαμορφώνεται από τις εισφορές των εταίρων, που μπορεί να είναι χρηματικές ή και σε είδος. Δεν απαιτείται από το νόμο κάποιο ελάχιστο κεφάλαιο ή ένα συγκεκριμένο ύψος εταιρικού κεφαλαίου, αφού ούτως ή άλλως η εταιρική περιουσία δεν διαχωρίζεται από την ατομική περιουσία των ομόρρυθμων εταίρων

Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας ή αποχώρησης ενός εταίρου υπάρχει σχετικά βραχυπρόθεσμη παραγραφή σχετικά με τις απαιτήσεις της εταιρείας, ως προς τον ομόρρυθμο εταίρο (αντί της 20ετούς γενικής παραγραφής ορίζεται η 5ετής παραγραφή)

Σε περίπτωση πτώχευσης της ομόρρυθμης εταιρείας, συμπτωχεύουν μόνο οι ομόρρυθμοι εταίροι και όχι οι ετερόρρυθμοι εταίροι. Σε περίπτωση θανάτου, πτώχευσης κλπ. η εταιρεία λύεται (εκτός εάν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά).

Τα ποσά που απαιτούνται για τη σύσταση εταιρίας μέσω της ΥΜΣ (Υπηρεσία Μιας Στάσης) είναι τα ακόλουθα:

Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 50€  για τις Ε.Ε. πλέον χαρτοσήμου. Το τέλος καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ, 10,00 ευρώ και το κόστος εγγραφής στο Επιμελητήριο. Για το Επιμελητήριο ανέρχεται στο ποσό των 50€  για τις Ε.Ε. πλέον χαρτοσήμου.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται είτε σε συγκεκριμένο αριθμό ετών, JEKIN;VNTAWαπό την καταχώρηση της εταιρίας στο ΓΕΜΗ και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους, είτε αορίστου διάρκειας.

Απαραίτητη η σύνταξη καταστατικού

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.)

 

 

Η Ε.Π.Ε αποτελεί μια ενδιάμεση μορφή εταιρίας μεταξύ προσωπικής και κεφαλαιουχικής. Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, που ρυθμίζεται στην Ελλάδα από το νόμο 3190/1955, είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα και ορισμένα προσωπικά στοιχεία. Για τα χρέη της ευθύνεται απεριόριστα μόνο η περιουσία της, ενώ θεωρείται πάντα εμπορική εταιρεία. Έχει δύο όργανα, τη Γενική Συνέλευση των εταίρων και το διαχειριστή (ή διαχειριστές), ο οποίος δεν απαιτείται να είναι εταίρος.

Υπάρχει δυνατότητα συγκέντρωσης μεγαλύτερου κεφαλαίου και είναι πιο εύκολη η χρηματοδότηση από πιστωτικά ιδρύματα. Οι μεριδιούχοι ευθύνονται περιορισμένα. Δεν υπάρχει κρατικός έλεγχος και εποπτεία όπως σε Ανώνυμες εταιρείες

Υψηλό Λειτουργικό Κόστος

Η ευθύνη των εταίρων είναι περιορισμένη. Το εταιρικό κεφάλαιο διαιρείται σε μερίδια και οι μεριδιούχοι ευθύνονται περιορισμένα.

Το κεφάλαιο της ΕΠΕ καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς ελάχιστο ή μέγιστο περιορισμό. Σχηματίζεται είτε από μετρητά είτε από εισφορές σε είδος. Το εταιρικό όμως κεφάλαιο της ΕΠΕ δεν είναι δυνατό να είναι μηδενικό.

Απαιτείται εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 4.500 ευρώ για τη σύστασή της, το οποίο μπορεί να αποτελείται και από εισφορά σε είδος (π.χ. ακίνητο) κατόπιν αποτίμησης.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται είτε σε συγκεκριμένο αριθμό ετών, αρχόμενη από την καταχώρηση της εταιρίας στο ΓΕΜΗ και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους

Απαραίτητη η σύνταξη καταστατικού

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι.Κ.Ε

 

 

 

Για την ίδρυση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε) αρκεί και ένα πρόσωπο φυσικό η νομικό (μονοπρόσωπη ΙΚΕ)

Ο νόμος δεν ορίζει συγκεκριμένο ποσό κεφαλαίου

Τα τέλη ίδρυσης και λειτουργίας είναι πολύ μικρότερα σε σχέση με τα αντίστοιχα τέλη των υπολοίπων εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε και  ΑΕ). Τις αποφάσεις τις λαμβάνει αυτός που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο.

Οι ΙΚΕ έχουν λογιστικές υποχρεώσεις όπως μια Ανώνυμή Εταιρεία, δηλαδή τήρηση διπλογραφικών βιβλίων.

Η φορολογία της ΙΚΕ είναι ίδια με τις εταιρείες που έχουν διπλογραφικά βιβλία (Α.Ε., ΕΠΕ).

Σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν4072/2012 για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρεία με την περιουσία της. Η ευθύνη των εταίρων είναι μέχρι το ύψος των κεφαλαίων με μόνη εξαίρεση αν ο εταίρος που συμμετέχει με εγγυητική εισφορά ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι των τρίτων να εξοφλήσει εφόσον απαιτηθεί από αυτούς χρέη της εταιρίας μέχρι του ύψους της εισφοράς του.

Μπορεί να συσταθεί με ελάχιστο κεφάλαιο ενός ευρώ.

Η  λύση της ΙΚΕ κατά το άρθρο 103 του ως άνου νόμου γίνεται:

  • με οποτεδήποτε απόφαση των εταίρων
  • όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων
  • αν η εταιρεία κηρύξει πτώχευση
  • σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος ή/και το καταστατικό.

