ερευνώ – δημιουργώ– καινοτομώ

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης για τον Α΄ Κύκλο ολοκληρώθηκε την

Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:00

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται απόμεμονωμένες επιχειρήσεις, ομάδες επιχειρήσεων, συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς

Το πρόγραμμα «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων.

Ποσοστό χρηματοδότησης έως 80% των επιλέξιμων δαπανών

 • Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση
 • Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας
 • Σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία.

Προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της δράσης είναι η επικέντρωση των πόρων και των προσπαθειών σε επιλεγμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και σε πεδία παρέμβασης, όπου ανιχνεύεται δυναμικό επιχειρηματικότητας και ερευνητικής αριστείας σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3), σε εθνικό καθώς και σε περιφερειακό επίπεδο, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό, τη διαφοροποίηση και την εκμετάλλευση νέων ευκαιριών στην ελληνική οικονομία.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί. Συγκεκριμένα, για κάθε μια από τις τρεις παρεμβάσεις:

1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Η παρέμβαση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσής τους. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ) είτε Ομάδες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ανεξάρτητων μεταξύ τους.

2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

Η παρούσα παρέμβαση αφορά συμπράξεις επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και χρόνου λειτουργίας, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της παρέμβασης:

 • Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχείρηση.
 • Σε συμπράξεις περισσοτέρων των τεσσάρων εταίρων – φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις.

3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 280.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3) κύκλων. Ο προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου ανέρχεται σε 126.000.000€. Ο προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων του Β’ και Γ’ κύκλου ανέρχεται σε 84.000.000€ και 70.000.000€ αντίστοιχα.

 1. δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 25 του ΕΕ 651/2014) οι οποίες θα πρέπει να εμπίπτουν πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: βασική έρευνα, βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας
 2. δραστηριότητες καινοτομίας (άρθρο 28 του ΕΕ 651/2014) – μόνο για ΜΜΕ
 3. συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (άρθρο 19 του ΕΕ 651/2014) – μόνο για ΜΜΕ

Eπιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:

 1. Δαπάνες προσωπικού (υφιστάμενου ή νέου επιστημονικού προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο).
 2. Δαπάνες για την απόκτηση εξοπλισμού & οργάνων.
 3. Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα.
 4. Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.
 5. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου
 6. Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας
 7. Δαπάνες καινοτομίας. Περιλαμβάνονται δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας όπως η συμβουλευτική κατάρτιση στους τομείς της μεταφοράς γνώσεων, απόκτηση και προστασία της εκμετάλλευσης άυλων στοιχείων ενεργητικού, της χρήσης προτύπων και κανονισμών, καθώς και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας όπως παροχή χώρων γραφείων, βάσεων δεδομένων, βιβλιοθηκών, έρευνας αγοράς, χρήσης εργαστηρίου, σήμανσης ποιότητας, δοκιμών και πιστοποίησης.
 8. Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

Παρέμβαση I: Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Επιλέξιμη δραστηριότηταΜεσαίες επιχειρήσεις Μικρές επιχειρήσεις
Δαπάνες για το στάδιο της Βιομηχανικής έρευνα*60% – 75%70% – 80%
Δαπάνες για το στάδιο τα Πειραματικής ανάπτυξη*35% – 50%45% – 60%
Μελέτη σκοπιμότητας 60%70%
Καινοτομία για ΜΜΕ50%50%
Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις50%50%

* Το προσαυξημένο ποσοστό της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία (σύμφωνα με την επεξήγηση του όρου που δίνεται στην αρχή της παρούσας πρόσκλησης) μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες καμία μεμονωμένη δεν φέρει άνω του 70 % των επιλέξιμων δαπανών, ή
 2. τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

 

Παρέμβαση II: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

Επιλέξιμη δραστηριότητα

Μεγάλες επιχειρήσεις

Μεσαίες επιχειρήσεις

Μικρές επιχειρήσεις

Δαπάνες για το στάδιο της Βιομηχανικής έρευνα*50% – 65%60% – 75%70% – 80%
Δαπάνες για το στάδιο τα Πειραματικής ανάπτυξη*25% – 40%35% – 50%45% – 60%
Μελέτη σκοπιμότητας 50%60%70%
Καινοτομία για ΜΜΕ0%50%50%
Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις0%50%50%

*Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία (σύμφωνα με την επεξήγηση του όρου που δίνεται στην αρχή της παρούσας πρόσκλησης):
 • μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ και καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει άνω του 70 % των επιλέξιμων δαπανών, ή
 • μιας επιχείρησης και ενός η περισσοτέρων οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, οι οποίοι φέρουν τουλάχιστον το 10% των επιλέξιμων δαπανών και έχουν δικαίωμα να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους
 1. τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

 

Παρέμβαση III: Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Επιλέξιμη δραστηριότηταΜεγάλες επιχειρήσεις Μεσαίες επιχειρήσεις Μικρές επιχειρήσεις
Δαπάνες για το στάδιο τα Πειραματικής ανάπτυξη*25%35%45%
Μελέτη σκοπιμότητας 50%60%70%
Καινοτομία για ΜΜΕ0%50%50%
Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις0%50%50%
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣΔημόσια Δαπάνη (εκατομύρια €)
Υλικά – Κατασκευές22,0
Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες16,0
Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων46,0
Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη40,0
Υγεία & Φάρμακα51,0
Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα12,0
Ενέργεια31,0
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών52,0
Αναδυόμενες Τεχνολογίες10,0
ΣΥΝΟΛΟ280,0

 

I Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

 • 200.000€ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση
 • 350.000€ εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις
 • 450.000€ εάν συμμετέχουν τρείς επιχειρήσεις
 • 500.000€ εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις

II Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

 • 1.000.000€

III Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

 • 2.000.000€

Προσοχή!

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες. Προτάσεις με διάρκεια υλοποίησης μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη θα απορρίπτονται κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο.