Παράταση του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» (05/2013)

Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση με την οποία παρατείνεται έως 31.12.2015 ο χρόνος υλοποίησης έργων του Προγράμματος Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών.
Σημειώνεται ότι τα έργα για τα οποία δεν θα υποβληθεί μέχρι την 30.06.2015 από πλευράς δικαιούχου Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης ή Αίτημα Τροποποίησης θα απεντάσσονται αυτοδίκαια από το Πρόγραμμα.