Πολιτική Προστασίας

οτιδήποτε αφορά την ασφάλειά σας

Πολιτική Προστασίας 1

Τελευταία αναπροσαρμογή  Μάιος 2018.

Καλωσορίσατε στην www.p-consulting.gr

Η  Εταιρία μας λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας των πελατών της. Για αυτό το λόγο, ακολουθούμε με αυστηρότητα την ακόλουθη πολιτική προστασίας, η οποία διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών και τηρεί απαρέγκλιτα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, συλλέγονται και διατηρούνται για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο και για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς. Τυγχάνουν δε, σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο, σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά κατάλληλα, συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

Στοιχεία p-consulting.gr

Τα στοιχεία της Εταιρείας μας, που ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ως προς τα δεδομένα των πελατών του και τα οποία επεξεργάζεται για την παροχή των υπηρεσιών του, έχουν ως ακολούθως:

Εμπορική Επωνυμία : Χ.Μ. ΣΚΟΥΛΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Διακριτικός Τίτλος : p-consulting.gr

Έδρα : Ηρώων Πολυτεχνείου 92, Πάτρα

Ιστότοπος: www.p-consulting.gr

Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών ο χρήστης / επισκέπτης μπορεί να απευθύνεται στην Εξυπηρέτησης Πελατών της p-consulting.gr, στο E-mail: info@p-consulting.gr και στο τηλέφωνο 2611 811200.

Αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τηρούνται από την  Εταιρία μας, για την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών p-consulting.gr. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει τους κανόνες, με βάση τους οποίους προβαίνουμε σε τυχόν συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και διασφαλίζουμε την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών.

Η  Εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει τη παρούσα πολιτική, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον ιστότοπο p-consulting.gr.

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι παρόντες όροι.

Μέτρα Ασφαλείας

H p-consulting.gr έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και για την επίτευξη του κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των πελατών του και τρίτων, των οποίων τα δεδομένα επεξεργάζεται, καθώς και των χρηστών της ιστοσελίδας του. Έχει λάβει δε, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σε κανέναν άλλο πέρα από τα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα και μόνο για τους σκοπούς επεξεργασίας που προβλέπονται κατωτέρω.

Επιπρόσθετα, η p-consulting.gr εφαρμόζει αυστηρές Πολιτικές και Διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες ενεργούν όσοι επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα και έχουν προβλεφθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να εφαρμόζεται το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων

Από τον Μάιο του 2018 ισχύει ο [popover image=”” content=”Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) ψηφίστηκε στις 27.04.2016 και τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25.05.2018, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο, χωρίς την ανάγκη ψήφισης εθνικής νομοθεσίας και καταργώντας την υφιστάμενη νομοθεσία. Ο νέος κανονισμός αυξάνει σημαντικά τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, ενώ το μέγεθος των προβλεπόμενων προστίμων τον τοποθετεί πολύ υψηλά στην ατζέντα της ανώτατης διοίκησης. ” position=”top” contentwidth=””]υπ’ αρ. 2016/679 Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.[/popover]

Επιπλέον, ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εφαρμόζεται η Οδηγία 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων κ.α.

Παράλληλα, η p-consulting.gr εφαρμόζει και τη σχετική εθνική νομοθεσία, όπως ισχύει κάθε φορά.

Ο κανονισμός EE-679-2016

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων ισχύουν οι ορισμοί του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Όλως ενδεικτικώς ως:

α) «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

β) «Επεξεργασία» – κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται, από την Επιχείρηση με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και εφαρμόζεται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, η δέσμευση (κλείδωμα), η διαγραφή, η καταστροφή.

γ) «υπεύθυνος επεξεργασίας» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

Είδη Δεδομένων

Κατά (α) την είσοδο και χρήση του Ιστοτόπου, και (β) την εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter), οι χρήστες , της p-consulting.gr παραχωρούν στην  Εταιρία μας τα ακόλουθα είδη προσωπικών τους δεδομένων:

α. Κατά την είσοδο και χρήση

Διεύθυνση ιντερνετικού πρωτοκόλλου (IP Address).

Δεδομένα πλοήγησης εντός του Ιστοτόπου.

β. Κατά την εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter)

Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail)

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης επικοινωνεί μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα όπως φόρμες επικοινωνίας, θα προβαίνουμε σε συλλογή των προσωπικών του δεδομένων, που σχετίζονται με τέτοιου είδους επικοινωνίες, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις σχετικές απαιτήσεις και αιτήματα.

Σκοποί Επεξεργασίας

Η p-consulting.gr θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του Πελάτη. Για να γίνει αυτό, είναι αναγκαίο να δηλώσει ο Πελάτης τα συγκεκριμένα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που αναφέρονται στα σχετικά πεδία της φόρμας επικοινωνίας.

Τα στοιχεία αυτά είναι αντικειμενικά και ουσιώδη για την εκπλήρωση του σκοπού της επικοινωνίας. Η σωστή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα στοιχεία αυτά που ζητά η Εταιρία συνιστούν υποχρέωσή του Πελάτη.

