Preloader logo

Πράσινες επιχειρήσεις & επιχειρήσεις ανακύκλωσης

Περιεχόμενα

Πράσινες επιχειρήσεις ανακύκλωσης

«Ενίσχυση των “πράσινων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ανακύκλωσης” στη Δυτική Ελλάδα»

%-DΗμέρες:%-HΏρες:%-MΛεπτά:%-SΔεύτερα:

Πράσινες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις ανακύκλωσης

Στόχοι της Δράσης

  • Η Δράση έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία και παροχή ενός ευέλικτου εργαλείου στήριξης για τις ΜμΕ (με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις), προκειμένου αυτές να κάνουν παρεμβάσεις στην παραγωγική τους διαδικασία με σκοπό την μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας τους.
  • Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας τους δια μέσου της μείωσης του ενεργειακού και κυρίως του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τους.
  • Η εισαγωγή οικο-καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία
  • Η ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών (Eco Design–Eco Label etc).
  • Η προετοιμασία για την συμμόρφωση των επιλέξιμων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα σε διεθνή μη υποχρεωτικά ενωσιακά πρότυπα και κυρίως την προετοιμασία τους για μελλοντικά κοινοτικά πρότυπα.
  • Την παροχή κινήτρων προς τις ΜμΕ για την προώθηση προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον και την χρήση διαδικασιών παραγωγής (εισαγωγή ουσιαστικού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών για την πρόληψη της ρύπανσης, ενσωμάτωση καθαρών τεχνολογιών στην παραγωγή της επιχείρησης), χωρίς την ύπαρξη νομικής υποχρέωσης.
  • Την υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων δια μέσου της ικανοποίησης περιβαλλοντικών δεικτών.

Δικαιούχοι της Δράσης

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣδείτε περισσότερα
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔδείτε τους Επιλέξιμους ΚΑΔ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣδείτε περισσότερα
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔδείτε τους Επιλέξιμους ΚΑΔ

Πράσινες Επιχειρήσεις

Δικαιούχοι

  Πολύ Μικρές Μικρές   και Μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο πλήρεις (12μηνες) οικονομικές χρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους

Υποχρεωτικά για τις πράσινες επιχειρήσεις

Βασικοί όροι & προϋποθέσεις

• Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII (Πίνακας Α) της παρούσας πρόσκλησης.
• Σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται και σε μη επιλέξιμους ΚΑΔ θα πρέπει να υπάρχει δέσμευση (και να τεκμηριώνεται κατά την υλοποίηση της επένδυσης) ότι η επένδυση θα αφορά αποκλειστικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ και παράλληλα για το σύνολο των δαπανών της παρούσας πρόσκλησης θα υπάρχει διακριτή λογιστική παρακολούθηση καθώς και διάκριση των κέντρων κόστους.
• Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το σύνολο του επενδυτικού τους σχεδίου εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας..
• Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.
• Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 και στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας πρόσκλησης)
• Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις.
• Να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.
• Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
• Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης στην παρούσα πρόσκληση.
• Να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο πλήρεις (12μηνες) οικονομικές χρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία.
• Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη.
• Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
• Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. και σύμφωνα με τους περιορισμούς που αναφέρονται στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου.

 Συνολικό Budget ανά επενδυτική πρόταση

από 25.000€

έως 300.000€

 Ποσοστά επιδότησης

55% για Μεσαίες επιχειρήσεις

65% για Μικρές & Πολύ Μικρές επιχειρήσεις

Κατηγορίες / Υποκατηγορίες Δαπανών

1.1: Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις.
1.2: Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις για την διευκόλυνση προσβασιμότητας των ΑμεΑ
1.3: Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας
1.4: Κτιριακές παρεμβάσεις για την Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ύδατος
1.5: Χώροι αποθήκευσης εφόσον αποτελούν τμήμα της επένδυσης
1.6: Ειδικές διαμορφώσεις χώρων

2.1: Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
2.2: Εξοπλισμός ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, μικρά αιολικά), έως 50.000 ευρώ
2.3: Εξοπλισμός ΑΠΕ (ηλιοθερμία, βιοκαύσιμα)
2.4: Εξοπλισμός για Εξοικονόμηση Ενέργειας
2.5: Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
2.6: Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης

3.1: Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων (έως 3% του Π/Υ και έως 4.000 ευρώ)
3.2: Δαπάνες παροχής υπηρεσιών ενεργειακών ελέγχων και μελετών (έως 10% του Π/Υ και έως 10.000 ευρώ)
3.3: Δαπάνες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ενέργειας ή και περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 50001 ή ISO 14001) – έως 10% του Π/Υ και έως 10.000 ευρώ
3.4: Δαπάνες παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης προϊόντων φιλικών στο περιβάλλον (έως 10.000 ευρώ)
3.5: Δαπάνες πιστοποίησης προϊόντων φιλικών στο περιβάλλον (έως 10.000 ευρώ)

Επιχειρήσεις Ανακύκλωσης

Δικαιούχοι

  Πολύ Μικρές Μικρές   και Μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες διαχωρίζονται στις παρακάτω 3 κατηγορίες:

Κατηγορία Γ2: Επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο πλήρεις (12μηνες) οικονομικές χρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους.

