νέες τουριστικές επιχειρήσεις

Οι υποβολές έχουν κλείσει!

Στόχος

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέας τουριστικής Μικρομεσαίας επιχείρησης σε συγκεκριμένους τομείς τουριστικής δραστηριότητας του Ν.4276/2014 και στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού (Αθλητικός, Θαλάσσιος Τουρισμός και Τουρισμός Υπαίθρου).

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης.

  • Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλινών, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας
  • Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 3 κατοικιών, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 3 κλειδιών και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών
  • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Aθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα κ.ά
  • Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων
  • Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού
nees_touristikes
budget_nees_tour

Ποσοστό Ενίσχυσης

45%50% σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού τόυλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.
Κατηγορία Δικαιούχων
Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης
Δηλαδή επιχειρήσεις με βεβαίωση έναρξης από την αρμόδια ΔΟΥ με ημερομηνία μετά την 8/11/2017.
Για τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης δείτε εδώ:
Λογισμικά & Υπηρεσίες Λογισμικού
- Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού
- Υπηρεσίες υποστήριξης προμηθευόμενου λογισμικού
- Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών
- Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» κ.α.
- Δαπάνες για παροχή εύλογων προσαρμογών για την κάλυψη των αναγκών ατόμων με αναπηρία
- Κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού
- Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο λογισμικό

προϋπολογισμός

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά επενδυτική πρόταση μπορεί να κυμαίνεται από 6.000€ έως 12.500€.

Κατηγορίες / Υποκατηγορίες Δαπανών

έως 80% η ενίσχυση!

έως 80% η ενίσχυση!

έως 80% η ενίσχυση!

Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληρεί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης υποβολής από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

Διάρκεια Υλοποίησης

nees_tour1
dimitris-kougias

Χρηματοδότηση Πρόσκλησης

Η συνολική μέγιστη Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε:

3.400.000,00

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου δύναται να αυξήσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό της πρόσκλησης τις περιπτώσεις που είτε προκύπτει ισοβαθμία των τελευταίων στην κατάταξη σχεδίων είτε πάρχουν διαθέσιμοι από το ΕΠ πόροι για τη χρηματοδότηση των θετικά αξιολογημένων προτάσεων.

Ως θετικά αξιολογημένες προτάσεις θεωρούνται όλες όσες είναι παραδεκτές

p-consulting team ποιοί είμαστε
επικοινωνείστε μαζί μας