Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business) για Περιφέρεια Ηπείρου

panagiotis-g-anastassopoulos

απομένουν

2018/06/29 15:00:00

Στόχος

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση ΜΜΕ για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών κρατήσεων, πληρωμών κ.α. έχοντας σαν στόχο την ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών στην λειτουργία τους.

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς παρακάτω για τις αντίστοιχες κατηγορίες δαπανών

  • Μεταποίηση προιόντων πρωτογενούς τομέα

  • Βιομηχανία της εμπειρίας, τουρισμού, πολιτισμού – Δημιουργική Βιομηχανία

  • Υγεία και ευεξία

  • Ε(1): Ηλεκτρονικό Εμπόριο

  • Ε(2): Ηλεκτρονικές Κρατήσεις

  • Ε(3): Εσωτερική Οργάνωση, με την αξιοποίηση ΤΠΕ

  • Ε(4): Διαχείριση Παραγωγής, με την αξιοποίηση ΤΠΕ

  • Ε(5): Ψηφιακή Προβολή –Διαφήμιση

Στους εν λόγω τομείς οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις του που τίθενται στις διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1407/2013, γνωστό και ως Κανόνα De Minimis.

Σύνολο Προϋπολογισμού:

Κατηγορίες / Υποκατηγορίες Δαπανών

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
- Μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
- Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
- Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

- Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού
- Υπηρεσίες υποστήριξης προμηθευόμενου λογισμικού
- Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών
- Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» κ.α.
- Δαπάνες για παροχή εύλογων προσαρμογών για την κάλυψη των αναγκών ατόμων με αναπηρία
- Κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού
- Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο λογισμικό

ΠΡΟΒΟΛΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ - ΔΙΚΤΥΩΣΗ

- Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή
- Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας
- Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης
- Αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας
- Δημιουργία νέας ιστοσελίδας
- Λοιπά έξοδα προβολής - προώθησης και δικτύωσης

charitini-maria-skoulidi

έως 80% η ενίσχυση!

Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληρεί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης υποβολής από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση. 

eugenia-lazarou

Διάρκεια Υλοποίησης

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:

από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Ημερομηνία έναρξης κάθε έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης των έργων και προβλέπεται παράταση της διάρκειας υλοποίησής των για λόγους ανωτέρας βίας.

Χρηματοδότηση Πρόσκλησης

Η συνολική μέγιστη Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε:

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου δύναται να αυξήσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό της πρόσκλησης τις περιπτώσεις που είτε προκύπτει ισοβαθμία των τελευταίων στην κατάταξη σχεδίων είτε πάρχουν διαθέσιμοι από το ΕΠ πόροι για τη χρηματοδότηση των θετικά αξιολογημένων προτάσεων.

Ως θετικά αξιολογημένες προτάσεις θεωρούνται όλες όσες είναι παραδεκτές.

dimitris-kougias

Πρόσκληση Δράσης

Η αναλυτική πρόσκληση της Δράσης

Οι επιλέξιμες Δαπάνες της Δράσης

Ποιές Δαπάνες καλύπτονται από τη Δράση

Ποιές Δραστηριότητες επιτρέπονται στη Δράση