νεοφυής επιχειρηματικότητα

Η δράση είναι κλειστή για υποβολές

Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων:

•  άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης

ή

• ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα, οι οποίοι δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.

Ποσοστό χρηματοδότησης 100% των επιλέξιμων δαπανών

Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης 15.000,00€
Μέγιστο Ύψος Επένδυσης 60.000,00€

100% επί του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης

Αν. Μακεδ & Θράκη Κεν. Μακεδ. Ήπειρος Θεσσαλία Δ. Ελλάδα - 43.440.000€ 0€
Δ. Μακεδ. Ιόνια Νησιά Πελοπόννησος Βόρ. Αιγαίο Κρήτη - 12.780.000€ 0€
Αττική - 11.040.000€ 0€
Στερεά Ελλάδα - 2.760.000€ 0€
Νότιο Αιγαίο - 1.980.000 0€

Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ κατά την υποβολή της αίτησης.
να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας μόνο αίτησης χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου (είτε αυτοτελώς είτε ως εταίρος)
• να συστήσουν επιχειρήσεις αποκλειστικά με μια από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, ατομική επιχείρηση, Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση του Ν. 4019/2011.
να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους ΚΑΔ και να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑ∆, καθ’ όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου.
• να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) στην τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης

Οι ακούντες επιχειρηματική δραστηριότητα θα πρέπει να:

• να είναι ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος. Σε περιπτώσεις που ασκείται εμπορική δραστηριότητα, τα δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα να μην ξεπερνούν το 25% των συνολικών ακαθάριστων εσόδων.
να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας μόνο αίτησης χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου (είτε αυτοτελώς είτε ως εταίρος)
• να συστήσουν επιχειρήσεις αποκλειστικά με μια από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, καθώς και κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση του Ν. 4019/2011.
να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους ΚΑΔ και να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑ∆, καθ’ όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου.
• να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) στην τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης

– Αγροδιατροφή
– Ενέργεια
– Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
– Εφοδιαστική Αλυσίδα
– Περιβάλλον
– Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
– Υγεία – Φάρμακα
– Υλικά – Κατασκευές

έως 60%

Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.)

έως 8%

Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κα.)

έως 15%

Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις

έως 15%

Προμήθεια αναλωσίμων

έως 30%

Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων)

έως 24.000€

Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις

έως 30%

Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού

έως 40%

 Αγορά/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού /Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

έως 20%

Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

17 Μαρτίου 2016


Λήξη Υποβολής 

27 Απριλίου

72.000.000 € το Α 6μηνο του 2016
48.000.000 € το Β 6μηνο το 2016

Προσοχή!

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.