«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ- κίνηση) 2014-2020

Σε Δημόσια ηλεκτρονική Διαβούλευση θα βρίσκεται το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ- κίνηση) 2014-2020, έως την Τρίτη 22 Απριλίου 2014. Στόχος του Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ-κίνηση είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), η μετάβαση στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα, με αιχμή την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Το νέο πρόγραμμα θα απευθύνεται σε μία πληθώρα παραγωγικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας όπως:
• Τουρισμός
• Ενέργεια
• Αγροδιατροφή
• Περιβάλλον
• Εφοδιαστική Αλυσίδα
• Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
• Υγεία & Φαρμακευτική Βιομηχανία
• Δημιουργικές & Πολιτιστικές Βιομηχανίες
• Υλικά & Κατασκευές