στοιχεία

Λιθουανία

EL Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης_POS

2021-1-LT01-KA220-SCH-000027714

2021-2023

σύνοψη

Digital ECEC

Το Digital ECEC είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ διάρκειας 24 μηνών, και υλοποιείται από έξι εταίρους από τη Λιθουανία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Στόχος του έργου είναι να ενισχύσει την ικανότητα των εκπαιδευτικών της Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας να παράγουν νέες γνώσεις, να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς να μοιράζονται και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές μεταξύ των κοινοτήτων της Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας και να βρει καινοτόμους τρόπους παροχής και αξιοποίησης των γνώσεων τους για τη βελτίωση της κοινωνικής ανάπτυξης και ευημερίας.

σκοπός
 • Εξεύρεση και παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών εφαρμογής εργαλείων ΤΠΕ στην Προσχολική Αγωγή και Φροντίδα
 • Δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για τους εκπαιδευτικούς Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας για τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου
 • Δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για εκπαιδευτικούς Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας  για το πως να δημιουργούν κινούμενα σχέδια  
 • Δημιουργία μιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας για εκπαιδευτικούς Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας
 • Παροχή κατάρτισης σε εκπαιδευτικούς Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας, για να δημιουργούν εκπαιδευτικά παιχνίδια/εργαλεία
 • Δημιουργία τουλάχιστον 40 παραδειγμάτων διδακτικών εργαλείων βασισμένων στις ΤΠΕ
 • Δημιουργία ενός πλαισίου ψηφιοποίησης για την καλύτερη εφαρμογή του πλαισίου ποιότητας της ΕΕ που αφορά την Προσχολική Αγωγή και Φροντίδα
target groups

Άμεσα

 • Εκπαιδευτικοί Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας,
 • Προσωπικό Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας,
 • Οργανισμοί Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας,
 • Μικροί μαθητές 4-7 ετών

Έμμεσα

 • Γονείς
 • Φορείς χάραξης πολιτικής
 • Φορείς συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης
παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου Digital ECEC είναι τα παρακάτω:

υλικό
Digital ECEC 2
1o ενημερωτικό δελτίο
Digital ECEC 3
3o ενημερωτικό δελτίο
Digital ECEC 4
2o ενημερωτικό δελτίο
material

brochure

poster

ημερίδα
other projects
Scroll to Top

Σύγχρονο εκπαιδευτικό πλαίσιο προσχολικής εκπαίδευσης.

Χρυσούλα Τσίρμπα

Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Προσχολική Εκπαίδευση.

Βασίλης Κόμης

Περιορισμοί στη χρήση των ΤΠΕ από παιδιά με/σε ευαλωτότητα.

Νίκος Λεκκός

Ψηφιακά εργαλεία, animation και μαθησιακές δυσκολίες.

Δρόσου Σοφία

Το animation στην τάξη.

Ερμιόνη Τσιλιγκιριάν

Το Digital ECEC και η δημιουργία animation.

Χαρά Στασινοπούλου