Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για χρηματοδότηση επιχείρησης στην Ελλάδα

Γενικά πριν ξεκινήσει κάποιος τα απαραίτητα βήματα για την προσπάθεια ένταξης μιας επιχείρησης σε κάποιο επενδυτικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ έχει δεδομένα ερωτήματα. Στην προσπάθειά μας να σας βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο παρουσιάζουμε παρακάτω κάποια συνοπτικές απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα.

Μην ξεχνάτε πως η ομάδα μας θα χαρεί να επικοινωνήσει μαζί σας για να διευκρινήσει οτιδήποτε αφορά χρηματοδοτικές ενισχύσεις του ΕΣΠΑ. Για αυτό μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας!

Θέλω να ανοίξω μια νέα επιχείρηση. Μπορώ να επωφεληθώ από κάποιο πρόγραμμα επιδότησης;

Ναι. Η πλειοψηφία των προγραμμάτων επιδότησης αφορά την ίδρυση νέων επιχειρήσεων σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, ανάλογα με τη στόχευση του εκάστοτε προγράμματος.

Έχω ήδη μια επιχείρηση. Μπορώ να επωφεληθώ από κάποιο πρόγραμμα επιδότησης;

Ναι. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από διάφορα προγράμματα επιδότησης με στόχο την αναβάθμιση των προϊόντων-υπηρεσιών τους, την πιστοποίηση των διαδικασιών τους, την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων τους, την επέκταση των δραστηριοτήτων τους και την προμήθεια νέου επαγγελματικού εξοπλισμού.

Τι δαπάνες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από ένα πρόγραμμα επιδότησης;

Ένα πρόγραμμα επιδότησης μπορεί να χρηματοδοτήσει συνήθως δαπάνες που σχετίζονται με προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού, δαπάνες ανέγερσης και διαμόρφωσης κτηρίων, πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών, λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας Δ.Ε.Κ.Ο), δαπάνες προβολής και διαφήμισης, κάλυψη μισθολογικού κόστους για νέες ή υφιστάμενες θέσεις εργασίας και αμοιβές τρίτων-εξωτερικών συνεργατών. Οι κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται εξαρτώνται από το εκάστοτε πρόγραμμα επιδότησης.

Σε τι ποσοστό επιδοτούνται οι δαπάνες;

Το ποσοστό επιδότησης εξαρτάται κυρίως από το πρόγραμμα που θα ενταχθεί η επιχείρηση.
Εάν πρόκειται για πρόγραμμα που επιδοτεί λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, τότε η χρηματοδότηση ανέρχεται στο 100% των δαπανών μέχρι να εξαντληθεί το ανώτατο όριο χρηματοδότησης που ορίζεται από το πρόγραμμα (π.χ. στο πρόγραμμα Νεοφυής επιχειρηματικότητα το ανώτατο όριο χρηματοδότησης είναι 50.000,00€).
Εάν πρόκειται για πρόγραμμα που επιδοτεί μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, κτιριακές δαπάνες κλπ, το ποσοστό χρηματοδότησης ξεκινάει από 50% και μπορεί να φτάσει έως το 80% των δαπανών. Το ποσοστό αυτό εξαρτάται από τον κλάδο που ανήκει η επιχείρηση (τουρισμός, μεταποίηση κλπ) και από την Περιφέρεια που υλοποιείται η επένδυση.

Επιδοτείται ο ΦΠΑ;

Σε όλα τα προγράμματα επιδοτείται μόνο η καθαρή αξία της εκάστοτε δαπάνης και όχι ο ΦΠΑ. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες εξαιρούνται ή απαλλάσσονται του ΦΠΑ, βάσει του σχετικού κώδικα. Σε κάθε περίπτωση, το εκάστοτε παραστατικό θα πρέπει να έχει εξοφληθεί στο σύνολό του μαζί με τον ΦΠΑ προκειμένου να επιδοτηθεί.

Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω για να ενταχθώ σε ένα πρόγραμμα επιδότησης;

 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί σε συνεργασία με τους ειδικούς συμβούλους της π-consulting είναι η ακόλουθη:

  • Συγκέντρωση κατάλληλων δικαιολογητικών που απαιτούνται από το εκάστοτε πρόγραμμα
  • Δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου και αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα. Η προθεσμία υποβολής είναι περίπου 3 μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης
  • Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων έπειτα από 3-6 μήνες.
  • Συγκέντρωση παραστατικών δαπανών (τιμολόγια, εξοφλήσεις κλπ) κατ’ ελάχιστο μέχρι ενός ποσοστού επί του συνολικού προϋπολογισμού (συνήθως είναι 20%-30% του συνολικού προϋπολογισμού) και δημιουργία ενδιάμεσου αιτήματος πιστοποίησης δαπανών από την π-consulting και υποβολή τους στη αρμόδια αρχή
  • Ο χρόνος που θα πραγματοποιηθεί η κατάθεση της χρηματοδοτικής ενίσχυσης στον τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Συνήθως πραγματοποιείται μεταξύ ενός με τρεις μήνες.

