δημιουργικές βιομηχανίες

«Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας» ΠΔΕ 2014-2020

%-DΗμέρες:%-HΏρες:%-MΛεπτά:%-SΔεύτερα:

Στόχοι της Δράσης

Η δράση στοχεύει στη στήριξη της δημιουργικής διάστασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας ευκαιρίας, της προβολής των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας και των προϊόντων / υπηρεσιών τους στις διεθνείς αγορές. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω ομάδες:

Δημιουργική Βιοτεχνία- Βιομηχανία

Κλάδος ψυχαγωγίας

Οι εκδόσεις, τυπογραφία και βιβλιοδεσία

Δικαιούχοι

Υφιστάμενες Πολύ Μικρές Μικρές & Μεσαίες , Υπό σύσταση  & Νέες

Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα με

 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Μεταποίηση
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υπηρεσίες (Διαφήμιση, Σχέδιο κλπ)
 • Εκδόσεις
Υφιστάμενες
 • να έχουν κλείσει 2 τουλάχιστον ετήσιες διαχειριστικές χρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία,
 • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ),
 • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
 • να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • να είναι ΜμΕ και να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοιν.Σ.Επ.) και ατομικές επιχειρήσεις,
 • να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.
 • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά,
 • να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις,
 • να μην έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση ή να μην, κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής τους για ενίσχυση, έχουν προγραμματίσει να προβούν σε παύση της εν λόγω δραστηριότητας εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο ετών,
 • να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους,
 • να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. Συνδεδεμένες οι Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα υποβολής μόνο μίας πρότασης
 • να μην έχουν υποβληθεί πρόστιμα με τελεσίδικη ή δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας (αδήλωτη εργασία και παραβάσεις “υψηλής ή “πολύ υψηλής” σοβαρότητας)

προσοχή

για τις επιχειρήσεις

Υπό Σύσταση & Νέες
 • να μην έχουν κλείσει οι νέες 2 ετήσιες διαχειριστικές χρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία, • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ),
 • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες εντός αυτής,
 • να είναι ΜμΕ και να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοιν.Σ.Επ.) και ατομικές επιχειρήσεις,
 • να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.
 • να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους,
 • να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις

Οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις θα μοιραστούν

Συνολικά 7.800.000 €

0

Υπό Σύσταση & Νέες

2.340.000 €
0

Υφιστάμενες Πολύ Μικρές

2.340.000 €
0

Υφιστάμενες Μικρές & Μεσαίες

3.120.000 €

 Συνολικό Budget ανά επενδυτική πρόταση

από 25.000€

έως 300.000€

Κατηγορίες / Υποκατηγορίες Δαπανών

1.1: Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις για την διευκόλυνση προσβασιμότητας των ΑμεΑ
1.2: Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας
1.3: Χώροι αποθήκευσης εφόσον αποτελούν τμήμα της επένδυσης
1.4: Ειδικές διαμορφώσεις χώρων

2.1: Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
2.2: Μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
2.3: Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
2.4: Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
2.5: Μηχανήματα, εξαρτήματα αυτών, επιστημονικά όργανα και εργαλεία που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και σε μόνιμη βάση για την εξυπηρέτηση της ερευνητικής δραστηριότητας
2.6: Μεταφορικά Μέσα για χρήση εντός της επιχείρησης
2.7: Επαγγελματικά οχήματα
2.8: Συστήματα ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστήματα πυροσβεσης
2.9: Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης

3.1: Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού
3.2: Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (μόνο για τις υπό σύσταση)
3.3: Εκπαίδευση προσωπικού

4.1: Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού
4.2: Υπηρεσίες υποστήριξης προμηθευόμενου λογισμικού
4.3: Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών
4.4: Ανανέωση αγοράς άδειας χρήσης για υπάρχον λογισμικό στην επιχείρηση
4.5: Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού
4.6: Κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού.
4.7: Δαπάνες για παροχή εύλογων προσαρμογών για την κάλυψη των αναγκών ατόμων με αναπηρία

5.1: Συμμετοχή σε Επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης στην Ελλάδα
5.2: Συμμετοχή σε Επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης στο εξωτερικό
5.3: Έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων
5.4: Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού
5.5: Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή
5.6: Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας
5.7: Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης
5.8: Αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας ή Δημιουργία νέας ιστοσελίδας
5.9: Έξοδα διοργάνωσης Εκδηλώσεων μικρής διάρκειας

6.1: Δαπάνες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
6.2: Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων

7.1: Ενοίκια επαγγελματικού χώρου
7.2: Λοιπές λειτουργικές δαπάνες και κοινόχρηστες δαπάνες

8.1: Προμήθεια αναλώσιμων υλικών σχετιζόμενα με την λειτουργία
8.2: Προμήθεια πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων σχετιζόμενα με την παραγωγική διαδικασία (όχι εμπορεύματα)

9.1: Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
9.2: Δαπάνες απόκτησης επικύρωσης και προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
9.3: Μελέτες / Υπηρεσίες ανάπτυξης προϊόντος/υπηρεσίας
9.4: Λοιπες δαπάνες για υπηρεσίες πιστοποίησης και δοκιμών προϊόντων/υπηρεσιών
9.5: Κόστος υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων για την ανάπτυξη πρωτοτύπου

Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης

24 μήνες

100%

επικοινωνείστε μαζί μας

ΚΑΔ Δημιουργικές