Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Τα τελευταία δύο (2) χρόνια, ειδικότερα μετά την έναρξη της πανδημίας του Covid-19, ακούμε διαρκώς για την προσπάθεια που καταβάλουν, τόσο δημόσιοι όσο και ιδιωτικοί φορείς και οργανισμοί, για τον Ψηφιακό τους Μετασχηματισμό.

Τι είναι όμως ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός;

Ας δούμε με απλά λόγια τι σημαίνει αυτή η έννοια και πως θα λειτουργήσει για τις επιχειρήσεις του σήμερα.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ορίζεται η δημιουργία ψηφιακών οδών περάτωσης των διαδικασιών που εφαρμόζονται στην καθημερινή παραγωγική διαδικασία όποια μορφή και αν έχει αυτή, αλλά και ψηφιοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών που διαθέτει ένας οργανισμός.

Ψηφιακός ονομάζεται καθώς χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα όπως Η/Υ, κινητά, κτλ.  για  μια διαδικασία η οποία γινόταν αρχικά χειρωνακτικά ή με έγγραφα ή με φυσική παρουσία υπαλλήλου/πελάτη της επιχείρησης και πλέον η διαδικασία αυτή γίνεται μέσω κάποιας ηλεκτρονικής μορφής ή συσκευής.

Μετασχηματισμός, ονομάζεται γιατί αναλαμβάνει να μετατρέψει μία υπάρχουσα διαδικασία από χειρωνακτική/χειρόγραφη σε ψηφιακή, από υλική σε ψηφιακή, ακολουθώντας σταδιακά βήματα. Οι τομείς και οι δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να ψηφιοποιηθούν σε μία επιχείρηση, ανήκουν στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό της περιβάλλον.

Γιατί είναι σημαντικός ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός;

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ψηφιακή μετάβαση είναι επωφελής για όλους, καθώς δίνει προτεραιότητα στους ανθρώπους και με αυτό τον τρόπο ανοίγουν νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις. Ας μη ξεχνάμε ότι οι ψηφιακές λύσεις θα έχουν καθοριστική σημασία για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη της πράσινης μετάβασης.

Πόσο κοντά μας έφερε η πανδημία στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό;

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, με αρχή την περίοδο της πανδημίας, η πλειοψηφία  των επιχειρήσεων στην Ελλάδα δηλώνει ότι θα δώσει έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, αξιολογώντας ως πολύ σημαντική ή σημαντική τη συνεχή αναπτυξιακή στρατηγική (όπως αποτυπώνεται και στο παρακάτω διάγραμμα).

Ψηφιακός Μετασχηματισμός 1

Διάγραμμα 1: Ο Ψηφιακός μετασχηματισμός ως συνεχής στρατηγική για την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
(Πηγή: ΕΚΤ (2021), Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων, 2020: Η επίδραση της πανδημίας COVID-19. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου.)

 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός και ανθρώπινο δυναμικό

Αναπόφευκτα ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός σηματοδοτεί και την ανάπτυξη δεξιοτήτων από το ανθρώπινο δυναμικό ενός οργανισμού. Αυτό σημαίνει ότι το ανθρώπινο δυναμικό, θα πρέπει να αναπτύξει ή να εξελίξει τις ψηφιακές του δεξιότητες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας έρευνας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων θα δώσει έμφαση στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του προσωπικού τους, προκειμένου να επιτευχθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η περαιτέρω ανάπτυξή τους. Τα ποσοστά σε αυτή την περίπτωση δεν παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων, σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, όπως προηγουμένως.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2

Διάγραμμα 2: Έμφαση στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του προσωπικού.
(Πηγή: ΕΚΤ (2021), Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων, 2020: Η επίδραση της πανδημίας COVID-19. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου.)