Από τη στιγμή που θα δημοσιευτεί η προκήρυξη η π-consulting αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Μπορώ να πάρω προκαταβολή, αφού εγκριθεί το επιχειρηματικό σχέδιο της επένδυσης μου;

Ναι, υπάρχουν δύο τρόποι για να λάβει ο δικαιούχος προκαταβολή. Είτε με προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τουλάχιστον ισόποσης αξίας με τη προκαταβολή, είτε με άνοιγμα καταπιστευτικού λογαριασμού (escrow account). Για τον escrow account μπορείς να μάθεις περισσότερα εδώ:

https://www.espa.gr/el/Pages/EscrowAccount.aspx

Μπορώ να τροποποιήσω τον αρχικό προϋπολογισμό της επένδυσης κατά τη φάση της υλοποίησης;

Τα επιχειρηματικά σχέδια δύναται να τροποποιηθούν τόσο σε επίπεδο οικονομικού, όσο και σε επίπεδο φυσικού αντικειμένου. Πιο συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός της επένδυσης μπορεί να μειωθεί έως ενός ποσοστού ή να τροποποιηθεί (μεταφορά χρηματοδότησης από μία κατηγορία δαπάνης σε μια άλλη) αλλά δεν μπορεί να αυξηθεί. Επίσης, το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης μπορεί να αλλάξει και να προσαρμοστεί στις ανάγκες της επένδυσης ( π.χ. αντικατάσταση είδους και μοντέλου επαγγελματικού εξοπλισμού).

Έχω χρηματοδοτηθεί από πρόγραμμα ΕΣΠΑ στο παρελθόν. Μπορώ να χρηματοδοτηθώ ξανά;

Ναι, αρκεί να καλύπτονται οι προϋποθέσεις του κανονισμού De Minimis της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισμός De Μinimis ορίζει ότι οι συνολικές ενισχύσεις που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση σε μια τριετία δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ.

Με τί κριτήρια αξιολογούνται οι προτάσεις για χρηματοδότηση;

Οι προτάσεις χρηματοδότησης αξιολογούνται βάσει κριτηρίων, από τα οποία προκύπτει η τελική βαθμολογία της πρότασης. Τα κριτήρια αξιολόγησης διαφέρουν ανάλογα με τις ανάγκες που καλύπτει το κάθε πρόγραμμα. Συνήθως, τα σημαντικότερα κριτήρια αξιολόγησης προτάσεων χρηματοδότησης είναι η ύπαρξη ανεργίας του του δυνητικού επιχειρηματία και η διάρκεια της, η καινοτομία της προτεινόμενης επένδυσης, οι δαπάνες που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, η ύπαρξη εμπειρίας του επιχειρηματία συναφούς με την προτεινόμενη επένδυση, οι τίτλοι σπουδών του επιχειρηματία που σχετίζονται με το αντικείμενο της προτεινόμενης επένδυσης, η πληρότητα του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τα οικονομικά αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων για υφιστάμενες επιχειρήσεις.

timeline_pre_loader
Ανακοίνωση Πρόσκλησης

Προετοιμασία Επενδυτικού Σχεδίου

Συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών και εγγράφων που απαιτούνται από την εκάστοτε προκήρυξη. Αποτύπωση Καινοτομίας και συγκριτικών πλεονεκτημάτων έναντι του ανταγωνισμού.

Διάρκεια: 1 μήνας

Συγγραφή Επενδυτικού Σχεδίου και Αίτησης

Αποτύπωση της επιχειρηματικής ιδέας, των οικονομικών δεδομένων της επένδυσης και τις προβλέψεις αυτών, της μελέτης των οικονομικών στοιχείων και τέλος την αποτύπωση των παραπάνω συλλεγμένων στοιχείων με βάση την αίτηση. Διευκρινίσεις σχετικά με ειδικές περιπτώσεις με την Αναθέτουσα Αρχή.

Διάρκεια: 3 μήνες

Κατάθεση Πρότασης

Κατάθεση Φακέλου Επενδυτικού Σχεδίου & Δικαιολογητικών

Κατάθεση φακέλου που περιλαμβάνει το επενδυτικό σχέδιο με επισυναπτόμενα όλα τα τα απαραίτητα παραρτήματα και δικαιολογητικά που απαιτούνται από την πρόταση.

Αξιολόγηση Πρότασης
Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων

Προετοιμασία & Κατάθεση Απαραίτητων Δικαιολογητικών Ένταξης

Κατάθεση φακέλου που περιλαμβάνει επισυναπτόμενα όλα τα τα απαραίτητα παραρτήματα και δικαιολογητικά που απαιτούνται από την Αναθέτουσα Αρχή για οριστικοποίηση των Αποτελεσμάτων.

Διάρκεια: 1 μήνας

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων
Υλοποίηση Επενδυτικού Σχεδίου

Υλοποίηση με βάση τον Οδηγό του προγράμματος

Υλοποίηση Επενδυτικού σχεδίου με βάση τα χρονοδιαγράμματα και τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου η επένδυση να λαμβάνει την εγκεκριμένη ενίσχυση απρόσκοπτα και με ροή.

Διάρκεια: 2 έτη

Σημείωση: Ο χρόνος κατάθεσης της ενίσχυσης στην επιχείρηση εξαρτάται από πολλούς εξωγενείς παράγοντες. Συνήθως πραγματοποιείται μεταξύ 1 και 3 μηνών.

Ολοκλήρωση Ενίσχυσης της Επένδυσης

Αν έχετε κάποια απορία ή χρειάζεστε κάποια διευκρίνιση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ:

Το όνομά σας (απαιτείται)
Το mail σας (απαιτείται)
Θέμα
Ερώτημα