στοιχεία

Φιλανδία

EL Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης_POS

2021-1-FI01-KA220-VET-000034881

2022-2024

σύνοψη

CONNECTING-EUROPE!

Connecting Europe through Blended Mobilities under the Erasmus+ programme

Το Έργο CONNECTING-EUROPE! υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ από 10 φορείς από Φιλανδία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα και Ελλάδα. Το έργο θα δείξει πώς η γνήσια και διαφανής ευρωπαϊκή συνεργασία μεταξύ παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), ενδιάμεσων οργανισμών και εργοδοτών, θα διευκολύνει την κινητικότητα των φοιτητών και θα αυξήσει την ευρωπαϊκή συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων που εμπλέκονται στις κινητικότητες Erasmus+. Το έργο επικεντρώνεται κυρίως σε όσους ασχολούνται με τον τομέα της Φιλοξενίας, της Υγείας και τον Τεχνικό τομέα.

σκοπός
  • Ο εκσυγχρονισμός του τρόπου με τον οποίο οι οργανισμοί φιλοξενίας και αποστολής παρέχουν κινητικότητα Erasmus + KA1 με τρόπο που επιτρέπει στους φοιτητές ΕΕΚ στον τομέα της Φιλοξενίας, της Υγείας και τον Τεχνικό τομέα να συμμετέχουν σε ευκαιρίες μάθησης υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς μέσω της συνδυασμένης κινητικότητας του Erasmus+ ΚA1
  • Η ανάπτυξη πλαισίων, συστάσεων, πινάκων δεξιοτήτων και εργαλείων (αύτο)αξιολόγησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη δημιουργία συνεργατικών κοινοπραξιών/συμπράξεων Erasmus+
  • Η ανάπτυξη διάφανων και ποιοτικών υπηρεσιών υποστήριξης για τους φοιτητές με τρόπο που να επιτρέπει και να ενθαρρύνει την ένταξη όλων των φοιτητών και τη διεθνοποίηση
  • Η αύξηση της ικανότητας των οργανισμών που εμπλέκονται σε κινητικότητες Erasmus+ να συνεργάζονται με διαφάνεια διακρατικά και σε διαφορετικούς τομείς
target groups

Άμεσα

Πάροχοι ΕΕΚ

Σπουδαστές ΕΕΚ

Έμμεσα

Όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στις κινητοποιήσεις Erasmus+ KA1

Ενδιάμεσοι οργανισμοί,

Εργοδότες

Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

Εταιρείες που εκπροσωπούν τους τομείς της φιλοξενίας, της υγείας και τον τεχνικό τομέα

 

παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου CONNECTING-EUROPE! είναι τα παρακάτω:

υλικό

τρίπτυχο

αφίσα

άλλα έργα
Scroll to Top