μαθησιακό στυλ παιδιού featured

Πως μπορώ να προσδιορίσω το μαθησιακό στυλ ενός παιδιού;

Ψηφιακό διαγνωστικό εργαλείο για γονείς και δασκάλους παιδιών 6-10 ετών

 Ένα καινοτόμο ψηφιακό διαγνωστικό εργαλείο των γνωστικών διαδικασιών και των μαθησιακών στυλ παιδιών ηλικίας 6-10 ετών, έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου ProLearn.

Τι αφορά;

Το διαγνωστικό εργαλείο έχει δημιουργηθεί με τη μορφή ερωτηματολογίου σε μια κλίμακα Likert από το 1 έως το 6, και περιέχει συνολικά 80 ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο εστιάζει στα ακόλουθα:

  • Γνωστικές λειτουργίες: μνήμη, σκέψη, προσοχή, αντίληψη
  • Τύποι μάθησης: οπτικός, ακουστικός, κιναισθητικός

Απώτερος στόχος είναι με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του ψηφιακού αυτού εργαλείου, να αποστέλλεται αυτόματα στους γονείς/δασκάλους του παιδιού μια αναφορά, η οποία ανάλογα με τις απαντήσεις που θα έχουν δοθεί στο σχετικό ερωτηματολόγιο, θα παρέχει σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με τη γνωστική διαδικασία και το μαθησιακό στυλ του παιδιού. Επιπλέον θα αποστέλλονται και προτάσεις-προτροπές για την υποστήριξη του παιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Πιλοτική εφαρμογή

Πως μπορώ να προσδιορίσω το μαθησιακό στυλ ενός παιδιού; 1Στην παρούσα φάση, διεξάγεται σε Ελλάδα, Κύπρο, Πολωνία, Ιταλία και Ρουμανία η πιλοτική εφαρμογή του ψηφιακού διαγνωστικού εργαλείου, με στόχο τη συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου από συνολικά 1.000 γονείς και 1.000 δασκάλους παιδιών ηλικίας 6-10 ετών.

Στόχος της πιλοτικής εφαρμογής είναι να πιστοποιηθεί η χρησιμότητα του διαγνωστικού αυτού εργαλείου για τον καθορισμό του μαθησιακού στυλ ενός παιδιού, καθώς επίσης, να συλλεχθούν τα δεδομένα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του ψηφιακού διαγνωστικού εργαλείου.

Οι γονείς/δάσκαλοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή και να γνωρίσουν το ψηφιακό διαγνωστικό εργαλείο του Έργου PROLEARN μπορούν να ακολουθήσουν τον ακόλουθο σύνδεσμο και να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο για το παιδί τους ή για τους μαθητές τους

Ψηφιακό Διαγνωστικό Εργαλείο

Το Έργο PROLEARΝ

Το ProLearn είναι ένα έργο Erasmus+ το οποίο στοχεύει στη:

  • μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, μέσω επιτάχυνσης της διαδικασίας μάθησης,
  • βελτίωση της συμμετοχής των γονέων στις διαδικασίες μάθησης των παιδιών τους και την ανάπτυξη των γνωστικών τους ικανοτήτων,
  • αντιμετώπιση της ανεπαρκούς προσφοράς δωρεάν εργαλείων (συμπεριλαμβανομένων των ΤΠΕ), για τη διάγνωση γνωστικών διεργασιών και για τον προτιμώμενο τρόπο μάθησης παιδιών ηλικίας 6-14 ετών από μόνα τους, από τους γονείς τους και από τους δασκάλους / εκπαιδευτικούς.

Η p-consulting.gr ως μέλος του εταιρικού σχήματος, συμμετέχει στην ανάπτυξη των ψηφιακών εργαλείων για γονείς και δασκάλους, στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος και στη δημιουργία πρωτότυπων εκπαιδευτικών παιχνιδιών για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών.

 

 

Scroll to Top