Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) και E(U) Leaders

Τι είναι ο DESI?

Από το 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακολουθεί την ψηφιακή πρόοδο των κρατών μελών της και δημοσιεύει ετήσιες εκθέσεις, οι οποίες αποτελούν τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας – DESI.

Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά – αποτελέσματα των χωρών. Ο DESI καταγράφει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στα κράτη μέλη της Ε.Ε. σχετικά με την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα, στους τομείς του ανθρώπινου κεφαλαίου, της ευρυζωνικής συνδεσιμότητας, της ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών, από τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες υπηρεσίες. Mε αυτό τον τρόπο βοηθούν τα κράτη μέλη, να δράσουν αποτελεσματικά όσον αφορά την ψηφιακή τους ανταγωνιστικότητα.

DESI 2021 – Ελλάδα

Στον παρακάτω πίνακα, φαίνεται η κατάταξη των χωρών, του DESI το 2021.

DESI 2021

Όπως  απεικονίζεται, η Ελλάδα (EL) κατατάσσεται 25η μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ε.Ε. σύμφωνα με την έκδοση του δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI), για το 2021.

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) και E(U) Leaders 3Παρόλα αυτά, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα,  η χώρα μας σημειώνει συνεχώς άνοδο τα τελευταία χρόνια.

Στο διπλανό σχήμα, βλέπουμε ότι ενώ η Ελλάδα συνεχίζει να βελτιώνει τις επιδόσεις της, σε όλες τις παραμέτρους του δείκτη DESI. Η βαθμολογία της όμως, εξακολουθεί να είναι, κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε.

Η βαθμολογία της Ελλάδας είναι 37,3,  λαμβάνοντας την 25η θέση, ενώ η βαθμολογία της Ε.Ε. είναι 50,7. Μια αρκετά μεγάλη διαφορά.

Γενικά στοιχεία του DESI για την Ελλάδα

Ας δούμε κάποια στοιχεία που αξίζει να σημειωθούν, για την Ελλάδα, σύμφωνα με την έκθεση:

 • Όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, η χώρα μας σημείωσε μικρή πρόοδο.
 • Το ποσοστό των απασχολούμενων γυναικών ειδικών Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), αυξάνεται ραγδαία, σε σχέση με το σύνολο των ειδικών ΤΠΕ που απασχολούνται στην Ελλάδα.
 • Όσον αφορά τη συνδεσιμότητα και τα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας, η Ελλάδα βελτίωσε τις επιδόσεις της. Συνεχίζει όμως να βρίσκεται πολύ πιο κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. στην κάλυψη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας και στη διείσδυση σταθερών ευρυζωνικών επικοινωνιών με ταχύτητες τουλάχιστον 100Mbps.
 • Όσον αφορά την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε.
 • Οι επιδόσεις της Ελλάδας, το 2020, υπερβαίνουν τον μέσο όρο της Ε.Ε., αναφορικά με τον αριθμό των χρηστών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • Ως προς την ετοιμότητα ανοικτών δεδομένων, οι επιδόσεις της Ελλάδας υπερβαίνουν, κατά πολύ, τον μέσο όρο της Ε.Ε., καθώς η χώρα έχει ήδη εφαρμόσει σχετική νομοθεσία και πολιτικές.

Γενικά, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, συμπεριλαμβανομένων αρκετών νομοθετικών μεταρρυθμίσεων και έργων.

Τι συμβαίνει σχετικά με την Ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας;

Στον παρακάτω πίνακα θα δείτε τα στοιχεία για την Ελλάδα σε σύγκριση με την Ε.Ε., σχετικά με την Ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας σε επιχειρήσεις.

ΔΕΙΚΤΗΣ DESI ΕΛΛΑΔΑ 2021 Ε.Ε.2021
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με τουλάχιστον βασικό επίπεδο ψηφιακής έντασης  % των ΜΜΕ Α/Α Α/Α
Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών % των επιχειρήσεων 38% 36%
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης % των επιχειρήσεων 19% 23%
Μαζικά δεδομένα % των επιχειρήσεων 13% 14%
Υπολογιστικό νέφος % των επιχειρήσεων A/A 2020 26%
Τεχνητή νοημοσύνη % των επιχειρήσεων 34% 25%
ΤΠΕ για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα
% των επιχειρήσεων που έχουν μεσαία/υψηλή ένταση πράσινης δράσης μέσω ΤΠΕ
65% 66%
Ηλεκτρονικά τιμολόγια % των επιχειρήσεων A/A 32%
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που πραγματοποιούν πωλήσεις μέσω διαδικτύου % των ΜΜΕ A/A 17%
Κύκλος εργασιών ηλεκτρονικού εμπορίου  % του κύκλου εργασιών των ΜΜΕ A/A 12%
Διασυνοριακές ηλεκτρονικές πωλήσεις  % των ΜΜΕ 4% 8%

Ας δούμε κάποια στοιχεία που αξίζει να σημειωθούν, για την Ελλάδα, σύμφωνα με την έκθεση:

 • Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 22η θέση στην Ε.Ε., όσον αφορά την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας, στις επιχειρηματικές δραστηριότητες.
 • Μόνο το 19% χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε σύγκριση με τον μέσο όρο του 23% στην Ε.Ε.. Αυτό σημαίνει ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες υιοθετούνται αργά από τις ελληνικές επιχειρήσεις.
 • Το 38% των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών (άνω του μέσου όρου του 36% στην ΕΕ).
 • Οι ελληνικές επιχειρήσεις συγκαταλέγονται στις πρωτοπόρες, ως προς τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (34%), πολύ πιο πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. (25 %).
 • Όσον αφορά τις ΤΠΕ για περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η Ελλάδα, με 65%, είναι κοντά στον μέσο όρο της Ε.Ε. (66 %).
 • Για την ανάλυση μαζικών δεδομένων, η Ελλάδα είναι κοντά, με 13%, στον μέσο όρο της Ε.Ε. (με 14%).

