εμπόριο – εστίαση – εκπαίδευση

p-consulting.gr

Η δράση είναι κλειστή για υποβολές

Στόχος

Βασικός στόχος της δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων , που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης–κοινωνικής μέριμνας, προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις , όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

*Από το πρόγραμμα εξαιρούνται επίσης δημόσιες επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και θυγατρικές τους και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, καθώς και επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)

panagiotis-g-anastassopoulos

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Για να υποβάλλει μια επιχείρηση επενδυτική πρόταση για την Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση, θα πρέπει να τηρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να έχει την ιδιότητα της Μικρής και Πολύ Μικρής Επιχείρησης.
 • Να έχει κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
 • Να διαθέτει τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)» ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ' όλη τη διάρκεια των τριών (3) αυτών διαχειριστικών χρήσεων.
 • Να έχει το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ' ελάχιστον: - 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, - 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και - 3 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.
Επιλέξιμοι ΚΑΔ

Est-Ekp-Lian

Ο προϋπολογισμός ανά επενδύτικη πρόταση μπορεί να κυμαίνεται από 10 έως 150 χιλιάδες ευρώ

Ο πρϋπολογισμός του σχεδίου έχει 50% ποσοστό ενίσχυσης

Ο προϋπολογισμός ανά επενδύτικη πρόταση μπορεί να κυμαίνεται από 10 έως 150 χιλιάδες ευρώ

Ο πρϋπολογισμός του σχεδίου έχει 50% ποσοστό ενίσχυσης

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος
  έως 100% του προϋπολογισμού
  Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας, για αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας και για διευκόλυνση ΑμΕΑ.
 • Μηχανήματα & Εξοπλισμός
  έως 100% του προϋπολογισμού
  Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ.
 • Μεταφορικά Μέσα
  περισσότερα...
  Μέχρι 25.000 ευρώ και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης. Έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας. Έως 12.000 ευρώ για μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG).
 • Ψηφιακή Προβολή
  έως 8.000 ευρώ
  Κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σε χώρες προορισμού των προϊόντων (π.χ google ads, facebook ads, Instagram ads, youtube). Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης)
 • Συστήματα Πιστοποίησης Προϊόντων – Υπηρεσιών & Διαδικασιών
  έως 14.000 ευρώ (7.000 ευρώ ανά πιστοποιητικό)
  Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία επιχείρησης, ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος διαχείρισης. Επιθεώρηση και Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα από διαπιστευμένους φορείς (εσωτερικού ή εξωτερικού).
 • Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανομένων
  έως 40% του προϋπολογισμού και μέχρι 30.000 ευρώ
  Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να απασχολούνται στην επιχείρηση με εξαρτημένη πλήρη ή μερική απασχόληση (μισθωτή εργασία) κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης. Οι επιχορηγούμενες ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) πρέπει να είναι πρόσθετες ως προς τις ΕΜΕ της επιχείρησης που αυτή διέθετε πριν την ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών της παρούσας Πρόσκλησης. Ε.Μ.Ε. μισθωτής εργασίας το κόστος της οποίας επιχορηγείται από άλλο Φορέα (πχ ΟΑΕΔ), δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Δεν προσμετράται η πρόσληψη εργαζομένων με σχέση μισθωτής εργασίας που είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού των επενδυτών – μετόχων και των ασκούντων τη διοίκηση/εκπροσώπηση της επιχείρησης.
 • Δαπάνες Τεχνικών Μελετών / Κατάρτισης / Προβολής / Παρακολούθησης Επενδυτικού Σχεδίου
  περισσότερα...
  Μέχρι 8.000 ευρώ για έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και εκπόνηση τεχνικών μελετών σχετιζόμενες με τις κτιριακές δαπάνες της πρότασης. Κατάρτιση προσωπικού σε θέματα Πρώτων Βοηθειών - Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (μέχρι και για 5 εργαζόμενους με μέγιστο κόστος 80 ευρώ ανά εργαζόμενο). Μέχρι 4.000 ευρώ για τη σύνταξη και την παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υλοποιήσουν το 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

p-consulting.gr

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης (19 Δεκεμβρίου 2018).

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία Ένταξης.

p-consulting.gr

Χρηματοδότηση Πρόσκλησης

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο σύνολο των 60 εκατομμυρίων €

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία & Δυτική Ελλάδα
€33000000
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη
€8400000
Αττική
€13800000
Στερεά Ελλάδα
€2400000
Νότιο Αιγαίο
€2400000
p-consulting team ποιοί είμαστε
επικοινωνείστε μαζί μας