Ανακοίνωση 5 νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ για την μεταποίηση την εξωστρέφεια και την καινοτομία

Η υφυπουργός Βιομηχανίας Θεοδώρα Τζάκρη στο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Logistics που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο, παρουσίασε 5 νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ για την στήριξη της μεταποίησης της εξωστρέφειας και της καινοτομίας.

Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις αφορούν:

Πρόγραμμα «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας – Συνεργατικοί Συνεταιρισμοί και Δικτυώσεις».

Αποσκοπεί στην υποστήριξη επιχειρήσεων για την ανάπτυξη μόνιμων ή σταθερής βάσης συνεργασιών σύμφωνα με το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα της χώρας.

Πρόγραμμα «Ευέλικτη Μεταποίηση»

Αφορά εδραιωμένες, υγιείς επιχειρήσεις με σαφείς προσανατολισμούς, που αναδύονται είτε από τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), 2014-2020» είτε από τις γενικότερες διεθνείς εξελίξεις και υποχρεώσεις σύμφωνα με το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας.

Πρόγραμμα «Καινοτομική επιχειρηματικότητα»

Βασικός στόχος του είναι η ολοκληρωμένη υποστήριξη καινοτομικών επιχειρηματικών ιδεών και της μετατροπής τους σε βιώσιμες επιχειρήσεις.

Πρόγραμμα «Πράσινη Παραγωγική Διαδικασία»

Περιλαμβάνει παρεμβάσεις στη διαδικασία της παραγωγικής αλυσίδας με σκοπό:

  • τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος,
  • την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας,
  • την προετοιμασία για μελλοντικά περιβαλλοντικά πρότυπα.

Πρόγραμμα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Θα αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων με εξωστρεφές προσανατολισμό.