στοιχεία

Γερμανία

EL Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης_POS

2021-1-DE02-KA220-VET-000030542

2021-2023

σύνοψη

e-VET4AI

e-VET Trainers 4 Artificial Intelligence

Το Έργο e-VET4AI υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ από 7 φορείς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς από την Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα και το Βέλγιο. Στόχος του Έργου είναι:

 • Η υποστήριξη των εκπαιδευτών σε μαθήματα μηχανικής κατάρτισης για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Η δημιουργία αισθήματος αυτοπεποίθησης στη χρήση νέων μεθοδολογιών διδασκαλίας
σκοπός
 • Αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών, χρησιμοποιώντας το πλαίσιο του DigCompEdu.
 • Εφαρμογή μεθοδολογιών μικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων Διεθνών συνεργασιών
 • Προσδιορισμός και δοκιμή ψηφιακών εργαλείων για την υποστήριξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΚΚ), ιδιαίτερα σε θέματα που σχετίζονται με την 4η Βιομηχανία
 • Αύξηση της ψηφιακής ετοιμότητας των ιδρυμάτων ΕΕΚ για τον μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας Covid 19 (και οποιασδήποτε άλλης κατάστασης που απαιτεί εξ αποστάσεως εκπαίδευση) στη διδασκαλία στην τάξη, ειδικά σε βιομηχανικά και τεχνικά προγράμματα ΕΕΚ.
target groups

Άμεσα

 • Εκπαιδευτές
 • Φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και φορέων προέλευσης των εκπαιδευτών
 • Εκπαιδευόμενοι των ΕΕΚ (σπουδαστές και εργαζόμενοι)
 • Μεταλλομηχανικές εταιρείες των χωρών των εταίρων και της Ευρώπης

Έμμεσα

 • Εκπαιδευτικοί φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Βοηθητικό εκπαιδευτικό προσωπικό
 • Εταιρείες Μηχανικών

Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

 • Οργανισμοί διαχείρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Οργανισμοί Μηχανικών

 

παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου e-VET4AI είναι τα παρακάτω:

τρίπτυχο

αφίσα

1ο ενημερωτικό δελτίο

2ο ενημερωτικό δελτίο

3ο ενημερωτικό δελτίο

4ο ενημερωτικό δελτίο

άλλα έργα
Scroll to Top