εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας

p-consulting.gr

Η δράση είναι ανοικτή έως 30/11/2020

Στόχος

Βασικός στόχος της δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Mια επιχείρηση διατηρεί την ιδιότητα της μικρής όταν κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, μία επιχείρηση διατηρεί την ιδιότητα της πολύ μικρής όταν κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.

*Από το πρόγραμμα εξαιρούνται επίσης δημόσιες επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και θυγατρικές τους και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, καθώς και επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)

p-consulting.gr

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας
− Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
− Ενέργεια
− Εφοδιαστική Αλυσίδα
− Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
− Περιβάλλον
− Τουρισμός
− Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
− Υγεία
− Υλικά
− Κατασκευές

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Για να υποβάλλει μια επιχείρηση επενδυτική πρόταση για την Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας, θα πρέπει να τηρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να έχει κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
 • Να διαθέτει τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)».
 • Να έχει δύο (2) τουλάχιστον Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης κατά το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Ο προϋπολογισμός ανά επενδυτική πρόταση μπορεί να κυμαίνεται από 20 έως 200 χιλιάδες ευρώ

Ο προϋπολογισμός ανά επενδυτική πρόταση μπορεί να ενισχυθεί από 50% έως 65%

Ο προϋπολογισμός ανά επενδυτική πρόταση μπορεί να κυμαίνεται από 20 έως 200 χιλιάδες ευρώ

Ο προϋπολογισμός ανά επενδυτική πρόταση μπορεί να ενισχυθεί από 50% έως 65%

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Εξοπλισμός
  έως 100% του προϋπολογισμού
  - Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός - Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό Ελεγχο - Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης - Προστασία του Περιβάλλοντος. - Λοιπός Εξοπλισμός - Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένο Λογισμικό
 • Συστήματα Πιστοποίησης Προϊόντων – Υπηρεσιών & Διαδικασιών
  έως 100% του προϋπολογισμού
  - Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε. - Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα - Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας
 • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding
  έως 25% του προϋπολογισμού
  Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτη αναφορικά με την συσκευασία, ετικέτα, brand της επιχείρησης με ανώτατα ποσά: για υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού συσκευασίας στα 6.000€ / προϊόν, για υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού ετικέτας στα 2.000€ / προϊόν και για υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού brand (σήμα, λογότυπο) στα 2.000€.
 • Ψηφιακή Προβολή
  έως 15.000 ευρώ
  Αφορά αποκλειστικά σε: - Κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σε χώρες προορισμού των προϊόντων (π.χ google ads, facebook ads, instagram ads, youtube κ.ο.κ.) - Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης)
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες
  έως 16.000 ευρώ
  Υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή, ενεργειακού επιθεωρητή για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης. Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών μηχανικών για την εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού. Υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου, προκειμένου να εκπονηθεί τεχνική έκθεση για την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Δαπάνες σύνταξης και παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.
 • Μεταφορικά Μέσα
  έως 50% του προϋπολογισμού
  Προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων αμιγώς επαγγελματικής χρήσης για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών της επιχείρησης. Μετατροπή κινητήρα επαγγελματικού ή μικτής χρήσης πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG).
 • Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανομένων
  έως 20% του προϋπολογισμού και μέχρι 30.000 ευρώ
  Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να απασχολούνται στην επιχείρηση με εξαρτημένη πλήρη ή μερική απασχόληση (μισθωτή εργασία) κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης. Οι επιχορηγούμενες ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) πρέπει να είναι πρόσθετες ως προς τις ΕΜΕ της επιχείρησης που αυτή διέθετε πριν την ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών της παρούσας Πρόσκλησης. Ε.Μ.Ε. μισθωτής εργασίας το κόστος της οποίας επιχορηγείται από άλλο Φορέα (πχ ΟΑΕΔ), δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Δεν προσμετράται η πρόσληψη εργαζομένων με σχέση μισθωτής εργασίας που είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού των επενδυτών – μετόχων και των ασκούντων τη διοίκηση/εκπροσώπηση της επιχείρησης.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης (19 Δεκεμβρίου 2018).

p-consulting.gr
p-consulting.gr

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία Ένταξής της.

Χρηματοδότηση Πρόσκλησης

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο σύνολο των 400 εκατομμυρίων €

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία & Δυτική Ελλάδα
€172000000
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη
€50000000
Αττική
€150000000
Στερεά Ελλάδα
€17000000
Νότιο Αιγαίο
€11000000
p-consulting team ποιοί είμαστε
επικοινωνείστε μαζί μας