Όσον αφορά τους εταίρους μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία για σπουδαίο λόγο με απόφαση δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά την αίτηση του. Ο εταίρος που εξέρχεται δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Το καταστατικό μπορεί να ανατρέψει τα ανωτέρω αν έχουν οριστεί άλλες προϋποθέσεις αποχώρησης εταίρου.

Η οριζόμενη διάρκεια είναι τα 12 έτη

Το καταστατικό μπορεί να συνταχθεί και με ιδιωτικό συμφωνητικό

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.

 

 

 

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία είναι ένα νομικό πρόσωπο που έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα με κυριότερο πλεονέκτημα, οι συμμετέχοντες σε αυτή (μέτοχοι) να ευθύνονται μόνο μέχρι το ύψος της συμμετοχής τους. Καταρτίζεται μεταξύ δύο τουλάχιστον προσώπων (ιδρυτές) φυσικών ή νομικών.

Οι συμμετέχοντες σε αυτή (μέτοχοι) να ευθύνονται μόνο μέχρι το ύψος της συμμετοχής τους. Υπάρχει δυνατότητα να συγκεντρωθεί μεγαλύτερο κεφάλαιο και είναι δυνατή η προσέλκυση δανειακών κεφαλαίων.  Μπορεί να μπει στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι μετοχές διαβιβάζονται εύκολα και τέλος, υπάρχει επίσημη δομή και Οργανόγραμμα.

Υπάρχει υψηλό κόστος έναρξης και απαιτείται μεγάλο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Υπάρχουν αυστηρές νομικές και λειτουργικές διατυπώσεις καθώς επίσης η φορολογία επί των κερδών είναι αρκετά υψηλή. Τέλος, πρέπει να δημοσιοποιούνται τα οικονομικά στοιχεία.

Για την ίδρυσή της Α.Ε. απαιτείται σχετικά μεγάλο κεφάλαιο και οι όροι δημοσιότητας που πρέπει να τηρούνται τόσο κατά την ίδρυση όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της είναι ιδιαίτερα αυστηροί. Η ευθύνη είναι της εταιρείας με την περιουσία της, όχι των εταίρων

Το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας (70 ΕΥΡΩ). Εφόσον οι ιδρυτές είναι πάνω από 3, το κόστος προσαυξάνεται με 5 ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή. Το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης της Εταιρείας δεν επιστρέφεται. Και επιπλέον πληρώνεται το  τέλος καταχώρησης Γ.Ε.Μ.Η (10 ΕΥΡΩ), το κόστος εγγραφής στο επιμελητήριο, το οποίο καθορίζεται από το κάθε Επιμελητήριο. Τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 1‰ επί του κεφαλαίου που αναγράφεται στο καταστατικό.

Η οριζόμενη διάρκεια είναι τα 12 έτη

Απαραίτητη η σύνταξη καταστατικού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΚΟΙΝΣΕΠ)

 

 

 

 

 

Μια ομάδα ανθρώπων που έχουν ως στόχο μια επικερδή δραστηριότητα, η οποία εξυπηρετεί τα συμφέροντα του συνόλου της κοινωνίας. Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Η Κοιν.Σ.Επ. είναι επιχείρηση η οποία διοικείται ισότιμα από τα μέλη της και η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους (κοινωνικού κυρίως) ενώ το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον.

Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό που εξυπηρετούν, οι Κοιν.Σ.Επ. διακρίνονται σε 3 κατηγορίες:

  • Ένταξης
  • Κοινωνικής Φροντίδας
  • Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού

Για την ίδρυση μιας Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, χρειάζονται τουλάχιστον 7 μέλη ενώ για την ίδρυση Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας ή Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, χρειάζονται τουλάχιστον 5 μέλη.

Ενσωματώνουν στην αγορά εργασίας άτομα από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και αναπτύσσουν τις δημιουργικές και παραγωγικές ικανότητες των ατόμων.

Οι Κοιν.Σ.Επ μπορούν να έχουν πρόσβαση στην χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας (υπό σύσταση). Μπορούν να εντάσσονται σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, σε προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. για τη στήριξη της εργασίας και στις κάθε είδους ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

Μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ α’ και β΄βαθμού.

Η βασική δυσκολία της Κοιν. Συνεταιριστικής Επιχείρησης είναι η εύρεση χρηματοδοτικών πόρων, ελλείψεις στις δομές επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας με αποτέλεσμα την έλλειψη ικανών στελεχών εξοικειωμένων με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των επιχειρήσεων .

Επίσης, τις χαρακτηρίζουν τα ανεπαρκή δίκτυα υποστήριξης της δραστηριότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων και οι μειωμένες ευκαιρίες μέσω των φορολογικών συστημάτων.

Πέραν του ποσού που καταβάλλουν για απόκτηση της συνεταιριστικής μερίδας, τα μέλη της δεν έχουν καμία ευθύνη έναντι των δανειστών της.

Τα κέρδη της Κοιν. Συνεταιριστικής Επιχείρησης δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη είναι εργαζόμενοί της.

Τα κέρδη διατίθενται ετήσια σε ποσοστά:

  • Ως το 35% στους εργαζόμενους της
  • 5% για το σχηματισμό αποθέματος
  • Τα υπόλοιπα σε δραστηριότητες της επιχείρησης και σε δημιουργία νέων θέσεων εργαίας.

Οι πόροι της Κοιν. Σ. Επ. αποτελούνται από το κεφάλαιο της επιχειρήσεις, τις δωρεές τρίτων, τα έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα της και τις επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Το νομοθετικό πλαίσιο δεν ορίζει ελάχιστο χρόνο ζωής μιας ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Απαραίτητη η σύνταξη καταστατικού

Αν έχετε κάποια απορία ή διευκρίνιση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Scroll to Top