Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική ποιότητας 1

 

Η p-consulting.gr, έχει καθορίσει και τεκμηριώσει την πολιτική, τους στόχους της, καθώς και τη δέσμευσή της, ως προς την Ποιότητα. Ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης και συνεχώς μεταβαλλόμενης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στην βελτίωση της οργανωτικής της δομής, αποσκοπώντας πάντα στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, αποφάσισε να αναπτύξει και να εγκαταστήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 29993:2017.

Πολιτική της p-consulting.gr αποτελεί η ανταπόκριση των Υπηρεσιών που παρέχει, στις απαιτήσεις των πελατών της και όλων των ενδιαφερόμενων μερών και η ικανοποίηση υψηλών προδιαγραφών ποιότητας.

Για την επιτυχία των παραπάνω στόχων, μακροπρόθεσμα η p-consulting.gr:

  • Βελτιώνει συνεχώς τις μεθόδους και τις διαδικασίες της,
  • Εκσυγχρονίζει τον εξοπλισμό της,
  • Αξιολογεί τους κινδύνους και τις ευκαιρίες στις διεργασίες που ακολουθεί,
  • Προσπαθεί για ποιοτική τελειότητα σε ατομικό επίπεδο και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η p-consulting.gr υποστηρίζει ότι η επιτυχία εξαρτάται από την συνεχή ικανοποίηση των πελατών της. Για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού συμμετέχει όλο το ανθρώπινο δυναμικό από την Διοίκηση, έως τα στελέχη. Η δόμηση σταθερής σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες, αποτελεί βασικό σκοπό της εταιρείας και για την επίτευξή του έχουν αναπτυχθεί μετρήσιμοι δείκτες και στόχοι, οι οποίοι παρακολουθούνται σε συνεχή βάση.

Η πολιτική αυτή, της ποιότητας, βασίζεται στη συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας με έμφαση στη συμμετοχή του στις διαδικασίες της.

Σκοπός της p-consulting.gr είναι να ανταποκρίνεται με τον πιο Ικανοποιητικό, Αποτελεσματικό και Δόκιμο τρόπο στις απαιτήσεις του πελάτη και να του παρέχει την σιγουριά ότι επιτυγχάνεται η επιδιωκόμενη ποιότητα.

Η Πολιτική Ποιότητας ανασκοπείται ετησίως ή όταν απαιτηθεί από εσωτερική ή εξωτερική απαίτηση.

Scroll to Top