10 FAQs επιδότησης επιχείρησης

(Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις)

Γενικά πριν ξεκινήσει κάποιος τα απαραίτητα βήματα για την προσπάθεια ένταξης μιας επιχείρησης σε κάποιο επενδυτικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ έχει δεδομένα ερωτήματα. Στην προσπάθειά μας να σας βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο παρουσιάζουμε παρακάτω κάποιες συνοπτικές απαντήσεις.

FAQs χρηματοδότησης 1

Ναι. Η πλειοψηφία των προγραμμάτων επιδότησης αφορά την ίδρυση νέων επιχειρήσεων σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, ανάλογα με τη στόχευση του εκάστοτε προγράμματος.

Ναι. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από διάφορα προγράμματα επιδότησης με στόχο την αναβάθμιση των προϊόντων-υπηρεσιών τους, την πιστοποίηση των διαδικασιών τους, την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων τους, την επέκταση των δραστηριοτήτων τους και την προμήθεια νέου επαγγελματικού εξοπλισμού.

Ένα πρόγραμμα επιδότησης μπορεί να χρηματοδοτήσει συνήθως δαπάνες που σχετίζονται με προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού, δαπάνες ανέγερσης και διαμόρφωσης κτηρίων, πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών, λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας Δ.Ε.Κ.Ο), δαπάνες προβολής και διαφήμισης, κάλυψη μισθολογικού κόστους για νέες ή υφιστάμενες θέσεις εργασίας και αμοιβές τρίτων-εξωτερικών συνεργατών. Οι κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται εξαρτώνται από το εκάστοτε πρόγραμμα επιδότησης.

 

Το ποσοστό επιδότησης εξαρτάται κυρίως από το πρόγραμμα που θα ενταχθεί η επιχείρηση.
Εάν πρόκειται για πρόγραμμα που επιδοτεί λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, τότε η χρηματοδότηση ανέρχεται στο 100% των δαπανών μέχρι να εξαντληθεί το ανώτατο όριο χρηματοδότησης που ορίζεται από το πρόγραμμα (π.χ. στο πρόγραμμα Νεοφυής επιχειρηματικότητα το ανώτατο όριο χρηματοδότησης είναι 50.000,00€).
Εάν πρόκειται για πρόγραμμα που επιδοτεί μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, κτιριακές δαπάνες κλπ, το ποσοστό χρηματοδότησης ξεκινάει από 50% και μπορεί να φτάσει έως το 80% των δαπανών. Το ποσοστό αυτό εξαρτάται από τον κλάδο που ανήκει η επιχείρηση (τουρισμός, μεταποίηση κλπ) και από την Περιφέρεια που υλοποιείται η επένδυση.

Σε όλα τα προγράμματα επιδοτείται μόνο η καθαρή αξία της εκάστοτε δαπάνης και όχι ο ΦΠΑ. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες εξαιρούνται ή απαλλάσσονται του ΦΠΑ, βάσει του σχετικού κώδικα. Σε κάθε περίπτωση, το εκάστοτε παραστατικό θα πρέπει να έχει εξοφληθεί στο σύνολό του μαζί με τον ΦΠΑ προκειμένου να επιδοτηθεί.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί σε συνεργασία με τους ειδικούς συμβούλους της π-consulting είναι η ακόλουθη:

  • Συγκέντρωση κατάλληλων δικαιολογητικών που απαιτούνται από το εκάστοτε πρόγραμμα
  • Δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου και αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα. Η προθεσμία υποβολής είναι περίπου 3 μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης
  • Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων έπειτα από 3-6 μήνες.
  • Συγκέντρωση παραστατικών δαπανών (τιμολόγια, εξοφλήσεις κλπ) κατ’ ελάχιστο μέχρι ενός ποσοστού επί του συνολικού προϋπολογισμού (συνήθως είναι 20%-30% του συνολικού προϋπολογισμού) και δημιουργία ενδιάμεσου αιτήματος πιστοποίησης δαπανών από την π-consulting και υποβολή τους στη αρμόδια αρχή
  • Ο χρόνος που θα πραγματοποιηθεί η κατάθεση της χρηματοδοτικής ενίσχυσης στον τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Συνήθως πραγματοποιείται μεταξύ ενός με τρεις μήνες.

Από τη στιγμή που θα δημοσιευτεί η προκήρυξη η π-consulting αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Ναι, υπάρχουν δύο τρόποι για να λάβει ο δικαιούχος προκαταβολή. Είτε με προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τουλάχιστον ισόποσης αξίας με τη προκαταβολή, είτε με άνοιγμα καταπιστευτικού λογαριασμού (escrow account).

Τα επιχειρηματικά σχέδια δύναται να τροποποιηθούν τόσο σε επίπεδο οικονομικού, όσο και σε επίπεδο φυσικού αντικειμένου. Πιο συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός της επένδυσης μπορεί να μειωθεί έως ενός ποσοστού ή να τροποποιηθεί (μεταφορά χρηματοδότησης από μία κατηγορία δαπάνης σε μια άλλη) αλλά δεν μπορεί να αυξηθεί. Επίσης, το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης μπορεί να αλλάξει και να προσαρμοστεί στις ανάγκες της επένδυσης ( π.χ. αντικατάσταση είδους και μοντέλου επαγγελματικού εξοπλισμού).

Ναι, αρκεί να καλύπτονται οι προϋποθέσεις του κανονισμού De Minimis της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισμός De Μinimis ορίζει ότι οι συνολικές ενισχύσεις που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση σε μια τριετία δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ.

Οι προτάσεις χρηματοδότησης αξιολογούνται βάσει κριτηρίων, από τα οποία προκύπτει η τελική βαθμολογία της πρότασης. Τα κριτήρια αξιολόγησης διαφέρουν ανάλογα με τις ανάγκες που καλύπτει το κάθε πρόγραμμα. Συνήθως, τα σημαντικότερα κριτήρια αξιολόγησης προτάσεων χρηματοδότησης είναι η ύπαρξη ανεργίας του του δυνητικού επιχειρηματία και η διάρκεια της, η καινοτομία της προτεινόμενης επένδυσης, οι δαπάνες που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, η ύπαρξη εμπειρίας του επιχειρηματία συναφούς με την προτεινόμενη επένδυση, οι τίτλοι σπουδών του επιχειρηματία που σχετίζονται με το αντικείμενο της προτεινόμενης επένδυσης, η πληρότητα του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τα οικονομικά αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων για υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Αν έχετε κάποια απορία ή διευκρίνιση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Scroll to Top