στοιχεία

Ιταλία

EL Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης_POS

2021-1-IT02-KA220-ADU-000035139

2021-2023

σύνοψη

DigEqual

Digital education for adults and adult educators in e-government access
through context-based gamified scenarios

Το ‘DigEqual’ είναι ένα διετούς διάρκειας Ευρωπαϊκό έργο, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, το οποίο και υλοποιείται από 6 φορείς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς από Ιταλία, Κύπρο, Ισπανία, Ελλάδα, Γερμανία, και Πορτογαλία. Στόχος του προγράμματος είναι να ανοίξει διόδους προς την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τα πλεονεκτήματά της, σε ενήλικες που, είτε διστάζουν να έρθουν σε επαφή με τις υπηρεσίες αυτές, είτε βιώνουν τα αποτελέσματα της “ψηφιακής διάκρισης”.

σκοπός
  • Καθορισμός δεξιοτήτων και προσδοκιών σχετικά με την χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τους ενήλικες, καθώς και εντοπισμός χρήσιμων μεθοδολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον παραπάνω σκοπό.
  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος σχετικά με τις πτυχές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με στόχο αφενός την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων, και αφετέρου την ενδυνάμωση ενηλίκων με ελλιπή ειδίκευση σε ψηφιακά εργαλεία.
  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού παιχνιδιού, χρήσιμου ως εκπαιδευτικό εργαλείο, καθώς και ως εργαλείο αυτό-μόρφωσης.
target groups

Άμεσα

  • Εκπαιδευτές ενηλίκων με ελλιπή γνώση και εξειδίκευση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
  • Ενήλικες που βιώνουν τα αποτελέσματα της “ψηφιακής διάκρισης”
  • Ενήλικες με δύσκολο κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρο
  • Εκπαιδευτικό προσωπικό που ασχολείται με την εκπαίδευση ενηλίκων και την καταπολέμηση ανισοτήτων.

Έμμεσα

  • Εκπαιδευτικά κέντρα και οργανισμοί στο πεδίο της καταπολέμησης ανισοτήτων στην εκπαίδευση ενηλίκων

Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

  • Φορείς και οργανισμοί στο πεδίο της Δια Βίου Μάθησης
  • Λοιποί οργανισμοί εκπροσώπησης ενηλίκων (σωματεία, εκπρόσωποι, κοινωνικά κέντρα)
παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου DigEqual είναι τα παρακάτω:

υλικό

1o ενημερωτικό δελτίο

2o ενημερωτικό δελτίο

3o ενημερωτικό δελτίο

άλλα έργα
Scroll to Top