Ποιότητα ζωής ενηλίκων με Νοητική Αναπηρία featured

Ποιότητα ζωής ενηλίκων με Νοητική Αναπηρία

Τι εννοούμε με την έννοια «ποιότητα ζωής»;

Η ποιότητα ζωής είναι μια έννοια πολυδιάστατη, η οποία μετρά την ευημερία ενός ατόμου. Ο δρ. Schalock, εισήγαγε μια ατομοκεντρική θεωρία για την ποιότητα ζωής. Η θεωρία αυτή, παρουσιάζει οχτώ (8) βασικές διαστάσεις- τομείς της ζωής του ατόμου, οι οποίες θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ποιότητα.

Παρακάτω, παρουσιάζονται οι διαστάσεις αυτές, με τους αντίστοιχους δείκτες, που η ύπαρξή τους φανερώνει μια ποιοτική ζωή:

Διάσταση – Τομέας

Δείκτης

1

Συναισθηματική ευημερία

Πληρότητα, έλλειψη άγχους

2

Διαπροσωπικές σχέσεις

Αλληλεπιδράσεις, σχέσεις, στήριξη

3

Υλική ευημερία

Οικονομική κατάσταση, απασχόληση, στέγαση

4

Προσωπική ανάπτυξη

Εκπαίδευση, προσωπική ικανότητα, ανάπτυξη

5

Σωματική ευημερία

Υγεία, δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης, ελεύθερος χρόνος

6

Αυτοπροσδιορισμός

Αυτονομία, στόχοι και προσωπικές αξίες, επιλογές

7

Κοινωνική ένταξη

Ενσωμάτωση και συμμετοχή στην κοινότητα, ρόλοι μέσα στην κοινότητα, κοινωνική στήριξη

8

Δικαιώματα

Ανθρώπινα και νομικά δικαιώματα,

Η μέτρηση της ποιότητας ζωής είναι αρκετά σημαντική, καθώς έτσι μπορούμε να καταλάβουμε σε ποιους τομείς υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Ποιότητα ζωής ατόμων με Νοητική Αναπηρία

Η ποιότητα ζωής, μας αφορά όλους ισάξια. Η μέτρηση της ποιότητας ζωής, των ατόμων με νοητική αναπηρία, βοηθά στο να καταλάβουμε ποιες είναι οι ανάγκες τους και με ποιον τρόπο μπορούν να καλυφθούν, προκειμένου να έχουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής.

Η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής ενός ατόμου με νοητική αναπηρία, είναι υποκειμενική αλλά και αντικειμενική, καθώς για την αξιολόγησή της θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε:

 • την προσωπική άποψη του ατόμου με αναπηρία,

 • την άποψη του φροντιστή ή των φροντιστών του,

 • την άποψη των μελών της οικογένειάς του,

 • διάφορες πληροφορίες που προκύπτουν από τις συνθήκες διαβίωσής του.

 

Ποιότητα ζωής ενηλίκων με Νοητική Αναπηρία 1Ερωτηματολόγιο του Schalock

Πως μπορούμε να “μετρήσουμε” την ποιότητα της ζωής ενός ατόμου με νοητική υστέρηση;

Αυτό μπορεί να γίνει με το ερωτηματολόγιο του δρ. Schalock. Το ερωτηματολόγιο του Schalock αποτελείται από σαράντα (40) ερωτήσεις, ομαδοποιημένες ανά δέκα (10), σε τέσσερις (4) θεματικούς άξονες/ενότητες, που είναι οι παρακάτω:

 1. Ικανοποίηση.
 2. Παραγωγικότητα.
 3. Ενδυνάμωση.
 4. Κοινωνική Ένταξη.

Οι απαντήσεις δίνονται με τη μορφή πολλαπλής επιλογής τριών διαβαθμίσεων (1-2-3) ώστε ο ερωτώμενος να επιλέγει αυτή που τον εκφράζει περισσότερο.

Στην πρώτη ενότητα του ερωτηματολογίου αποτυπώνονται ερωτήσεις όπου το άτομο με νοητική αναπηρία, απαντά σχετικά με τις συνθήκες ζωής της καθημερινότητάς του. Όσο μεγαλύτερος ο μέσος όρος, τόσο περισσότερο ικανοποιημένος είναι με τις συνθήκες διαβίωσης και με τη ζωή του γενικότερα.

Στη δεύτερη ενότητα, αποτυπώνονται ερωτήσεις σχετικά με την εργασία τους. Δηλαδή, την παραγωγικότητά τους, την αντιμετώπιση που έχουν στο εργασιακό τους περιβάλλον και πως εκείνοι βλέπουν τους εαυτούς τους, μέσα από τη διαδικασία της εργασίας και τις οικονομικές τους απολαβές. Εδώ, πρέπει να σημειώσουμε ότι στην Ελλάδα είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις ατόμων με νοητική υστέρηση, οι οποίοι εργάζονται. Συνεπώς οι περισσότερες ερωτήσεις παρακάμπτονται.

Στην τρίτη ενότητα, οι ερωτήσεις αφορούν την αυτενέργεια και τον αυτοπροσδιορισμό του ατόμου, τη λήψη καθημερινών αποφάσεων, την ανάληψη ευθυνών και τη διαχείριση του χρόνου και των προσωπικών επιλογών του.

Τέλος, στην τέταρτη ενότητα, οι ερωτώμενοι απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με τη συμμετοχή τους σε κοινωνικές δραστηριότητες, την αλληλεπίδραση με τη γειτονιά και την ανάπτυξη φιλικών και ερωτικών σχέσεων.

Εάν έχετε στο περιβάλλον σας, κάποιο άτομο με νοητική υστέρηση, μπορείτε να μάθετε όλα τα απαραίτητα, για να βελτιώσετε την ενεργό γήρανσή του, μέσω του έργου Active AgeingAIDA.

Το έργο Active AgeingAIDA

Το Active Ageing -AIDA, είναι ένα έργο Erasmus+ KA2, το οποίο ασχολείται με τα άτομα, τρίτης και τέταρτης ηλικίας, με νοητική αναπηρία. Πιο συγκεκριμένα ασχολείται με την κοινωνική τους δραστηριότητα και την καλύτερη ποιότητα ζωής που μπορούν να αποκτήσουν. Το έργο ξεκίνησε την πορεία του, τον Οκτώβρη του 2020 και θα ολοκληρωθεί το Μάη του 2023.

Το AIDA προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου οι επαγγελματίες – ειδικοί που ασχολούνται με ηλικιωμένα άτομα, οι οργανισμοί που τους φιλοξενούν και οι οικογένειες των ατόμων αυτών, να μπορούν να συμπεριφερθούν και να προσφέρουν σε αυτά τα άτομα, τα απαραίτητα για την ενεργό δράση κατά την περίοδο της γήρανσης.

Για την καλύτερη ποιότητα ζωής, των ηλικιωμένων ατόμων με νοητική υστέρηση, είναι απαραίτητο η φροντίδα και η θεραπεία που λαμβάνουν να προσαρμοστεί στις ανάγκες τους, δίνοντας έμφαση στην ενεργό γήρανσή τους.

Που απευθύνεται;

Το έργο απευθύνεται σε:

 • Φορείς και οργανισμούς για άτομα με αναπηρία και φροντίδας ηλικιωμένων.
 • Εκπαιδευτές στους τομείς της στήριξης και παροχής φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία.
 • Ειδικούς στη νοητική αναπηρία.
 • Συγγενείς ηλικιωμένων με νοητική αναπηρία.

Μάθετε περισσότερα για το έργο AIDA εδώ!

Scroll to Top