Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων 1

Η p-consulting.gr όντας μία εταιρεία που βασίζεται σε ψηφιακά εργαλεία, αλλά και στην επικοινωνία με τους συνεργάτες – πελάτες της, έχει αναπτύξει την Πολιτική προστασίας και ασφάλειας δεδομένων και πληροφοριών. Η παρούσα Πολιτική αφορά τόσο την προστασία δεδομένων και πληροφοριών που κατέχει και διαχειρίζεται η εταιρεία και αφορούν τα project στα οποία εμπλέκεται, όσο και πληροφορίες, προσωπικές ή επαγγελματικές, των συνεργατών και πελατών της. Η Πολιτική προστασίας και ασφάλειας Δεδομένων και Πληροφοριών, βασίζεται στους παρακάτω άξονες:

 • Εμπιστευτικότητα: δικαιοδοσία πρόσβασης στις πληροφορίες και στα δεδομένα έχει μόνο το προσωπικό. Συγκεκριμένα αρχεία και δεδομένα είναι προστατευμένα, και προσβάσιμα μόνο από το αντίστοιχα εξειδικευμένο προσωπικό.
 • Ακεραιότητα: Πάντοτε δίνεται η απαραίτητη προσοχή κατά την επεξεργασία πληροφοριών και δεδομένων από το προσωπικό, ώστε τα παραγόμενα αποτελέσματα να είναι σωστά και υψηλής ποιότητας.
 • Διαθεσιμότητα: Διαθεσιμότητα πληροφοριών αλλά και του δικτύου – συστήματος, ώστε η χρήση, η επεξεργασία, καθώς και η προστασία αυτών, να μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά πάσα στιγμή.
 • Ιχνηλασιμότητα: Πληροφορίες και δεδομένα που χρησιμοποιούνται από την εταιρεία, πρέπει να είναι ανιχνεύσιμα από το αντίστοιχα καταρτισμένα προσωπικό, αλλά και από τον ενδιαφερόμενο συνεργάτη – πελάτη.
 • Μυστικότητα: Οι πληροφορίες και τα δεδομένα θα συλλέγονται, επεξεργάζονται, και διαμοιράζονται, με τρόπους και μεθόδους οι οποίες σέβονται τα δικαιώματα και την ασφάλεια των εμπλεκόμενων μερών.

Απόρρητο και Ασφάλεια εταιρικών Δεδομένων και Πληροφοριών

 • Στο αρχείο της p-consulting.gr, πρόσβαση έχει μόνο το προσωπικό. Κατά συνέπεια, τα σχετικά δεδομένα και πληροφορίες, καθώς και οι βάσεις δεδομένων των παραγόμενων ψηφιακών, και μη, εργαλείων, είναι διαθέσιμα μόνο στα άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Η p-consulting.gr χρησιμοποιεί πρόγραμμα Antivirus για την προστασία του ψηφιακού της αρχείου, και την πρόληψη μόλυνσης του από κακόβουλο λογισμικό.
 • Χρησιμοποιείται εταιρικό drop-box για τον άμεσο διαμοιρασμό αρχείων μεταξύ του προσωπικού. Κατά συνέπεια δεν εμπλέκονται τρίτα μέρη στη διαδικασία αυτή.
 • Οι εργαζόμενοι της εταιρείας τηρούν πλήρη μυστικότητα σχετικά με τις πληροφορίες και τα δεδομένα τα οποία διαχειρίζεται η εταιρεία, .έχοντας όλοι υπογράψει σύμφωνο εμπιστευτικότητας, προσβολή του οποίου επιφέρει νομικές κυρώσεις.

Προστασία και Ασφάλεια  Δεδομένων και Πληροφοριών Πελατών

Η p-consulting.gr, βασιζόμενη και σεβόμενη πλήρως τη συνεργασία, επικοινωνία, και εμπιστοσύνη με τις/τους συνεργάτιδες/ες και πελάτες της, έχει αναπτύξει ένα σύνολο κανόνων και διαδικασιών, για την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών και εταιρικών δεδομένων και πληροφοριών τους. Οι παρακάτω άξονες συμπληρώνουν την κουλτούρα και τρόπο σκέψης της p-consulting.gr, σχετικά με την προστασία δεδομένων και πληροφοριών των πελατισσών/ων της:

 • Τα αρχεία, δεδομένα, καθώς και οι ευαίσθητες πληροφορίες πελατών είναι για εταιρική χρήση αποκλειστικά, και δεν διαμοιράζονται σε τρίτα μέρη.
 • Οι εργαζόμενοι της εταιρείας τηρούν πλήρη μυστικότητα σχετικά με τις πληροφορίες και τα δεδομένα που σχετίζονται με τους πελάτες, καθώς και οτιδήποτε σχετίζεται με τις επιχειρηματικές τους ιδέες.
 • H p-consulting.gr προχωράει στην επεξεργασία δεδομένων και πληροφοριών των πελατών της, κατόπιν συνεννόησης μαζί τους, και μόνο για λόγους που σχετίζονται με τους συμφωνημένους όρους της μεταξύ τους επαγγελματική συμφωνία.
 • Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που σχετίζονται με τους πελάτες της p-consulting.gr, είναι προσβάσιμα μόνο από τα τμήματα του προσωπικού τα οποία σχετίζονται άμεσα με το συγκεκριμένο θέμα, ή την/τον συγκεκριμένη/ο πελάτισσα/τη, και όχι από το σύνολο του προσωπικού.
 • Απαγορεύεται η ακατάλληλη και παράνομη χρήση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
 • Υποβολή ψευδών, πλαστών, ή τροποποιημένων δηλώσεων, με τα στοιχεία της εταιρείας.

Η παρούσα Πολιτική και η βασιζόμενη σε αυτή επεξεργασία δεδομένων, τόσο εταιρικής φύσεως, όσο και προσωπικού και επαγγελματικού χαρακτήρα των πελατών, στην οποία η p-consulting.gr προβαίνει, στηρίζεται στις παρακάτω αρχές:

 • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια κατά την διαδικασία της επεξεργασίας
 • Ελαχιστοποίηση των υπό επεξεργασία δεδομένων
 • Ακρίβεια και επικαιροποίηση των υπό επεξεργασία δεδομένων
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα κατά την επεξεργασία
 • Περιορισμός του χρόνου διακράτησης / αποθήκευσης των δεδομένων και πληροφοριών των πελατών
 • Συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο

Η p-consulting.gr φέρει την ευθύνη για τα παραπάνω, και είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωσή της με τις ανωτέρω αρχές, όπως αυτές καταγράφονται στην παρούσα Πολιτική.

Η Εταιρία ελέγχει, επανεξετάζει και επικαιροποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα και όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, την παρούσα Πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η Πολιτική ανασκοπείται ετησίως ή όταν απαιτηθεί από εσωτερική ή εξωτερική απαίτηση.

Scroll to Top