ψηφιακό βήμα

Η δράση είναι κλειστή για υποβολές

Στόχος

Βασικός στόχος της δράσης Ψηφιακό Βήμα είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

panagiotis-g-anastassopoulos

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, όλων των κλάδων…

πλην αυτών της αλιείας-υδατοκαλλιέργειας, φυτικής-ζωικής παραγωγής και δασοκομίας-υλοτομίας. Από το πρόγραμμα εξαιρούνται επίσης δημόσιες επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και θυγατρικές τους και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, καθώς και επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Για να υποβάλλει μια επιχείρηση επενδυτική πρόταση για το Ψηφιακό Βήμα, θα πρέπει να τηρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να έχει κλεισμένες τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.
  • Να διαθέτει ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Να προσκομίσει κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% της Ιδιωτικής Συμμετοχής.
  • Να εμφανίζει τουλάχιστον ένα θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων την τελευταία τριετία.
  • Να δραστηριοποιείται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσει επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.
  • Να υποβάλλει μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. που μπορεί να περιλαμβάνει τόσο την έδρα, όσο και υποκαταστήματα αυτής.
  • Να μη συστεγάζεται σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση.
  • Να μην έχει ως έδρα κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του δικαιούχου.
  • Να καταταγεί με βάση το ερωτηματολόγιο ψηφιακής κατάταξης της αίτησης του επενδυτικού σχεδίου, σε ανώτερη ψηφιακή βαθμίδα από την υφιστάμενη.

Επένδυση έως 50.000,00€

Επένδυση έως 50.000,00€

Επένδυση έως 50.000,00€

Κατηγορίες / Υποκατηγορίες Δαπανών

50% ενίσχυση
Εξοπλισμός

 Eξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα – Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση (Routers, Switches, Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή – Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop) και λοιπός ΤΠΕ εξοπλισμός γραφείου (projectors, scanners, printers, κλπ) – Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers κλπ)

Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού – Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας & Ανάπτυξη/Διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop – Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces) τύπου B2C/B2B/B2E – Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) & ηλεκτρονικής τιμολόγησης – Εξειδικευμένα προγράμματα και λογισμικά για τις δραστηριότητες της επιχείρησης, τη διαχείριση των πελατών και τη βελτιστοποίηση της παραγωγής (ERP, SCMS, WMS,PMS, CRM, HRMS κλπ)
Λογισμικό
Υπηρεσίες
Δαπάνες φιλοξενίας (hosting, collocation κλπ) και σύνδεσης στο Διαδίκτυο – Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads) και παρουσίας στα Social Media – Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης και μετάφρασης περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος – Υπηρεσίες ανάπτυξης ή/και πιστοποίησης ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας – Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
Οι εργαζόμενοι να απασχολούνται στην επιχείρηση με εξαρτημένη πλήρη ή μερική απασχόληση (μισθωτή εργασία). – Θα πρέπει κατά τη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου να είναι επιπρόσθετοι του υφιστάμενου προσωπικού – Δε θα πρέπει να είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού των επενδυτών–μετόχων και των ασκούντων τη διοίκηση/εκπροσώπηση της επιχείρησης. – Δεν επιδοτούνται όσοι κάνουν πρακτική άσκηση ή επιδοτούνται από άλλο πρόγραμμα (πχ ΟΑΕΔ)
Μισθολογικό Κόστος

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης

-4 Ιουνίου 2018-

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις του που τίθενται στις διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1407/2013, γνωστό και ως Κανόνα De Minimis.

p-consulting.gr

Διάρκεια Υλοποίησης

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:

12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Χρηματοδότηση Πρόσκλησης

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 50.000.000,00 €.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 50.000.000,00 €.

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία & Δυτική Ελλάδα
€31413393
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη
€6649874
Αττική
€8903082
Στερεά Ελλάδα
€1450881
Νότιο Αιγαίο
€1582770
p-consulting team ποιοί είμαστε
επικοινωνείστε μαζί μας
ψηφιακό βήμα
Η νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Ψηφιακό Βήμα στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με ποσοστό ενίσχυσης 50%!