Preloader logo

Νέα Προγράμματα Επιδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Εβδομάδα προκηρύξεων αυτή που διανύουμε για νέες Δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο!

Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκαν 4 νέα προγράμματα που εντάσσονται στο Επιχειρησιακά Προγράμματα “Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία” και “Δυτική Ελλάδα” για το ΕΣΠΑ 2014-2020 και αφορούν τη ψηφιακή αναβάθμιση, τον ποιοτικό εκσυγχρονισμό και την έξυπνη εξειδίκευση.

Πάμε να δούμε παρακάτω ποιους αφορούν και τί επιδοτούν:

panagiotis-g-anastassopoulos

«Ψηφιακό Βήμα»

Η νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 έχει συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ και στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων! Το εύρος του επιτρεπόμενου προϋπολογισμού ανά επενδυτικό σχέδιο είναι από 5.000 έως 50.000 ευρώ, με το ποσοστό επιδότησης να ανέρχεται στο 50%.

Οι επιδοτούμενες δαπάνες αφορούν ΤΠΕ εξοπλισμό (servers, routers, laptops/desktops, scanners, εκτυπωτές), προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού (ιστοσελίδα, e-shop, εξειδικευμένο λογισμικό κ.ά.), παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών (hosting, digital marketing) καθώς και πρόσληψη νέου προσωπικού.

Οι βασικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής:

  • να έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και να τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017
  • να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
  • να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά που εξασφαλίζουν σε ποσοστό τουλάχιστον 60% την ιδιωτική συμμετοχή

Κάθε επιχείρηση που θα αιτηθεί, συμπληρώνει ένα ερωτηματολόγιο με την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση. Βάσει της βαθμολογίας, θα καταταχθεί σε μία από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες που ορίζονται στην Πρόσκληση, με το επενδυτικό σχέδιο να στοχεύει στην άνοδο κατά μία τουλάχιστον βαθμίδας.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 11 Ιουνίου έως 17 Σεπτεμβρίου του 2018.

«Ψηφιακό Άλμα»

Η Δράση αυτή αποτελεί τον “μεγάλο αδερφό” του “Ψηφιακού Βήματος” και έχει επίσης συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώΤο εύρος του επιτρεπόμενου προϋπολογισμού ανά επενδυτικό σχέδιο είναι από 55.000 έως 400.000 ευρώ, με το ποσοστό επιδότησης να ανέρχεται στο 50%.

Οι επιδοτούμενες δαπάνες αφορούν ΤΠΕ εξοπλισμό (servers, routers, laptops/desktops, scanners, εκτυπωτές), προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού (ιστοσελίδα, e-shop, εξειδικευμένο λογισμικό κ.ά.), παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών (hosting, digital marketing) καθώς και πρόσληψη νέου προσωπικού.

Οι βασικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής:

  • να έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και να τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017
  • να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
  • να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά που εξασφαλίζουν σε ποσοστό τουλάχιστον 60% την ιδιωτική συμμετοχή

Όπως και στο “Ψηφιακό Βήμα”, κάθε επιχείρηση που θα αιτηθεί, θα συμπληρώσει το σχετικό ερωτηματολόγιο και θα καταταχθεί σε μία από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες που ορίζονται στην Πρόσκληση. Στη συγκεκριμένη Δράση όμως, το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να αποσκοπεί στην άνοδο κατά δύο ψηφιακές βαθμίδες.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 11 Ιουνίου έως 17 Σεπτεμβρίου του 2018.

charitini-maria-skoulidi
dimitris-kougias

«Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

Η νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, μέσω του παραγωγικού εκσυγχρονισμού τους και της υιοθέτησης συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.

Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας κατά προτεραιότητα αφορούν την αγροδιατροφή-βιομηχανία τροφίμων, την ενέργεια, την εφοδιαστική αλυσίδα, τις πολιτιστικές & δημιουργικές βιομηχανίες, το περιβάλλον, τον τουρισμό, τις ΤΠΕ, την υγεία και τις κατασκευές. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ, ενώ το εύρος του επιτρεπόμενου προϋπολογισμού ανά επενδυτικό σχέδιο είναι από 50.000 έως 400.000 ευρώ.

Το ποσοστό επιδότησης να ανέρχεται στο 50% και αφορά δαπάνες μηχανημάτων-εξοπλισμού, συστημάτων πιστοποίησης-διαχείρισης ποιότητας, μεταφορικά μέσα καθώς και πρόσληψη νέου προσωπικού.

Οι βασικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής είναι να έχουν την ιδιότητα της μεσαίας επιχείρησης, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας και να υποβάλουν πρόταση σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης.

Η περίοδος υλοποίησης της επένδυσης μπορεί να φτάσει και τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, ενώ η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 27 Ιουνίου έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού με καταληκτική ημερομηνία τις 4 Δεκεμβρίου του 2019.

Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας,  Ανάπτυξης & Καινοτομίας – RIS3 «Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών»

Μία εβδομάδα μετά την Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχείρησεων Δυτικής Ελλάδας», η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοίνωσε ακόμα μία Δράση που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό της Πρόγραμμα για το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν από τους 5 τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (RIS3) και στοχεύει στην ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της διαφοροποίησης της παραγωγικής γραμμής.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στους κλάδους της Τεχνολογίας, της Πληροφορικής και της Έρευνας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται στα 2 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθούν έργα με συνολική δαπάνη από 50.000€ έως 250.000€, εφόσον συμμετέχουν 1 έως 2 επιχειρήσεις και από 75.000€ έως 350.000€, εφόσον συμμετέχουν 3 επιχειρήσεις και πάνω (κάθε επιχείρηση θα πρέπει να έχει ουσιαστική συμμετοχή στο έργο με τουλάχιστον 15% του συνολικού Π/Υ της πρότασης).

Η ένταση ενίσχυσης κυμαίνεται από 40% έως 80% και επιδοτεί δαπάνες προσωπικού, οργάνων και εξοπλισμού, έρευνας και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, μελετών σκοπιμότητας καθώς και πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που συνδέονται με το αντικείμενο του έργου.

Η περίοδος υλοποίησης μπορεί να φτάσει και τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, ενώ η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 4 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου του 2018.

eugenia-lazarou