Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

απoμένουν

2018/09/06 15:00:00

Το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχείρησεων Δυτικής Ελλάδας» εντάσσεται στο «Π.Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, έχοντας ως βασικό στόχο την προαγωγή επενδύσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης των εταιρικών τους δομών για την διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους.

που απευθύνεται

Απευθύνεται σε υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΝομοί Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας και ανήκουν στους κλάδους:

της μεταποίησης (πλην αγροτικών προϊόντων)

των κατασκευών

της δημιουργικής βιομηχανίας

του περιβάλλοντος

της πληροφορικής (ως υποστηρικτικοί της μεταποιητικής δραστηριότητας)

man_image_2

Από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές

προϋποθέσεις

Για να υποβάλλει μια επιχείρηση επενδυτική πρόταση πρέπει να τηρεί τις παρακάτω προυποθέσεις:
man_image_3

Να διαθέτει έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.

Εάν η επιχείρηση ασκούσε ίδια ή παρεμφερή δραστηριότητα σε έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ κατά την διετία πριν την υποβολή της πρότασης, θα πρέπει να μην έχει προβεί σε παύση αυτού.

Να λειτουργεί αποκλειστικά ως Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ατομική Επιχείρηση και να τηρεί βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.

Να έχει κλείσει 2 τουλάχιστον ετήσιες οικονομικές χρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία.

Να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση και να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης.

Να υποβάλλει στο επενδυτικό σχέδιο δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Να μην υπερβαίνουν το ποσό των 200.000€ οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά την προηγούμενη τριετία, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 1407/2013, από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

Να υποβάλλει έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. Συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα υποβολής μόνο μίας πρότασης.

Να μην διακόψει τη λειτουργία της εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τρία (3) έτη από την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Τα παραπάνω είναι υποχρεωτικά με ποινή απόρριψης ή απένταξης!

προϋπολογισμός

O συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται στα 4.000.000€.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά επενδυτική πρόταση μπορεί να κυμαίνεται από 30.000€ έως 300.000€.

χρονοδιάγραμμα

Η περίοδος υλοποίησης εκτείνεται σε έως 24 μήνες απο την απόφαση ένταξης

δαπάνες

Ekswstrefeia

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Πρόσκληση της Δράσης

Πρόσκληση της Δράσης

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ της Δράσης

Ποιές Δραστηριότητες επιτρέπονται στη Δράση

man_imege_4