στοιχεία

Δανία

erasmus-logo

KA202-2018-011

2018-2020

σύνοψη

DEAL
“Dementia, Education, Approach, Life”

Το DEAL είναι ένα διετές Ευρωπαϊκό Έργο, το οποίο υλοποιείται από οκτώ εταίρους, από Δανία, Ολλανδία, Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα. Κύριος στόχος του Έργου είναι η εκπαίδευση των φροντιστών (επαγγελματιών και μη επαγγελματιών) των ατόμων με άνοια, με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους στη φροντίδα των ατόμων αυτών. Μέσω της εκπαίδευσης που θα λάβουν, θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής στα άτομα που πάσχουν από άνοια. Το Έργο αυτό διεξάγεται διεθνώς για την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, μεταξύ πολύ διαφορετικών τρόπων φροντίδας ατόμων με άνοια σε διάφορες χώρες.

σκοπός
  • Η βελτίωση των ικανοτήτων των των εκπαιδευτών που εκπαιδεύουν τους φροντιστές σχετικά με την άνοια
  • Η βελτίωση των ικανοτήτων των παραγόντων φροντίδας σε σχέση με την άνοια
  • Η επέκταση και η επίτευξη της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οργανισμών παροχής φροντίδας
  • Η βελτίωση της κατάστασης περίθαλψης για άτομα με άνοια, καθώς είναι σε χαμηλό επίπεδο προσοχής στον τομέα της περίθαλψης
  • Η υποβολή προτάσεων και συστάσεων προς τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στον τομέα της βασικής εκπαίδευσης για την υγειονομική περίθαλψη
target groups

Άμεσα

Εκπαιδευτές στην εκπαίδευση των φροντιστών

Φοιτητές Ιατρικών Σχολών

Επαγγελματίες φροντιστές ατόμων με άνοια

Μη επαγγελματίες φροντιστές ατόμων με άνοια

Συγγενείς ατόμων με άνοια

Έμμεσα

Άτομα με άνοια

Φορείς λήψης αποφάσεων στο τομέα της εκπαίδευσης

παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου Deal είναι τα παρακάτω:

υλικό

τρίπτυχο

ενημερωτικό δελτίο

άλλα έργα
Scroll to Top