Ενίσχυση αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. (Β' Κύκλος)

απομένουν

2017/12/13 17:00:00

Στόχος

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με τις σπουδές τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Δικαιούχοι

  • απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ)

  • κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ

  • απόφοιτοι σχολών Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες

  • απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος

Το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1.1.1995.

null

Κατηγορία Δικαιούχων

• Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
• Μισθωτοί πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης.
• Υφιστάμενοι Ατομικοί Επιχειρηματίες, οι οποίοι θα διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση, για να συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή/και μισθωτούς.

null

Κατηγορία Δικαιούχων

Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική
δραστηριότητα, όπως επίσης και
συνεργασίες μεταξύ αυτών

Πρόσκληση Δράσης

Η αναλυτική πρόσκληση της Δράσης

Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ

Τα τι και πως ως προς την προσβασιμότητα

Οι επιλέξιμες Δαπάνες της Δράσης

Ποιές Δαπάνες καλύπτονται από τη Δράση

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ της Δράσης

Ποιές Δραστηριότητες επιτρέπονται στη Δράση