ποιοτικός εκσυγχρονισμός

poiotikos-eksygxronismos-image

Η δράση είναι κλειστή για υποβολές

Στόχος

Βασικός στόχος της δράσης Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμισή τους.

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες Μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. Mια επιχείρηση διατηρεί την ιδιότητα της μεσαίας όταν κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση:

 1. απασχολεί τουλάχιστον 50 και σε κάθε περίπτωση λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ
 2. απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους και
  • i. ο ετήσιος κύκλος εργασιών κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 50 εκατ. ευρώ ή
  • ii. το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 43 εκατ. ευρώ, ενώ
  • iii. σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κανένα από τα ανωτέρω (i και ii) να είναι λιγότερα από 10 εκατ. ευρώ.

*Από το πρόγραμμα εξαιρούνται επίσης δημόσιες επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και θυγατρικές τους και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, καθώς και επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)


p-consulting.gr
panagiotis-g-anastassopoulos

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

− Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
− Ενέργεια
− Εφοδιαστική Αλυσίδα
− Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
− Περιβάλλον
− Τουρισμός
− Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
− Υγεία
− Υλικά
− Κατασκευές
p-consulting.gr

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Για να υποβάλλει μια επιχείρηση επενδυτική πρόταση για τον Ποιοτικό Εκσυγχρονισμό, θα πρέπει να τηρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να έχει κλεισμένες τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις μέχρι 31/12/2017.
 • Να διαθέτει ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας της Πρόσκλησης, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να δραστηριοποιείται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσει επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.
 • Να υποβάλλει μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • Να μην είναι προβληματική και να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Να λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.

Επένδυση από 50.000,00€ έως 400.000,00€

50% το ποσοστό ενίσχυσης

Επένδυση από 50.000,00€ έως 400.000,00€

50% το ποσοστό ενίσχυσης

Κατηγορίες / Υποκατηγορίες Δαπανών

p-consulting.gr
 • Εξοπλισμός
  περισσότερα...
  - Eξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα - Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση (Routers, Switches, Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή - Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop) και λοιπός ΤΠΕ εξοπλισμός γραφείου (projectors, scanners, printers, κλπ) - Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes κλπ)
 • Συστήματα Πιστοποίησης-Διαχείρισης Ποιότητας / Σχεδιασμός, Τυποποίηση & Πιστοποίηση Προϊόντων
  περισσότερα...
  Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ενέργειες/ δαπάνες, οι οποίες σχετίζονται: • με τον σχεδιασμό και την πιστοποίηση καθώς και με την συσκευασία/ετικέτα των προϊόντων/υπηρεσιών • με την πιστοποίηση ή/και διαπίστευση (όπου απαιτείται) σύμφωνα με εξειδικευμένα πρότυπα για δικαίωμα εισόδου των προϊόντων της επιχείρησης σε συγκεκριμένες νέες αγορές–στόχους
 • Μεταφορικά Μέσα
  περισσότερα...
  Προμήθεια αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων αρκεί: i. Να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και στην κυριότητα της επιχείρησης. ii. Να είναι επαγγελματικής ή μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα θέσεων και να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο. iii. Να δικαιολογείται από την δραστηριότητα που ασκεί η επιχείρηση και να μην προορίζεται για μίσθωση.
 • Σύνταξη & Παρακολούθηση του Επενδυτικού Σχεδίου
  περισσότερα...
  Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου που αφορούν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.
 • Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανομένων
  περισσότερα...
  - Οι εργαζόμενοι να απασχολούνται στην επιχείρηση με εξαρτημένη πλήρη ή μερική απασχόληση (μισθωτή εργασία). - Θα πρέπει κατά τη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου να είναι επιπρόσθετοι του υφιστάμενου προσωπικού - Δε θα πρέπει να είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού των επενδυτών–μετόχων και των ασκούντων τη διοίκηση/εκπροσώπηση της επιχείρησης. - Δεν επιδοτούνται όσοι κάνουν πρακτική άσκηση ή επιδοτούνται από άλλο πρόγραμμα (πχ ΟΑΕΔ)

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης (4 Ιουνίου 2018).

p-consulting.gr

Διάρκεια Υλοποίησης

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους: 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Χρηματοδότηση Πρόσκλησης

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 150.000.000,00 €.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 150.000.000,00 €.

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία & Δυτική Ελλάδα
€65000000
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη
€18750000
Αττική
€56250000
Στερεά Ελλάδα
€6250000
Νότιο Αιγαίο
€3750000
p-consulting team ποιοί είμαστε
επικοινωνείστε μαζί μας