Μάθετε περισσότερα για τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας DESI, εδώ!

E(U) Leaders – Ελλάδα

Καθώς η εργασιακή απασχόληση στην ψηφιακή εποχή, απαιτεί πολλές νέες ικανότητες από τους ηγέτες, δημιουργείται και η ανάγκη για μια νέα κατηγορία ηγετών. Τους e-ηγέτες ή e-leaders!

Το E(U) Leaders, είναι ένα έργο Erasmus+ (KA2), που στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Αυτό θα γίνει μέσω της ανάπτυξης στρατηγικών δεξιοτήτων e-ηγεσίας, που είναι απαραίτητες για επιχειρηματίες, εργοδότες, ηγέτες, διευθυντές, καθώς και εκπαιδευτές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και μέντορες, έτσι ώστε να διαχειρίζονται τις ομάδες τους αποτελεσματικά και αποδοτικά, σε εικονικά περιβάλλοντα εργασίας.

Πόσο ανάγκη έχουμε στην Ελλάδα τους Ε(U) – Leaders;

Σύμφωνα με την έκθεση, η Ελλάδα κατατάσσεται σε αρκετά χαμηλή θέση. Βρίσκεται 21η μεταξύ των 27 χωρών της Ε.Ε., παραμένοντας κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε., όσον αφορά την παράμετρο του ανθρώπινου κεφαλαίου. Παρακάτω αποτυπώνεται και ο δείκτης DESI για Ελλάδα και Ε.Ε.

Ανθρώπινο κεφάλαιο Ελλάδα Ε.Ε
Κατάταξη Ελλάδας: 21 Βαθμολογία Βαθμολογία
ΔΕΙΚΤΗΣ DESI 2021 41,0 47,1

 

Ας δούμε συγκριτικά το Δείκτη DESI της Ελλάδας με το Δείκτη DESI της Ε.Ε., προκειμένου να καταλάβουμε πόσο σημαντικό έργο είναι το Ε(U) – Leaders για την χώρα μας.

 

Ελλάδα
ΔΕΙΚΤΗΣ DESI 2021

ΕΕ
ΔΕΙΚΤΗΣ DESI 2021

Τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες % των ατόμων 51% 56%
Ψηφιακές δεξιότητες πέραν των βασικών % των ατόμων 23% 31%
Τουλάχιστον βασικές δεξιότητες χρήσης λογισμικού % των ατόμων 56% 58%
Ειδικοί ΤΠΕ % των εργαζομένων ηλικίας 15-74 ετών 2,0% 4,3%
Επιχειρήσεις που παρέχουν κατάρτιση ΤΠΕ % των επιχειρήσεων 12% 20%
Πτυχιούχοι ΤΠΕ % των πτυχιούχων 3,4% 3,9%

Στον παραπάνω πίνακα, βλέπουμε αρκετά μεγάλες διαφορές σε σύγκριση με την Ε.Ε., παρόλα αυτά όμως, η Ελλάδα προσπαθεί και αυξάνει τα ποσοστά της, χρόνο με το χρόνο.

Όλα τα παραπάνω, συνομολογούν την αναγκαιότητα του έργου EU Leaders καθώς οι κύριοι στόχοι του είναι:

 • Η δημιουργία ενός μοντέλου e-ηγεσίας, με την καταγραφή των στρατηγικών δεξιοτήτων e-ηγεσίας, των ικανοτήτων  και τις προσεγγίσεις με τις οποίες επικοινωνούν οι οργανισμοί σε εικονικά περιβάλλοντα εργασίας.
 • O προσδιορισμός κοινών αναγκών υψηλής τεχνολογίας των ηγετικών δεξιοτήτων σε εικονικά περιβάλλοντα εργασίας, τόσο σε προσωπικό όσο και σε στρατηγικό & οργανωτικό επίπεδο.
 • Ο προσδιορισμός των αποτελεσματικών εργαλείων και προσεγγίσεων, που βασίζονται στο διαδίκτυο, για τη διαχείριση εικονικών περιβαλλόντων εργασίας και ομάδων, με επιτυχία.
 • Η ανάπτυξη και αξιολόγηση των δεξιοτήτων στρατηγικής e-ηγεσίας των e-ηγετών μέσω προσεγγίσεων διδασκαλίας και μάθησης που βασίζονται στο διαδίκτυο.
 • Η δημιουργία ενός πλαισίου πιστοποίησης, το οποίο θα καθορίζει τόσο το πρόγραμμα σπουδών e-ηγετών, όσο και τη διαδικασία αξιολόγησης δεξιοτήτων.

Κατά την διάρκεια υλοποίησής του έργου EU Leaders, θα δημιουργηθούν τα παρακάτω, που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των e-ηγετών:

 1. Οδηγός καλών πρακτικών για ένταξη σε κατάλληλα ψηφιακά περιβάλλοντα εργασίας.
 2. Μοντέλο e-ηγεσίας που υιοθετήθηκε σε οργανισμούς που βασίζονται στην τεχνολογία και μη.
 3. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα υψηλής τεχνολογίας e-ηγεσίας
 4. Ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα μάθησης για ηγέτες.
 5. Πλαίσιο πιστοποίησης για τις δεξιότητες e-ηγεσίας.

 

Μάθετε ακόμα περισσότερα για το EU Leaders εδώ!

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα!

Scroll to Top