Η Εταιρία στα πλαίσια προστασίας των εννόμων συμφερόντων της, πραγματοποιεί συχνά ελέγχους, μέσω πιστοποιημένων αυτοματοποιημένων μέσων, για λόγους αποτροπής απάτης σε βάρος της.

Πραγματοποιούνται οι εξής επιμέρους επεξεργασίες προς συμμόρφωση της Εταιρίας με προβλέψεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας:

Αυτοματοποιημένοι ή μη έλεγχοι, για να αποτραπεί η χρήση των προϊόντων για σκοπούς ξεπλύματος χρήματος ή  χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Πραγματοποιούνται έλεγχοι και αποστέλλονται στοιχεία και δεδομένα προς το σκοπό συμμόρφωσης της Εταιρίας με τη διοικητική συνεργασία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεδομένα που αποθηκεύονται στους διακομιστές μας

Η p-consulting.gr χρησιμοποιεί τεχνικά μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή απώλειας, κατάχρησης, τροποποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης πληροφοριών υπό τον έλεγχό μας. Η p-consulting.gr χρησιμοποιεί μέτρα ασφαλείας που περιλαμβάνουν και δεν περιορίζονται σε: φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διασφάλιση των πληροφοριών που συλλέγουμε στο διαδίκτυο. Όλες οι πληροφορίες συλλέγονται σε έναν ασφαλή διακομιστή (server). Όταν ζητάμε από τους πελάτες ή τους χρήστες να παρέχουν πληροφορίες, τα δεδομένα προστατεύονται με τεχνολογία Secure Sockets Layer (“SSL”).

Η αποθήκευση και μεταφορά τον αντιγράφων ασφαλείας στα εφεδρικά μας συστήματα γίνετε μέσω κρυπτογράφησης, ώστε να διασφαλιστεί η μεγίστη ασφάλεια στα δεδομένα σας.

Κέντρα δεδομένων: Τα Data Centers που χρησιμοποιούμε είναι πιστοποιημένα. Αυτή η πιστοποίηση περιλαμβάνει μια συστηματική έννοια ασφάλειας και πολλά μέτρα ασφαλείας στην ίδια την υποδομή, στον δευτερεύοντα εξοπλισμό και στην αλυσίδα επεξεργασίας.

Η έννοια της ασφάλειας βασίζεται σε καθορισμένα πρότυπα και αναθεωρείται τακτικά καθώς γίνονται αναλύσεις νέων απαιτήσεων ασφαλείας.

Δεδομένα καταγραφής: Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, η συσκευή, που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα, αποστέλλει αυτόματα δεδομένα καταγραφής (δεδομένα σύνδεσης) στους διακομιστές μας. Συγκεκριμένα, αυτό συμβαίνει όταν συνδεθείτε ή όταν ανεβάζετε ή κάνετε λήψη δεδομένων. Τα δεδομένα καταγραφής, συλλέγονται επίσης, από τους διακομιστές μας όταν οι χρήστες έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό σας. Τα δεδομένα καταγραφής περιέχουν π.χ. τη διεύθυνση IP της συσκευής που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στον ιστότοπο ή στην υπηρεσία, τον τύπο προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση, τον ιστότοπο που επισκεφθήκατε πριν από την πρόσβαση, τη διαμόρφωση του συστήματός σας, καθώς και τις πληροφορίες ημερομηνίας και ώρας.

Οι πληροφορίες διατηρούνται στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών μας, αλλά και την Ασφάλεια των συστημάτων μας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι πληροφορίες  κρατούνται για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους από τη λήξη της μεταξύ τους συνεργασίας.

Για πόσο χρόνο θα κρατά η Εταιρία τα δεδομένα του Πελάτη σε αρχείο;

Η Εταιρία θα κρατήσει τα δεδομένα του Πελάτη για όσο χρόνο θα διατηρείται συμβατική σχέση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών,  τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί, η Εταιρία θα τα κρατήσει για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση η Εταιρία θα κρατήσει τα στοιχεία για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους από την λήξη της μεταξύ τους συνεργασίας.

Διαβίβαση σε Τρίτους

Η  Εταιρία μας δεν προβαίνει, σε καμία περίπτωση, σε παραχώρηση των προσωπικών δεδομένων χρηστών – πελατών της ή σε διασύνδεση του αρχείου της έναντι οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος με οποιεσδήποτε τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά η νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.

Γνωστοποίηση Αρχείου

Για τη σύννομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών – πελατών της η  Εταιρία μας, δύναται να προβεί σε τυχών έγγραφη γνωστοποίηση προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τη σύσταση και λειτουργία αρχείου προσωπικών δεδομένων, το οποίο και θα καταχωρηθεί στο Μητρώο Αρχείων και Επεξεργασιών, που τηρεί η εν λόγω Αρχή. Κάθε δε τυχόν μεταβολή της επεξεργασίας, θα γνωστοποιείται από την  Εταιρία μας εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση στην Αρχή, όπου απαιτείται από τον νόμο.

Στοιχεία του αρχείου προσωπικών δεδομένων κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

 

Cookies

Ο Ιστότοπός μας λειτουργεί με Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την σχετική ιστοσελίδα μας σχετικά με την από μέρους μας χρήση Cookies.

