Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία μας,  είναι πλέον πιστοποιημένη για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει, κατά τα πρότυπα ΕΝ ISO 9001:2015 και EN ISO 29993:2017, από τον οργανισμό BQV (Business Quality Verification).

Έχουμε εφαρμόσει ένα σύστημα διαχείρισης, στο οποίο όλες οι διαδικασίες μας έχουν σχεδιαστεί προσεχτικά και έχουν δοκιμαστεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Με την εφαρμογή των προτύπων αξιολογείται το συνολικό πλαίσιο λειτουργίας μας, με τελικό στόχο την εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των συνεργατών μας.

Η απόφαση μας να πιστοποιηθούμε, είναι για να αποδειχθεί η δέσμευσή μας, ότι παρέχουμε υπηρεσίες ποιότητας σε όλους τους συνεργάτες μας. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και για το λόγο αυτό επενδύουμε τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε εξοπλισμό.

Η εφαρμογή του Πιστοποιημένου Συστήματος επικεντρώνεται:

  • Στην καταγραφή των διαδικασιών σε κάθε επίπεδο λειτουργίας μας, καλύπτοντας το ευρύ φάσμα υπηρεσιών που παρέχουμε (ιστοσελίδες εφαρμογές, consulting services και e-εκπαίδευση).
  • Στην εφαρμογή των καταγεγραμμένων διαδικασιών μας, με τήρηση αρχείων καταγραφών.
  • Στην εφαρμογή συστήματος λειτουργίας των διεργασιών όσο και αποδοτικότητας του Συστήματος, μέσω της παρακολούθησης των δεικτών ποιότητας.
  • Στην εφαρμογή διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών, με στόχο την επίτευξη της συνεχούς μας βελτίωσης.

Το ΕΝ ISO 9001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη Διαχείριση της Ποιότητας. Ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι μια συλλογή πολιτικών, τεκμηριωμένων διαδικασιών και οδηγιών. Τα ανωτέρω έγγραφα είναι αυτά που καθορίζουν τον εσωτερικό κανονισμό ενός Οργανισμού. Η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος, διασφαλίζει την ποιότητα στις υπηρεσίες που προσφέρουμε, με στόχο πάντα την ικανοποίηση του πελάτη / συνεργάτη.

Το ISO 9001 επιδεικνύει την ικανότητα να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών / συνεργατών ενός Οργανισμού.  Η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, βοηθάει στην καλύτερη εσωτερική διαχείριση η οποία συνεισφέρει στην αύξηση της αποδοτικότητας, της παραγωγικότητας και ταυτόχρονα της ποιότητα των προϊόντων / υπηρεσιών που παρέχουμε.

To ΕΝ ISO 29993:2017 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για υπηρεσίες μάθησης εκτός της τυπικής εκπαίδευσης και συμπεριλαμβάνει όλους τους τύπους δια βίου μάθησης. Βασικό χαρακτηριστικό του προτύπου, είναι ο καθορισμός των στόχων της μάθησης, καθώς και η αξιολόγηση των υπηρεσιών και ό,τι εμπεριέχει αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευόμενο.

Η πιστοποίηση κατά ISO 29993 επιδεικνύει την ικανότητα του Οργανισμού να παρέχει υπηρεσίες μάθησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των τύπων δια βίου μάθησης. Η εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου βελτιώνει συστηματικά την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει ένας Οργανισμός, σε θέματα εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια των υπηρεσιών και αναπτύσσοντας τρόπους εκπαίδευσης σύμφωνα με τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων.

Scroll to Top