Κυβερνοασφάλεια

Κυβερνοασφάλεια 1

Η p-consulting.gr, ανταποκρινόμενη πλήρως στις συνθήκες και επιταγές της ψηφιακής εποχής, έχει αναπτύξει ένα πλήρες σχέδιο προστασίας του ψηφιακού της αρχείου, τόσο από εσωτερικούς κινδύνους, όσο και από εξωτερικούς. Η p-consulting.gr, μία επιχειρηματική οντότητα που βασίζει τη συντριπτική πλειοψηφία των εργασιών της στον ψηφιακό κόσμο, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην οχύρωση και προστασία των δεδομένων της, τόσο για την προστασία της ίδιας και των εργαζομένων της, όσο και των συνεργάτιδων/ων της.

Η πολιτική της p-consulting.gr, επικεντρώνεται στην προστασία των δεδομένων και τη συμμόρφωση, καθώς οι οργανισμοί υπόκεινται σε πολλαπλές νομοθετικές και εταιρικές ρυθμιστικές απαιτήσεις. Επομένως, η εταιρεία καλείται να αποδείξει ότι διαχειρίζεται και προστατεύει αποτελεσματικά τις πληροφορίες που έχει στην κατοχή μας.

Στόχος της είναι η διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων και για αυτό δεσμεύεται στα παρακάτω:

 • Προστασία της εμπιστευτικότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών εντός της εταιρείας.
 • Τήρηση όλων των κανονισμών και απαιτήσεων που είναι σε ισχύ.
 • Τακτική αξιολόγηση του επιπέδου συμμόρφωσης.
 • Εκπαίδευση των εργαζομένων.

Πολιτική της p-consulting.gr, αποτελεί η προστασία τόσο από εξωτερικές επιθέσεις, κακόβουλης φύσεως, όσο και το σύνολο των ενεργειών εκ μέρους του προσωπικού, που αφορούν την προστασία του ψηφιακού αρχείου.

Εσωτερική προστασία:

 • Χρήση Antivirus για την προστασία του ψηφιακού αρχείου και εταιρικού δικτύου, καθώς και τον έλεγχο εξερχόμενων αρχείων.
 • Αποφυγή χρήσης μη ενδεδειγμένων ιστοσελίδων, οι οποίες μπορεί να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό.
 • Έλεγχος και άμεση διαγραφή ύποπτων email, τα οποία ζητάνε εταιρικά ή προσωπικά αρχεία και δεδομένα, περιέχουν ύποπτα links, ή συνημμένα αρχεία.
 • Προστασία κωδικών πρόσβασης για τη χρήση πλατφορμών, αρχείων, και ψηφιακού υλικού.
 • Άμεση αναφορά εκ μέρους του προσωπικού στο τμήμα του I.T., καθώς και στη Διοίκηση της p-consulting.gr, οποιουδήποτε ύποπτου συμβάντος.
 • Διαμοιρασμός εταιρικών αρχείων, μόνο μεταξύ του προσωπικού, και μόνο μέσω του τοπικού δικτύου της εταιρείας.

Μέσω των παραπάνω ενεργειών, η p-consulting.gr προστατεύει το δίκτυο της, τα δεδομένα της, αλλά και στοιχεία που αφορούν τους συνεργάτες-πελάτες της, από εξωγενείς παράγοντες και κινδύνους, όπως:

 • Επικίνδυνα και «μολυσμένα» με κακόβουλο λογισμικό, Websites.
 • Απόπειρες υποκλοπής, υλικού ή πληροφοριών.
 • Spam mail, τα οποία περιέχουν κακόβουλο λογισμικό, το οποίο επιτίθεται στο σύστημα του χρήστη, μέσω links, συνημμένων κ.α.
 • Μεθόδους phishing: Το phishing αποτελεί μία μέθοδο, μέσω της οποίας ο χρήστης οδηγείται στην αποκάλυψη πολύτιμων προσωπικών ή εταιρικών πληροφοριών, ή στην διενέργεια πράξεων με σκοπό την υποκλοπή πληροφοριών.

Η εταιρεία p-consulting.gr, έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα με Διαδικασίες, Έντυπα και Οδηγίες, με τα οποία μεριμνά για την διευθέτηση θεμάτων προστασίας δεδομένων.

Η Πολιτική ανασκοπείται ετησίως ή όταν απαιτηθεί από εσωτερική ή εξωτερική απαίτηση.

Scroll to Top