Κατηγορία Γ3: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν. Δεν έχουν δηλαδή ακόμη λάβει νομική μορφή και ΑΦΜ.

Κατηγορία Γ4: Νέες επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν κλείσει δύο πλήρεις (12μηνες) οικονομικές χρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους.

Υποχρεωτικά για τις επιχειρήσεις ανακύκλωσης

Κατηγορία Γ2

• Να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο πλήρεις (12μηνες) οικονομικές χρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία.
• Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.
• Σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται και σε μη επιλέξιμους ΚΑΔ θα πρέπει να υπάρχει δέσμευση (και να τεκμηριώνεται κατά την υλοποίηση της επένδυσης) ότι η επένδυση θα αφορά αποκλειστικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ και παράλληλα για το σύνολο των δαπανών της παρούσας πρόσκλησης θα υπάρχει διακριτή λογιστική παρακολούθηση καθώς και διάκριση των κέντρων κόστους.
• Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το σύνολο του επενδυτικού τους σχεδίου εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
• Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 και στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας πρόσκλησης)
• Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις.
• Να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.
• Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
• Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης στην παρούσα πρόσκληση.
• Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη.
• Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
• Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. και σύμφωνα με τους περιορισμούς που αναφέρονται στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου.

Κατηγορία Γ3

• Να διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης για εγκατάσταση εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πριν την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής.
• Να δραστηριοποιηθούν ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το σύνολο του επενδυτικού τους σχεδίου εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
• Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 και στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας πρόσκλησης)
• Να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις.
• Να τηρήσουν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.
• Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης στην παρούσα πρόσκληση.
• Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη.
• Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. και σύμφωνα με τους περιορισμούς που αναφέρονται στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου.

Κατηγορία Γ4

• Να μην έχουν κλείσει δύο πλήρεις (12μηνες) οικονομικές χρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία.
• Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.
• Να δραστηριοποιηθούν ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το σύνολο του επενδυτικού τους σχεδίου εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
• Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 και στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας πρόσκλησης)
• Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις.
• Να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.
• Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
• Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης στην παρούσα πρόσκληση.
• Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη.
• Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
• Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. και σύμφωνα με τους περιορισμούς που αναφέρονται στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου.

 Συνολικό Budget ανά επενδυτική πρόταση

από 25.000€

έως 300.000€

 Ποσοστά επιδότησης

55% για Μεσαίες επιχειρήσεις

65% για Μικρές & Πολύ Μικρές επιχειρήσεις

Κατηγορίες / Υποκατηγορίες Δαπανών

1.1: Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις
1.2: Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις για την διευκόλυνση προσβασιμότητας των ΑμεΑ
1.3: Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας
1.4: Χώροι αποθήκευσης εφόσον αποτελούν τμήμα της επένδυσης
1.5: Ειδικές διαμορφώσεις χώρων

2.1: Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
2.2: Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
2.3: Μεταφορικά Μέσα για χρήση εντός της επιχείρησης
2.4: Συστήματα ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστήματα πυρόσβεσης
2.5: Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης

3.1: Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων

4.1: Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού (έως 12.000 ευρώ ανά ΕΜΕ και έως 5 ΕΜΕ)
4.2: Εκπαίδευση προσωπικού (έως 30% του Π/Υ και έως 30.000 ευρώ)

Οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις θα μοιραστούν

Συνολικά 4.578.324 €

0

Πράσινες επιχειρήσεις (κατηγορία Γ1)

2.746.994 €
0

Επιχειρήσεις ανακύκλωσης (κατηγορίες Γ2, Γ3, Γ4)

1.831.329 €

Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης

24 μήνες

100%

επικοινωνείστε μαζί μας

Πράσινες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις ανακύκλωσης

Πράσινες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις ανακύκλωσης

Πράσινες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις ανακύκλωσης

ΚΑΔ Πράσινες

wdt_ID ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1 10.1 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος
2 10.3 Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
3 10.4 Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών
4 10.5 Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων
5 10.6 Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου
6 10.7 Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων
7 10.8 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής
8 10.9 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών
9 11 Ποτοποιία
10 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣεπιστροφή στις πράσινες επιχειρήσεις

ΚΑΔ Ανακύκλωσης

wdt_ID ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1 38.11.1 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων
2 38.21 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων
3 38.3 Ανάκτηση υλικών
ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣΕπιστροφή στις επιχειρήσεις ανακύκλωσης

Πράσινες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις ανακύκλωσης