2 Έρευνες για το PROFI VNFIL

2 Έρευνες για το PROFI VNFIL

Πιστοποίηση προσόντων της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης

H p-consulting.gr διεξάγει online 2 Έρευνες για το PROFI VNFIL στο πεδίο της πιστοποίησης προσόντων της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης (VNFIL).

Οι έρευνες διεξάγονται στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου Erasmus+ PROFI VNFIL, εταίρος του οποίου στην Ελλάδα είναι η p-consulting.gr. Το Έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων και στοχευμένων εργαλείων πιστοποίησης της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.

Τελικά παραδοτέα του Έργου είναι ένα e-Portofolio (ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο) για την καταχώρηση ψηφιακών στοιχείων/αρχείων και ένα self-assessment εργαλείο (εργαλείο αυτοαξιολόγησης) για την αυτοαξιολόγηση των προσόντων που αποκτήθηκαν από τη συμμετοχή σε μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση.

 

Τι αφορούν οι 2 Έρευνες για το PROFI VNFIL

 

Η 1η Έρευνα για το PROFI VNFIL

Η 1η έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης, σχετικά με τα υπάρχοντα εργαλεία, ειδικά τα ηλεκτρονικά (ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια, ερωτηματολόγια, τεστ κλπ.), που χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση προσόντων στη μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση (VNFIL). Η έρευνα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς φορείς, φορείς πιστοποίησης προσόντων, και οργανισμούς που ασχολούνται με τη μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση.

 

Η 2η Έρευνα για το PROFI VNFIL

Η 2η έρευνα στοχεύει στην καταγραφή των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που πρέπει να διαθέτουν οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού και τα στελέχη υποστήριξης σπουδαστών στη μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση. Η έρευνα απευθύνεται σε συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και σε στελέχη που απασχολούνται στη μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση.

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων γίνεται online και τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες του Έργου PROFI VNFIL, σεβόμενοι τις επιταγές του G.D.P.R.

Αντίστοιχες έρευνες υλοποιούνται ταυτόχρονα σε Λιθουανία, Ιταλία και Πορτογαλία (χώρες προέλευσης των εταίρων του Έργου PROFI VNFIL).

Για περισσότερες πληροφορίες τόσο για τις 2 Έρευνες για το PROFI VNFIL ή για το έργο, μπορείτε να επισκεφθείτε το website του Έργου PROFI VNFIL ή να επικοινωνήσετε με την p-consulting.gr (email: info@p-consulting.gr, τηλ.: 2611.811.200).

Scroll to Top