Εξελίξεις για επιχειρήσεις που συναλλάσονται με το εξωτερικό

Εξελίξεις για επιχειρήσεις που συναλλάσονται με το εξωτερικό

Με νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου τα capital controls τροποποιούνται και αφήνουν μια ελπίδα στις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με φορείς από το εξωτερικό. Συγκεκριμένα τροποποιείται το ισχύον καθεστώς ως εξής: Μεταφορά κεφαλαίων