αξιολογήστε την εκπαίδευση

12345
1.1 Οι στόχοι της εκπαίδευσης ήταν ξεκάθαροι;
1.2 Η εκπαίδευση τέτοιου τύπου βοηθά την επαγγελματική σας σταδιοδρομία;
1.3 Η εκπαίδευση ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις σας;
1.4 Θεωρείτε ότι βελτιώσατε τις γνώσεις / ικανότητές σας;
12345
2.1 Ο χώρος της εκπαίδευσης ήταν κατάλληλος;
2.2. Η διάρκεια της εκπαίδευσης ήταν επαρκής;
12345
3.1 Η ύλη / θεματολογία ήταν ικανοποιητική;
3.2 Σας δόθηκαν ιδέες για εφαρμογή στην πράξη;
12345
4.1 Ήταν κατάλληλα προετοιμασμένος για την εκπαίδευση;
4.2 Είχε ικανότητες μεταδοτικότητας και σαφήνειας;
4.3 Απαντήθηκαν ξεκάθαρα οι ερωτήσεις σας;
ΝΑΙΟΧΙ
Έχετε παρακολουθήσει στο παρελθόν παρόμοια εκπαίδευση;
Θεωρείται ότι ήταν χρήσιμο να επαναληφθεί εκπαίδευση με παρόμοιο περιεχόμενο;
optimization 1
Scroll to Top