 

Οργάνωση της εργασίας για τη διοίκηση των επιχειρήσεων

Σύμφωνα με την έρευνα, σχετικά τις μεθόδους οργάνωσης της εργασίας για τη διοίκηση των επιχειρήσεων, η χρήση ψηφιακών καναλιών (όπως πχ. Microsoft Teams, εσωτερικά Chat επικοινωνίας κ.ά.) για την ενίσχυση της επικοινωνίας και της ανταλλαγής ιδεών μεταξύ του προσωπικού της επιχείρησης θεωρείται, με ποσοστό 47%, ως η σημαντικότερη μέθοδος οργάνωσης της εργασίας σε μια επιχείρηση.

Αντίστοιχα, οι τακτικές συνεδρίες/συναντήσεις προσωπικού για την εύρεση νέων προτάσεων/ βελτιώσεων της επιχείρησης, αξιολογήθηκε ως η δεύτερη πιο σημαντική μέθοδος οργάνωσης. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η αξιολόγηση μεθόδων οργάνωσης της εργασίας για τη διοίκηση των επιχειρήσεων.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός 3

Διάγραμμα 3: Αξιολόγηση μεθόδων οργάνωσης της εργασίας για τη διοίκηση των επιχειρήσεων.
(Πηγή: ΕΚΤ (2021), Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων, 2020: Η επίδραση της πανδημίας COVID-19. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου.)

 

Πως θα επιτευχθεί η σωστή διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό;

Εδώ έρχεται να βοηθήσει το έργο E(U) Leaders! Το έργο E(U) Leaders, είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ KA2, διάρκειας 24 μηνών και έχει κύριους στόχους:

  • Τη δημιουργία ενός μοντέλου e-ηγεσίας, με την καταγραφή των στρατηγικών δεξιοτήτων e-ηγεσίας, των ικανοτήτων και τις προσεγγίσεις με τις οποίες επικοινωνούν οι οργανισμοί σε εικονικά περιβάλλοντα εργασίας.
  • Τον προσδιορισμό κοινών αναγκών υψηλής τεχνολογίας των ηγετικών δεξιοτήτων σε εικονικά περιβάλλοντα εργασίας, τόσο σε προσωπικό όσο και σε στρατηγικό & οργανωτικό επίπεδο.
  • Τον προσδιορισμό των αποτελεσματικών εργαλείων και προσεγγίσεων, που βασίζονται στο διαδίκτυο, για τη διαχείριση εικονικών περιβαλλόντων εργασίας και ομάδων, με επιτυχία.
  • Την ανάπτυξη και αξιολόγηση των δεξιοτήτων στρατηγικής e-ηγεσίας των e-ηγετών μέσω προσεγγίσεων διδασκαλίας και μάθησης που βασίζονται στο διαδίκτυο.
  • Τη δημιουργία ενός πλαισίου πιστοποίησης, το οποίο θα καθορίζει τόσο το πρόγραμμα σπουδών e-ηγετών, όσο και τη διαδικασία αξιολόγησης δεξιοτήτων.

Η p-consulting.gr μαζί με έξι (6) ακόμα εταίρους, από Κύπρο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Γερμανία και Σλοβενία, συμμετέχει στην σύμπραξη του έργου EU leaders. Μέσω του έργου, και προκειμένου να αναπτυχθούν οι ικανότητες των e-ηγετών, θα δημιουργηθούν τα παρακάτω ψηφιακά εργαλεία:

  • Οδηγός καλών πρακτικών για ένταξη σε κατάλληλα ψηφιακά περιβάλλοντα εργασίας.
  • Μοντέλο e-ηγεσίας που υιοθετήθηκε σε οργανισμούς που βασίζονται στην τεχνολογία και μη.
  • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα υψηλής τεχνολογίας e-ηγεσίας
  • Ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα μάθησης για ηγέτες.
  • Πλαίσιο πιστοποίησης για τις δεξιότητες e-ηγεσίας.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έρχεται για να αλλάξει τις επιχειρήσεις του σήμερα!

Εσύ, σαν ηγέτης, τι θα κάνεις για αυτό?

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα για το έργο E(U) Leaders!

Scroll to Top