ΔΡΑΣ.Ε – drase.org

Στα πλαίσια της ανάπτυξης των Τοπικών σχεδίων για την απασχόληση, η π-consulting συμμετέχει στην Αναπτυξιακή σύμπραξη «Δράσεις για την εργασία στην Αττική» η οποία υλοποιεί την πράξη «Τοπικό σχέδιο για την δραστική ανάπτυξη της εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής».

Στο πρόγραμμα μετέχουν 70 ωφελούμενοι και η διάρκεια του είναι από 1 Ιανουαρίου 2014 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Στα πλαίσια αυτής της πράξης η π-consulting έχει αναλάβει και υλοποιεί τις δράσεις:

• Δημιουργία διαδικτυακής πύλης και forum απασχόλησης
• Διακρατική συνεργασία
• Επιλογή των ωφελούμενων
• Σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες ομάδας στόχου και υποστήριξη επιχειρηματικότητας

Η πράξη «Τοπικό σχέδιο για την δραστική ανάπτυξη της εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής» την οποία υλοποιεί η Αναπτυξιακή σύμπραξη «Δράσεις για την εργασία στην Αττική», αποτελεί παράδειγμα άριστης συνεργασίας μεταξύ των εταίρων προς την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων.

drase-featured