[Τα cookies βοηθούν στη βελτίωση των υπηρεσιών που σου παρέχουμε. Με τη χρήση του site και των υπηρεσιών μας, αποδέχεσαι την χρήση τους.]

Επικοινωνίες

Σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την p-consulting.gr, γίνεται κρυπτογράφηση με πρωτόκολλο SSL ή TLS. Όσον αφορά της ηλεκτρονικές επιστολές (newsletter), θα σας ζητηθεί να μας δώσετε ρητά την άδεια σας για την αποστολή ηλεκτρονικών  επιστολών (newsletter). Η  Εταιρία μας θα σας κοινοποιεί ευδιάκριτα και σαφώς την ταυτότητά της, και θα σας δίνει τη δυνατότητα να αντιτάσσεστε και να ζητάτε με εύκολο τρόπο και δωρεάν, τον τερματισμό της επικοινωνίας.

Απόρρητο Ασφάλεια Πληροφοριών

Η διαδικασία επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων από την Επιχείρηση, διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Συγκεκριμένα, διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της Επιχείρησης, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Συγκατάθεση

Η  Εταιρία μας προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Ιστοτόπου, στις περιπτώσεις που ο κάθε χρήστης έχει συγκατατεθεί, έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί με την παρούσα πολιτική για το είδος των δεδομένων, το σκοπό, την έκταση της επεξεργασίας και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών.

Η δήλωση της συγκατάθεσής σας, για τη συλλογή και επεξεργασία επιμέρους ή του συνόλου των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί οποτεδήποτε να ανακληθεί με την άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης, όπως αυτό προβλέπεται στην παρούσα πολιτική.

Δικαιώματα Χρηστών – Πελατών

H  Εταιρία μας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τόσο κατά τη φάση της συλλογής όσο και σε κάθε μεταγενέστερη φάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να έχετε πλήρη δυνατότητα για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας, δηλαδή των δικαιωμάτων ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως περιγράφονται παρακάτω.

α. Έτσι, ήδη κατά το στάδιο της συλλογής ενημερώνεστε με τρόπο πρόσφορο και σαφή από την παρούσα πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας, που βρίσκεται σε θέση άμεσα ορατή και ανά πάσα στιγμή προσβάσιμη στην κεντρική σελίδα του Ιστοτόπου, για τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:

την ταυτότητα της Επιχείρησης,

τους σκοπούς της επεξεργασίας,

τους αποδέκτες των δεδομένων,

τυχόν τρίτους φορείς, στους οποίους τα δεδομένα διαβιβάζονται,

τα δικαιώματά σας.

β. Έχετε δικαίωμα να αιτείστε και να λαμβάνετε από την  Εταιρία μας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, τις ακόλουθες πληροφορίες:

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους.

Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών.

Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή σας.

Τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.

γ. Τα νομικά σας δικαιώματα

Κατόπιν αιτήματος, θα σας ενημερώσουμε γραπτώς για το κατά πόσον έχουμε αποθηκευμένα δεδομένα σας και ποια είναι αυτά τα δεδομένα. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε το νόμιμο δικαίωμά σας σε πληροφορίες ή διόρθωση, στη διαγραφή ή την παρεμπόδιση των δεδομένων σας, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της p-consulting.gr.

p-consulting.gr

Προς: Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων

Ηρώων Πολυτεχνείου 92, Πάτρα

264200 Ελλάδα

Τηλέφωνο: 2611 811200

Email: info@p-consulting.gr

δ. Ακόμη, έχετε δικαίωμα να απευθύνετε εγγράφως αντιρρήσεις προς την  Εταιρία μας με αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια επί των προσωπικών σας δεδομένων, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Σε περίπτωση που αιτείστε διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων, και τα δεδομένα των οποίων ζητείται η διαγραφή είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης που έχει συναφθεί με εσάς, ή άλλους νόμιμους σκοπούς, η  Εταιρία μας έχει το δικαίωμα να απορρίπτει αιτιολογημένα την σχετική αίτηση και να σας ενημερώνει αναλόγως.

Παιδιά

Αυτός ο ιστότοπος δεν απευθύνεται σε παιδιά και δεν προσπαθούμε να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες από παιδιά. Αν διαπιστώσουμε ότι έχουν συλλεχθεί προσωπικές πληροφορίες από παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις εύλογες προσπάθειες για τη διαγραφή αυτών των πληροφοριών από τη βάση δεδομένων μας.

Διεθνής Δικαιοδοσία και Εφαρμοστέο Δίκαιο

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει μεταξύ της  Εταιρίας μας και των χρηστών – πελατών μας, σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας και το αντικείμενο αυτής, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Πάτρας και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες σύγκρουσής του.

 

Σε περίπτωση που διάταξη της παρούσας πολιτικής ακυρωθεί με απόφαση αρμοδίου δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, το γεγονός αυτό δε θα επηρεάζει το υπόλοιπο των διατάξεών της, οι οποίες θα παραμένουν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται κανονικά.

Scroll to Top